ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

 

 

Download >>  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ    

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกัน
                          ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : DLICT View : 788


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563)
อำเภอเมือง 48 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
 • กลุ่มเครือข่ายชมพูทอง
 • กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์
 • กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนตาน
 • กลุ่มเครือข่ายอนันตยศ
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองยาวแม่สัน
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2
 •  
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนงาว
 • กลุ่มเครือข่ายผาไท
 •  
 •  
 •  
เปิดดู