ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตาม อำเภอ 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามกลุ่มเครือข่าย 114 โรง

รวมโรงเรียนในสังกัด แยกตามขนาดโรงเรียน 114 โรง

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล นร.ชาย นร.หญิง รวม นร. จำนวนครู
500461 52010090 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์  จางเหนือ 68 58 126 คน 20 คน
500462 52010091 1052500462 บ้านทาน  จางเหนือ 69 50 119 คน 11 คน
500463 52010092 1052500463 บ้านวังตม  จางเหนือ 23 15 38 คน 8 คน
500464 52010093 1052500464 บ้านนาแช่  จางเหนือ 35 26 61 คน 12 คน
500467 52010095 1052500467 บ้านนาสัก  นาสัก 48 40 88 คน 9 คน
500470 52010098 1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  นาสัก 75 70 145 คน 22 คน
500471 52010099 1052500471 บ้านแม่จาง  นาสัก 26 22 48 คน 9 คน
500465 52010100 1052500465 วัดสบจาง  นาสัก 23 28 51 คน 10 คน
500450 52010101 1052500450 วัดท่าสี  บ้านดง 40 34 74 คน 13 คน
500469 52010104 1052500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  บ้านดง 11 10 21 คน 4 คน
500454 52010105 1052500454 บ้านจำปุย  บ้านดง 41 45 86 คน 12 คน
500455 52010106 1052500455 บ้านแม่ส้าน  บ้านดง 35 24 59 คน 11 คน
500449 52010107 1052500449 วัดหัวฝาย  บ้านดง 27 40 67 คน 10 คน
500472 52010113 1052500472 สบป้าดวิทยา  สบป้าด 83 62 145 คน 20 คน
500473 52010114 1052500473 บ้านสบเติ๋น  สบป้าด 28 21 49 คน 8 คน
500475 52010116 1052500475 สบเมาะวิทยา  สบป้าด 59 55 114 คน 16 คน
500456 52010108 1052500456 บ้านเวียงหงส์ล้านนา  แม่เมาะ 0 0 0 คน 0 คน
500457 52010109 1052500457 วัดบ้านแขม  แม่เมาะ 131 97 228 คน 22 คน
500460 52010110 1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  แม่เมาะ 573 567 1140 คน 57 คน