รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ลำปาง เขต 1


ประจำงวด 012 ถึง 012 เดือนกันยายน ประจำปี 2020 >> เปิด
        การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2563 >> เปิด
        รํายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝํากไม่มีรํายตัว1101030199 /เงินรับฝําก2111020199/ คชจ.อื่นๆ >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 เดือนสิงหาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 เดือนมิถุนายน ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 เดือนเมษายน ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 เดือนมีนาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 เดือนมกราคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 เดือนธันวาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 เดือนตุลาคม ประจำปี 2020 >> เปิด

ประจำงวด 012 ถึง 012 เดือนกันยายน ประจำปี 2019 >> เปิด
        การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 /เงินรับฝาก 2111020199/ คชจ.อื่น ๆ >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 เดือนสิงหาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 เดือนมิถุนายน ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 เดือนพฤษภาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 เดือนเมษายน ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 เดือนมีนาคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 เดือนมกราคม ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019 >> เปิด