ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2559

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2560

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2561

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET ปี 2562

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ ONET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

# โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ข้อมูล ONET
1 วัดหลวงวิทยา S
2 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา M
3 ธงชัยวิทยา S
4 ทุ่งฝางวิทยา S
5 แม่ก๋งวิทยา S
6 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) S
7 กอรวกพิทยาสรรค์ S
8 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ S
9 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) L
10 บ้านสบป้าด M
11 สบเมาะวิทยา S
12 แม่แป้นวิทยา S
13 บ้านแม่ฮ่าง S
14 บ้านสบพลึง S
15 ผาแดงวิทยา S
16 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) S
17 บ้านบ่อห้อ M
18 บ้านอ้อน S
19 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา S
20 บ้านแม่ตีบ S
21 บ้านปงยางคก S
22 เมืองยาววิทยา S
23 ทุ่งหนองขามวิทยา S
24 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี M