ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มเครือข่าย 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน 114 โรง

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500399 52010164 1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)  ปงยางคก 75 55 130 คน 14 คน
500404 52010169 1052500404 บ้านสัน  ปงยางคก 19 17 36 คน 7 คน
500411 52010182 1052500411 บ้านทุ่งหก  วอแก้ว 32 31 63 คน 10 คน
500409 52010183 1052500409 บ้านทุ่งผา  วอแก้ว 0 0 0 คน 0 คน
500408 52010190 1052500408 ทุ่งหนองขามวิทยา  หนองหล่ม 0 0 0 คน 2 คน
500412 52010170 1052500412 บ้านเหล่า  ห้างฉัตร 69 71 140 คน 14 คน
500392 52010194 1052500392 บ้านปันง้าว  ห้างฉัตร 33 32 65 คน 12 คน
500390 52010195 1052500390 อนุบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 403 417 820 คน 47 คน
500391 52010196 1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ห้างฉัตร 17 32 49 คน 8 คน
500413 52010171 1052500413 เมืองยาววิทยา  เมืองยาว 93 111 204 คน 19 คน
500415 52010173 1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง  เมืองยาว 88 82 170 คน 15 คน
500398 52010184 1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย  เวียงตาล 9 15 24 คน 5 คน
500394 52010185 1052500394 บ้านยางอ้อย  เวียงตาล 17 14 31 คน 6 คน
500395 52010186 1052500395 บ้านทุ่งเกวียน  เวียงตาล 0 0 0 คน 0 คน
500397 52010188 1052500397 บ้านดอนหัววัง  เวียงตาล 0 0 0 คน 0 คน
500393 52010189 1052500393 บ้านสันทราย  เวียงตาล 29 30 59 คน 10 คน
500418 52010176 1052500418 บ้านป่าเหียง  แม่สัน 0 0 0 คน 0 คน
500419 52010177 1052500419 บ้านโป่งขวาก  แม่สัน 58 62 120 คน 12 คน
500420 52010178 1052500420 บ้านหัวทุ่ง  แม่สัน 31 15 46 คน 8 คน
500422 52010180 1052500422 บ้านปันเต้า  แม่สัน 0 1 1 คน 1 คน