ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 Download >>  รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

                          ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
                          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาฯ

Download >>  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การปรับปรุงระบบการทำงาน

Download >>  ขออนุมัติทำโปรแกรมขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Download >>  ขออนุมัติทำโปรแกรมขอหนังสือรับรองบำนาญ

Click >>  ระบบ LPG1 One Stop Service Oline สพป.ลำปาง เขต 1 

Click >>  ระบบบ ริการข้อมูลระบบคลาวด์กลาง LPG1 Cloud Center

Click >>  ระบบ ศูนย์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
                การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต เผยแพร่โดย : DLICT View : 590


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563)
อำเภอเมือง 48 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
 • กลุ่มเครือข่ายชมพูทอง
 • กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์
 • กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนตาน
 • กลุ่มเครือข่ายอนันตยศ
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองยาวแม่สัน
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2
 •  
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนงาว
 • กลุ่มเครือข่ายผาไท
 •  
 •  
 •  
เปิดดู