ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน���������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 11 คน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน���������������������
นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นางสาว ดลยา ขัดหนูวงค์ หญิง บ้านทาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว อัญชลี ยอมวงศ์ดี หญิง บ้านทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารจัดการการศึกษา
นาง ญาณภัทร หลีแก้วสาย หญิง บ้านทาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ศิราวุฒิ จันทร์เที่ยง ชาย บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว แสงเดือน ลาวทิพย์ หญิง บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ขวัญชนก ผัดสุรินทร์ หญิง บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปิ่นนภา เพชรแก้ว หญิง บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกศริน มีบุญ หญิง บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปวีณา อินต๊ะชุ่ม หญิง บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย กิติศักดิ์ มะกอกทิพย์ ชาย บ้านทาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุทธิพงษ์ สายเครือมอย ชาย บ้านทาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์