ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มเครือข่าย 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน 114 โรง

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500232 52010120 1052500232 แม่แป้นวิทยา  นาแก 47 43 90 คน 13 คน
500233 52010121 1052500233 แม่ฮ่างวิทยา  นาแก 85 96 181 คน 19 คน
500258 52010127 1052500258 ชุมชนบ้านร้อง  บ้านร้อง 2 2 4 คน 1 คน
500259 52010128 1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  บ้านร้อง 25 32 57 คน 8 คน
500260 52010129 1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  บ้านร้อง 5 10 15 คน 2 คน
500261 52010130 1052500261 ผาแดงวิทยา  บ้านร้อง 40 44 84 คน 9 คน
500262 52010131 1052500262 บ้านแม่งาวใต้  บ้านร้อง 9 4 13 คน 4 คน
500263 52010132 1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  บ้านร้อง 6 9 15 คน 3 คน
500252 52010134 1052500252 บ้านหวด  บ้านหวด 30 33 63 คน 6 คน
500253 52010135 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)  บ้านหวด 147 130 277 คน 19 คน
500256 52010143 1052500256 บ้านห้วยหก  บ้านอ้อน 0 0 0 คน 1 คน
500243 52010145 1052500243 บ้านอ้อน  บ้านอ้อน 122 150 272 คน 20 คน
500245 52010147 1052500245 บ้านแม่กวัก  บ้านอ้อน 0 0 0 คน 0 คน
500227 52010138 1052500227 ชุมชนบ้านแหง  บ้านแหง 32 38 70 คน 8 คน
500229 52010140 1052500229 บ้านบ่อห้อ  บ้านแหง 104 89 193 คน 21 คน
500247 52010123 1052500247 บ้านโป่ง  บ้านโป่ง 0 0 0 คน 0 คน
500248 52010124 1052500248 บ้านสบพลึง  บ้านโป่ง 93 77 170 คน 18 คน
500249 52010125 1052500249 บ้านใหม่  บ้านโป่ง 37 28 65 คน 7 คน
500265 52010149 1052500265 บ้านห้วยอูน  ปงเตา 52 43 95 คน 11 คน
500266 52010150 1052500266 บ้านขุนแหง  ปงเตา 0 0 0 คน 1 คน
500269 52010153 1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปงเตา 37 42 79 คน 10 คน
500226 52010162 1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  หลวงเหนือ 38 45 83 คน 8 คน
500225 52010163 1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)  หลวงเหนือ 321 333 654 คน 48 คน
500235 52010159 1052500235 บ้านหลวงใต้  หลวงใต้ 44 41 85 คน 12 คน
500239 52010155 1052500239 บ้านแม่ตีบ  แม่ตีบ 103 108 211 คน 19 คน
500240 52010156 1052500240 บ้านงิ้วงาม  แม่ตีบ 0 0 0 คน 2 คน
500241 52010157 1052500241 บ้านทุ่ง  แม่ตีบ 42 49 91 คน 11 คน