ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มเครือข่าย 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน 114 โรง

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500058 52010001 1052500058 วัดหลวงวิทยา  กล้วยแพะ 76 63 139 คน 11 คน
500059 52010002 1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น  กล้วยแพะ 39 32 71 คน 11 คน
500062 52010005 1052500062 บ้านกาศเมฆ  ชมพู 29 25 54 คน 9 คน
500063 52010006 1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า  ชมพู 15 20 35 คน 6 คน
500066 52010012 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา  ชมพู 306 245 551 คน 38 คน
500050 52010021 1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)  ต้นธงชัย 84 64 148 คน 19 คน
500052 52010023 1052500052 ธงชัยวิทยา  ต้นธงชัย 81 67 148 คน 16 คน
500079 52010024 1052500079 บ้านทุ่งฝาย  ทุ่งฝาย 48 42 90 คน 10 คน
500080 52010025 1052500080 บ้านท่าโทก  ทุ่งฝาย 0 0 0 คน 3 คน
500017 52010029 1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  นิคมพัฒนา 44 40 84 คน 10 คน
500019 52010031 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3  นิคมพัฒนา 43 41 84 คน 9 คน
500089 52010071 1052500089 บ้านหมากหัววัง  บุญนาคพัฒนา 83 58 141 คน 11 คน
500011 52010072 1052500011 บ้านบุญนาค  บุญนาคพัฒนา 21 21 42 คน 5 คน
500008 52010073 1052500008 วัดบ้านแลง  บุญนาคพัฒนา 0 0 0 คน 1 คน
500032 52010034 1052500032 วัดน้ำโท้ง  บ่อแฮ้ว 49 65 114 คน 12 คน
500077 52010042 1052500077 บ้านห้วยเป้ง  บ้านค่า 0 0 0 คน 0 คน
500078 52010043 1052500078 ทุ่งฝางวิทยา  บ้านค่า 50 31 81 คน 11 คน
500074 52010044 1052500074 วัดค่ากลาง  บ้านค่า 29 32 61 คน 9 คน
500075 52010045 1052500075 วัดทุ่งโจ้  บ้านค่า 32 21 53 คน 8 คน
500076 52010046 1052500076 บ้านสบค่อม  บ้านค่า 36 17 53 คน 8 คน
500073 52010047 1052500073 บ้านบ่อหิน  บ้านเป้า 0 0 0 คน 0 คน
500069 52010048 1052500069 วัดบ้านเป้า  บ้านเป้า 0 0 0 คน 0 คน
500072 52010051 1052500072 แม่ก๋งวิทยา  บ้านเป้า 85 66 151 คน 17 คน
500084 52010059 1052500084 วัดเสด็จ  บ้านเสด็จ 95 74 169 คน 15 คน
500085 52010060 1052500085 ชุมชนบ้านทราย  บ้านเสด็จ 22 23 45 คน 8 คน
500086 52010061 1052500086 บ้านทรายมูล  บ้านเสด็จ 15 24 39 คน 7 คน
500088 52010063 1052500088 บ้านจำค่า  บ้านเสด็จ 15 20 35 คน 7 คน
500040 52010064 1052500040 บ้านเอื้อม  บ้านเอื้อม 0 0 0 คน 0 คน
500042 52010065 1052500042 บ้านทุ่งกล้วย  บ้านเอื้อม 54 49 103 คน 10 คน
500043 52010066 1052500043 วัดบ้านฮ่อง  บ้านเอื้อม 25 13 38 คน 8 คน
500046 52010069 1052500046 วัดบ้านสัก  บ้านเอื้อม 15 22 37 คน 8 คน
500047 52010070 1052500047 บ้านแม่เฟือง  บ้านเอื้อม 30 29 59 คน 9 คน
500009 52010052 1052500009 บ้านแม่อาง  บ้านแลง 41 41 82 คน 10 คน
500012 52010054 1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์  บ้านแลง 12 23 35 คน 5 คน
500013 52010055 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา  บ้านแลง 56 48 104 คน 10 คน
500014 52010056 1052500014 บ้านหัวทุ่ง  บ้านแลง 33 29 62 คน 8 คน
500028 52010016 1052500028 บ้านสำเภา  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 1 คน
500022 52010075 1052500022 วัดนาน้อย  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 0 คน
500026 52010077 1052500026 บ้านกาด  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 0 คน
500024 52010078 1052500024 บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปงแสนทอง 0 0 0 คน 0 คน
500025 52010079 1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง  ปงแสนทอง 33 23 56 คน 11 คน
500055 52010009 1052500055 บ้านโทกหัวช้าง  พระบาท 49 29 78 คน 8 คน
500005 52010082 1052500005 วัดต้นต้อง  พิชัย 0 0 0 คน 0 คน
500006 52010083 1052500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  พิชัย 0 0 0 คน 1 คน
500001 52010084 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  พิชัย 62 62 124 คน 11 คน
500002 52010085 1052500002 บ้านปงวัง  พิชัย 4 0 4 คน 3 คน
500049 52010089 1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  หัวเวียง 1569 1626 3195 คน 247 คน
500048 52010088 1052500048 บ้านปงสนุก  เวียงเหนือ 1170 1184 2354 คน 154 คน