แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ปรึกษา

๑. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1ที่ปรึกษา
๒. นายประสิทธิ์ พรมศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ปรึกษา
๓. นางชีวพร สุริยศ ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผนที่ปรึกษา
๔. นายเสรี เสมพูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ปรึกษา
๕. นางสมศรี ต้นโนนเชียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการที่ปรึกษา
๖. นางพวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ปรึกษา
๗. นางพวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ปรึกษา
๘. นางพวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ปรึกษา

คณะทำงานพัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)

๑. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสารครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต ๑วิเคราะห์ระบบ/โปรแกรมเมอร์
๒. นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ลำปาง เขต ๑พัฒนาระบบ/โปรแกรมเมอร์
๓. นายสมชาย ครุธนาคเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต ๑พัฒนาระบบ/โปรแกรมเมอร์