บริการข้อมูล


เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
รายละเอียดโดยย่อ : เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง ๗ ฉบับ โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับเดิมได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/075/T_0010.PDF

ข้อมูลที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2019/3/206.html


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ :
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 13 มิ.ย. 62 174 9

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง