ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 รายได้แผ่นดิน / เงินฝากคลัง

รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 รายได้แผ่นดิน / เงินฝากคลัง

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
ลำดับที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
1 52010001 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
2 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
3 52010005 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
5 52010009 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
6 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
7 52010016 บ้านสำเภา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
8 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
9 52010023 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
10 52010024 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
11 52010025 บ้านท่าโทก เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
12 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
13 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
14 52010034 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
15 52010043 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
16 52010044 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
17 52010045 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
18 52010046 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
19 52010051 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
20 52010052 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
21 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
22 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
23 52010056 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
24 52010059 วัดเสด็จ เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
25 52010060 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
26 52010061 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
27 52010063 บ้านจำค่า เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
28 52010065 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
29 52010066 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
30 52010069 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
31 52010070 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
32 52010071 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
33 52010072 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
34 52010073 วัดบ้านแลง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
35 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
36 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
37 52010085 บ้านปงวัง เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
38 52010088 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
39 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
40 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
41 52010091 บ้านทาน แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
42 52010092 บ้านวังตม แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
43 52010093 บ้านนาแช่ แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
44 52010095 บ้านนาสัก แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
45 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
46 52010099 บ้านแม่จาง แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
47 52010100 วัดสบจาง แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
48 52010101 วัดท่าสี แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
49 52010104 บ้านแม่ส้าน  สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
50 52010105 บ้านจำปุย แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
51 52010106 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
52 52010107 วัดหัวฝาย แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
53 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
54 52010109 วัดบ้านแขม แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
55 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
56 52010113 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
57 52010114 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
58 52010116 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
59 52010120 แม่แป้นวิทยา งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
60 52010121 แม่ฮ่างวิทยา งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
61 52010124 บ้านสบพลึง งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
62 52010125 บ้านใหม่ งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
63 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
64 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
65 52010130 ผาแดงวิทยา งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
66 52010131 บ้านแม่งาวใต้ งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
67 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
68 52010134 บ้านหวด งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
69 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
70 52010138 ชุมชนบ้านแหง งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
71 52010140 บ้านบ่อห้อ งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
72 52010143 บ้านห้วยหก งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
73 52010145 บ้านอ้อน งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
74 52010147 บ้านแม่กวัก งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
75 52010149 บ้านห้วยอูน งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
76 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
77 52010155 บ้านแม่ตีบ งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
78 52010157 บ้านทุ่ง งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
79 52010159 บ้านหลวงใต้ งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
80 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
81 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
82 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
83 52010169 บ้านสัน ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
84 52010170 บ้านเหล่า ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
85 52010171 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
86 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
87 52010177 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
88 52010178 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
89 52010182 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
90 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง  ปางทราย ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
91 52010185 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
92 52010189 บ้านสันทราย ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
93 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
94 52010194 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
95 52010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง
96 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 59