ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 8 หลัก โรงเรียน ตำบล อำเภอ นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
52010120  แม่แป้นวิทยา  นาแก งาว 50 41 91 คน  15 คน 
52010121  แม่ฮ่างวิทยา  นาแก งาว 81 102 183 คน  17 คน 
52010127  ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010128  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง งาว 25 33 58 คน  7 คน 
52010129  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง งาว 9 9 18 คน  3 คน 
52010130  ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง งาว 43 40 83 คน  12 คน 
52010131  บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง งาว 6 3 9 คน  2 คน 
52010132  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง งาว 7 6 13 คน  4 คน 
52010134  บ้านหวด  บ้านหวด งาว 31 36 67 คน  7 คน 
52010135  ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด งาว 156 139 295 คน  16 คน 
52010143  บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010145  บ้านอ้อน  บ้านอ้อน งาว 123 160 283 คน  19 คน 
52010147  บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010138  ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง งาว 34 42 76 คน  8 คน 
52010140  บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง งาว 110 87 197 คน  19 คน 
52010124  บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง งาว 100 78 178 คน  14 คน 
52010125  บ้านใหม่  บ้านโป่ง งาว 36 28 64 คน  7 คน 
52010149  บ้านห้วยอูน  ปงเตา งาว 62 49 111 คน  10 คน 
52010150  บ้านขุนแหง  ปงเตา งาว 0 0 0 คน  0 คน 
52010153  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา งาว 35 37 72 คน  13 คน 
52010162  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ งาว 43 49 92 คน  8 คน 
52010163  อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ งาว 330 341 671 คน  42 คน 
52010159  บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ งาว 52 51 103 คน  12 คน 
52010155  บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ งาว 107 112 219 คน  18 คน 
52010157  บ้านทุ่ง  แม่ตีบ งาว 48 49 97 คน  10 คน 
52010164  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก ห้างฉัตร 73 71 144 คน  17 คน 
52010169  บ้านสัน  ปงยางคก ห้างฉัตร 22 21 43 คน  6 คน 
52010182  บ้านทุ่งหก  วอแก้ว ห้างฉัตร 31 31 62 คน  11 คน 
52010183  บ้านทุ่งผา  วอแก้ว ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010190  ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม ห้างฉัตร 0 0 0 คน  1 คน 
52010170  บ้านเหล่า  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 72 74 146 คน  12 คน 
52010194  บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 33 37 70 คน  10 คน 
52010195  อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 412 388 800 คน  41 คน 
52010196  ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร ห้างฉัตร 12 22 34 คน  9 คน 
52010171  เมืองยาววิทยา  เมืองยาว ห้างฉัตร 82 99 181 คน  19 คน 
52010173  ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว ห้างฉัตร 86 80 166 คน  11 คน 
52010184  บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 9 13 22 คน  6 คน 
52010186  บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010188  บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010189  บ้านสันทราย  เวียงตาล ห้างฉัตร 27 27 54 คน  9 คน 
52010176  บ้านป่าเหียง  แม่สัน ห้างฉัตร 0 0 0 คน  0 คน 
52010177  บ้านโป่งขวาก  แม่สัน ห้างฉัตร 61 60 121 คน  12 คน 
52010178  บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน ห้างฉัตร 28 14 42 คน  7 คน 
52010180  บ้านปันเต้า  แม่สัน ห้างฉัตร 0 1 1 คน  1 คน 
52010001  วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 68 68 136 คน  14 คน 
52010002  วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ เมืองลำปาง 37 35 72 คน  9 คน 
52010005  บ้านกาศเมฆ  ชมพู เมืองลำปาง 26 20 46 คน  5 คน 
52010006  บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู เมืองลำปาง 20 17 37 คน  5 คน 
52010012  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู เมืองลำปาง 315 257 572 คน  42 คน 
52010021  อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 75 61 136 คน  17 คน 
52010023  ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย เมืองลำปาง 75 57 132 คน  16 คน 
52010024  บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย เมืองลำปาง 49 39 88 คน  11 คน 
52010029  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 49 38 87 คน  10 คน 
52010031  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา เมืองลำปาง 39 39 78 คน  11 คน 
52010071  บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 71 51 122 คน  12 คน 
52010072  บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 20 20 40 คน  7 คน 
52010073  วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง 0 0 0 คน  1 คน 
52010034  วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง 60 63 123 คน  10 คน 
52010042  บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010043  ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า เมืองลำปาง 47 26 73 คน  14 คน 
52010044  วัดค่ากลาง  บ้านค่า เมืองลำปาง 38 29 67 คน  9 คน 
52010045  วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า เมืองลำปาง 29 23 52 คน  9 คน 
52010046  บ้านสบค่อม  บ้านค่า เมืองลำปาง 35 23 58 คน  10 คน 
52010047  บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010048  วัดบ้านเป้า  บ้านเป้า เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010051  แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า เมืองลำปาง 87 74 161 คน  12 คน 
52010059  วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 102 85 187 คน  15 คน 
52010060  ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 19 22 41 คน  8 คน 
52010061  บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 15 21 36 คน  5 คน 
52010063  บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 11 17 28 คน  6 คน 
52010064  บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010065  บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 63 45 108 คน  11 คน 
52010066  วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 29 19 48 คน  7 คน 
52010069  วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 30 29 59 คน  9 คน 
52010070  บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม เมืองลำปาง 25 31 56 คน  7 คน 
52010052  บ้านแม่อาง  บ้านแลง เมืองลำปาง 48 53 101 คน  11 คน 
52010054  วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง เมืองลำปาง 10 16 26 คน  2 คน 
52010055  สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง เมืองลำปาง 60 44 104 คน  9 คน 
52010056  บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง เมืองลำปาง 32 33 65 คน  8 คน 
52010016  บ้านสำเภา  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010075  วัดนาน้อย  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010077  บ้านกาด  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010078  บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010079  บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง เมืองลำปาง 30 24 54 คน  8 คน 
52010009  บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท เมืองลำปาง 62 37 99 คน  9 คน 
52010082  วัดต้นต้อง  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010083  บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย เมืองลำปาง 0 0 0 คน  0 คน 
52010084  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย เมืองลำปาง 74 65 139 คน  13 คน 
52010085  บ้านปงวัง  พิชัย เมืองลำปาง 4 0 4 คน  3 คน 
52010089  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง เมืองลำปาง 1608 1714 3322 คน  250 คน 
52010088  บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ เมืองลำปาง 1140 1106 2246 คน  138 คน 
52010090  กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ แม่เมาะ 56 58 114 คน  21 คน 
52010091  บ้านทาน  จางเหนือ แม่เมาะ 60 53 113 คน  11 คน 
52010092  บ้านวังตม  จางเหนือ แม่เมาะ 29 14 43 คน  8 คน 
52010093  บ้านนาแช่  จางเหนือ แม่เมาะ 39 26 65 คน  11 คน 
52010095  บ้านนาสัก  นาสัก แม่เมาะ 50 40 90 คน  9 คน 
52010098  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก แม่เมาะ 84 72 156 คน  18 คน 
52010099  บ้านแม่จาง  นาสัก แม่เมาะ 23 18 41 คน  7 คน 
52010100  วัดสบจาง  นาสัก แม่เมาะ 22 28 50 คน  10 คน 
52010101  วัดท่าสี  บ้านดง แม่เมาะ 32 28 60 คน  12 คน 
52010104  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง แม่เมาะ 10 12 22 คน  4 คน 
52010105  บ้านจำปุย  บ้านดง แม่เมาะ 37 36 73 คน  11 คน 
52010106  บ้านแม่ส้าน  บ้านดง แม่เมาะ 37 24 61 คน  11 คน 
52010107  วัดหัวฝาย  บ้านดง แม่เมาะ 29 37 66 คน  11 คน 
52010113  สบป้าดวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 71 57 128 คน  19 คน 
52010114  บ้านสบเติ๋น  สบป้าด แม่เมาะ 27 19 46 คน  8 คน 
52010116  สบเมาะวิทยา  สบป้าด แม่เมาะ 65 59 124 คน  14 คน 
52010109  วัดบ้านแขม  แม่เมาะ แม่เมาะ 138 108 246 คน  20 คน 
52010110  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ แม่เมาะ 574 563 1137 คน  57 คน