ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 8 หลัก โรงเรียน ตำบล อำเภอ นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
52010120  แม่แป้นวิทยา  นาแก งาว 47 43 90 คน  13 คน 
52010121  แม่ฮ่างวิทยา  นาแก งาว 85 96 181 คน  19 คน 
52010127  ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง งาว 2 2 4 คน  1 คน 
52010128  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง งาว 25 32 57 คน  8 คน 
52010129  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง งาว 5 10 15 คน  2 คน 
52010130  ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง งาว 40 44 84 คน  9 คน 
52010131  บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง งาว 9 4 13 คน  4 คน 
52010132  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง งาว 6 9 15 คน  3 คน 
52010134  บ้านหวด  บ้านหวด งาว 30 33 63 คน  6 คน 
52010135  ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด งาว 147 130 277 คน  19 คน 
52010143  บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  1 คน 
52010145  บ้านอ้อน  บ้านอ้อน งาว 122 150 272 คน  20 คน 
52010147  บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010138  ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง งาว 32 38 70 คน  8 คน 
52010140  บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง งาว 104 89 193 คน  21 คน 
52010123  บ้านโป่ง  บ้านโป่ง งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010124  บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง งาว 93 77 170 คน  18 คน 
52010125  บ้านใหม่  บ้านโป่ง งาว 37 28 65 คน  7 คน 
52010149  บ้านห้วยอูน  ปงเตา งาว 52 43 95 คน  11 คน 
52010150  บ้านขุนแหง  ปงเตา งาว 0 0 0 คน  1 คน 
52010153  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา งาว 37 42 79 คน  10 คน 
52010162  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ งาว 38 45 83 คน  8 คน 
52010163  อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ งาว 321 333 654 คน  48 คน 
52010159  บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ งาว 44 41 85 คน  12 คน 
52010155  บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ งาว 103 108 211 คน  19 คน 
52010156  บ้านงิ้วงาม  แม่ตีบ งาว 0 0 0 คน  2 คน 
52010157  บ้านทุ่ง  แม่ตีบ งาว 42 49 91 คน  11 คน 
52010164  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก ห้างฉัตร 75 55 130 คน  14 คน 
52010169  บ้านสัน  ปงยางคก ห้างฉัตร 19 17 36 คน  7 คน 
52010182  บ้านทุ่งหก  วอแก้ว ห้างฉัตร 32 31 63 คน  10 คน 
52010183  บ้านทุ่งผา  วอแก้ว ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010190  ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม ห้างฉัตร 0 0 0 คน  2 คน 
52010170  บ้านเหล่า  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 69 71 140 คน  14 คน 
52010194  บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 33 32 65 คน  12 คน 
52010195  อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 403 417 820 คน  47 คน 
52010196  ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 17 32 49 คน  8 คน 
52010171  เมืองยาววิทยา  เมืองยาว ห้างฉัตร 93 111 204 คน  19 คน 
52010173  ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว ห้างฉัตร 88 82 170 คน  15 คน 
52010184  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 9 15 24 คน  5 คน 
52010185  บ้านยางอ้อย  เวียงตาล ห้างฉัตร 17 14 31 คน  6 คน 
52010186  บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010188  บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010189  บ้านสันทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 29 30 59 คน  10 คน 
52010176  บ้านป่าเหียง  แม่สัน ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010177  บ้านโป่งขวาก  แม่สัน ห้างฉัตร 58 62 120 คน  12 คน 
52010178  บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน ห้างฉัตร 31 15 46 คน  8 คน 
52010180  บ้านปันเต้า  แม่สัน ห้างฉัตร 0 1 1 คน  1 คน 
52010001  วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 76 63 139 คน  11 คน 
52010002  วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 39 32 71 คน  11 คน 
52010005  บ้านกาศเมฆ  ชมพู เมืองลำปาง 29 25 54 คน  9 คน 
52010006  บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู เมืองลำปาง 15 20 35 คน  6 คน 
52010012  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู เมืองลำปาง 306 245 551 คน  38 คน 
52010021  อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 84 64 148 คน  19 คน 
52010023  ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 81 67 148 คน  16 คน 
52010024  บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 48 42 90 คน  10 คน 
52010025  บ้านท่าโทก  ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  3 คน 
52010029  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 44 40 84 คน  10 คน 
52010031  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 43 41 84 คน  9 คน 
52010071  บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 83 58 141 คน  11 คน 
52010072  บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 21 21 42 คน  5 คน 
52010073  วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010034  วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 49 65 114 คน  12 คน 
52010042  บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010043  ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า เมืองลำปาง 50 31 81 คน  11 คน 
52010044  วัดค่ากลาง  บ้านค่า เมืองลำปาง 29 32 61 คน  9 คน 
52010045  วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า เมืองลำปาง 32 21 53 คน  8 คน 
52010046  บ้านสบค่อม  บ้านค่า เมืองลำปาง 36 17 53 คน  8 คน 
52010047  บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010048  วัดบ้านเป้า  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010051  แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า เมืองลำปาง 85 66 151 คน  17 คน 
52010059  วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 95 74 169 คน  15 คน 
52010060  ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 22 23 45 คน  8 คน 
52010061  บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 15 24 39 คน  7 คน 
52010063  บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 15 20 35 คน  7 คน 
52010064  บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010065  บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 54 49 103 คน  10 คน 
52010066  วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 25 13 38 คน  8 คน 
52010069  วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 15 22 37 คน  8 คน 
52010070  บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 30 29 59 คน  9 คน 
52010052  บ้านแม่อาง  บ้านแลง เมืองลำปาง 41 41 82 คน  10 คน 
52010054  วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง เมืองลำปาง 12 23 35 คน  5 คน 
52010055  สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง เมืองลำปาง 56 48 104 คน  10 คน 
52010056  บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง เมืองลำปาง 33 29 62 คน  8 คน 
52010016  บ้านสำเภา  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010075  วัดนาน้อย  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010077  บ้านกาด  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010078  บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010079  บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 33 23 56 คน  11 คน 
52010009  บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท เมืองลำปาง 49 29 78 คน  8 คน 
52010082  วัดต้นต้อง  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010083  บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010084  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย เมืองลำปาง 62 62 124 คน  11 คน 
52010085  บ้านปงวัง  พิชัย เมืองลำปาง 4 0 4 คน  3 คน 
52010089  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง เมืองลำปาง 1569 1626 3195 คน  247 คน 
52010088  บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ เมืองลำปาง 1170 1184 2354 คน  154 คน 
52010090  กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ แม่เมาะ 68 58 126 คน  20 คน 
52010091  บ้านทาน  จางเหนือ แม่เมาะ 69 50 119 คน  11 คน 
52010092  บ้านวังตม  จางเหนือ แม่เมาะ 23 15 38 คน  8 คน 
52010093  บ้านนาแช่  จางเหนือ แม่เมาะ 35 26 61 คน  12 คน 
52010095  บ้านนาสัก  นาสัก แม่เมาะ 48 40 88 คน  9 คน 
52010098  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก แม่เมาะ 75 70 145 คน  22 คน 
52010099  บ้านแม่จาง  นาสัก แม่เมาะ 26 22 48 คน  9 คน 
52010100  วัดสบจาง  นาสัก แม่เมาะ 23 28 51 คน  10 คน 
52010101  วัดท่าสี  บ้านดง แม่เมาะ 40 34 74 คน  13 คน 
52010104  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง แม่เมาะ 11 10 21 คน  4 คน 
52010105  บ้านจำปุย  บ้านดง แม่เมาะ 41 45 86 คน  12 คน 
52010106  บ้านแม่ส้าน  บ้านดง แม่เมาะ 35 24 59 คน  11 คน 
52010107  วัดหัวฝาย  บ้านดง แม่เมาะ 27 40 67 คน  10 คน 
52010113  สบป้าดวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 83 62 145 คน  20 คน 
52010114  บ้านสบเติ๋น  สบป้าด แม่เมาะ 28 21 49 คน  8 คน 
52010116  สบเมาะวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 59 55 114 คน  16 คน 
52010108  บ้านเวียงหงส์ล้านนา  แม่เมาะ แม่เมาะ 0 0 0 คน  0 คน 
52010109  วัดบ้านแขม  แม่เมาะ แม่เมาะ 131 97 228 คน  22 คน 
52010110  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ แม่เมาะ 573 567 1140 คน  57 คน