ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

 เปิดอ่าน

08 เม.ย. 64 DLICT 14