ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     

            

            

           

            

 

 

 

 Download >>  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ลำปาง เขต 1  

 Download >>  ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 Download >>    ประกาศเจตจำนง ฉบับภาษาอังกฤษ 

 Download >>    วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ สพป.ลำปาง เขต 1

 Download >>    บันทึกข้อตกลง ระหว่าง ผอ.เขต กับ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1

 Download >>    บันทึกข้อตกลง ระหว่าง ผอ.เขต กับ บุคลากรทางการศึกษา 

 Download >>    รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 Download >>    รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
                           ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
                           ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 Download >>    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
                            ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สพป.ลำปาง เขต 1

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : DLICT View : 723


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563)
อำเภอเมือง 48 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
 • กลุ่มเครือข่ายชมพูทอง
 • กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์
 • กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนตาน
 • กลุ่มเครือข่ายอนันตยศ
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองยาวแม่สัน
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2
 •  
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนงาว
 • กลุ่มเครือข่ายผาไท
 •  
 •  
 •  
เปิดดู