บริการข้อมูล

++ ประวัติสำนักงาน

สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ถนนลำปาง – งาว
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ 054-335068-9, 054-335066-7 และ
054-334370 โทรสาร 054-335065 เว็บไซต์สำนักงาน www.lpg1.go.th

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ 41 ตำบล 384 หมู่บ้าน คือ อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ โรงเรียนในสังกัดภาครัฐจำนวน 131 โรงเรียน ภาคเอกชนในระบบ 23 โรงเรียน ภาคเอกชนนอกระบบ จำนวน 76 โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย(โดยครอบครัว Home school) จำนวน 1 แห่ง

พื้นที่ติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน

แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดูภาพขยาย

ข้อมูล : ++ ประวัติสำนักงาน เผยแพร่โดย : View : 54
เกี่ยวกับเรา
++ โครงสร้างหน่วยงาน ++ ข้อมูลผู้บริหาร ++ อำนาจหน้าที่ ++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ++ ข้อมูลการติดต่อ ++ แผนที่หน่วยงาน ++ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ++ ปฏิทินการดำเนินงาน ++ ประวัติสำนักงาน
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.11

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 159.192.129.100
 Online อยู่ : 1
 วันนี้ 13
 เมื่อวานนี้ 29
 เดือนนี้ 1,499
 ปีนี้ 3,109
 รวมทั้งหมด 3,172
Record: 195 (08.07.2019)
( Counter 17-07-2019 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง