ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน������������������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 8 คน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน������������������������������
นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นางสาว สุภรัตน์ จันทร์อุ่นสืบ หญิง บ้านแม่จาง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย กฤตวิทย์ ใจคำลือ ชาย บ้านแม่จาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศรีเรือน ใจคำลือ หญิง บ้านแม่จาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
สิบเอก สุชาติ สังคีรี ชาย บ้านแม่จาง ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง สรัลยา สุทธรัตน์ หญิง บ้านแม่จาง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ปาณิสรา เร่งรัด หญิง บ้านแม่จาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มณีสุดา กล้าแข็ง หญิง บ้านแม่จาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กรรณิการ์ ต๊ะสิทธิ์ หญิง บ้านแม่จาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา