ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

    

    

    

 

 

 

Download >>  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download >>  MOU บันทึกข้อมูลตกลงร่วมพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง
                        ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 กับ คณะรอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1

Download >>  MOU บันทึกข้อมูลตกลงร่วมพัฒนาเขตพื้นที่สุจริต ระหว่าง
                        ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 กับ คณะบุคลากรทางการศึกษา 

Download >>  รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
                        ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ    

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1 เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน

Download >>  ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1
                        เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การมีส่วนร่วม เผยแพร่โดย : DLICT View : 593


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2563)
อำเภอเมือง 48 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
 • กลุ่มเครือข่ายชมพูทอง
 • กลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์
 • กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนตาน
 • กลุ่มเครือข่ายอนันตยศ
 • กลุ่มเครือข่ายเมืองยาวแม่สัน
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1
 • กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2
 •  
 •  
 •  
เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง
 • กลุ่มเครือข่ายขุนงาว
 • กลุ่มเครือข่ายผาไท
 •  
 •  
 •  
เปิดดู