ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 เปิดอ่าน

27 ก.ค. 63 Super administrator 77