ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

ลำดับ ชื่อโรงเรียน อำเภอ สาเหตุ/อาการ ไฟล์ประกอบ ผู้แจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม สถานะ
1 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ระบบเครือข่าย Server ไม่สามารถแจ้ง ไอพีได้ ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้หลายเครื่อง นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว 27 ต.ค. 2563
2 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi มีปัญหา และสัญญาณ Wifi ไม่ครอบคลุมการให้บริการนักเรียนในแต่ละอาคารเรียน จึงขอทีม ICT ช่วยตรวจสอบและช่วยแนะนำให้กับทางโรงเรียน ผอ.บุญศักดิ์ นาคอ่อน 8 ต.ค. 2563
3 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมือง รร.อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) อ.เมือง ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ไอซีที เขต ช่วยไปตรวจสอบการใช้งานระบบ dltv ห้อง อัจฉริยภาพการเรียนรู้การติดตั้งกระดานสมารท์บอร์ด ทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ห้องอื่นใช้ได้ปกติ นางสาวอรทัย บัวบาล 14 ก.ย. 2563
4 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi มีปัญหา นายอภิชาติ สิงห์คำ 9 ก.ย. 2563
5 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว 1.รับสัญญาณไม่ได้ 2.สัญญานกระตุก นายวรริทธิ์ กันชาติ 3 ส.ค. 2563
6 บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว งาว สัญญาณไม่เสถียร บางชั้นไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ นางสาวสโรชา ภูธิเบศน์ 3 ก.ค. 2563
7 บ้านวังตม แม่เมาะ ทีวีรับสัญญาณจากกล่องไม่ได้ นางสาวปวีณา พูลสวัสดิ์ 30 มิ.ย. 2563
8 บ้านโทกหัวช้าง เมือง ใช้การไม่ได้ เปิดสัญญาณ DLTV ไม่ออก เครื่องบอกไม่มีสัญญาณ ชั้น ป.2 กับ ป.3 นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์ 30 มิ.ย. 2563
9 บ้านแม่เฟือง เมือง ชั้น ป2 ใช่งานไม่ได้ นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา 30 มิ.ย. 2563
10 บ้านศรีหมวดเกล้า เมือง 1 ใช้การไม่ได้ เปิดสัญญาณ DLTV ไม่ออก เครื่องบอกไม่มีสัญญาณ 2.จานดาวเทียมใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ 3.ย้ายห้องแล้วติดตั้งระบบ รับสัญญาณ ทีวีไม่ได้ นายประชัน กุญชร 26 มิ.ย. 2563
11 วัดบ้านแขม แม่เมาะ โทรทัศน์ LED ที่ใช้สำหรับเปิดดีแอลทีวีใช้งานไม่ได้หลายเครื่องโดยมีอาการทั้งบางเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้บางเครื่องไม่มีเสียงออกมาเป็นต้น จึงขอผู้เ****วชาญมาเพื่อตรวจสอบ นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว 15 มิ.ย. 2563
12 บ้านหมากหัววัง เมือง ขอทีม ICT เข้าดำเนินการในส่วนที่เหลือเนื่องจากครั้งที่แล้ว มีอุปสรรค์ ฝนฟ้าคะนอง จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกชั้น นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 25 พ.ค. 2563
13 โรงเรียนบ้านจำปุย แม่เมาะ รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ สาเหตุเกิดจาก ลมพัดจานรับสัญญาณ ต้องปรับใหม่ ขออนุเคราะห์ทีมงาน ICT ช่วยดำเนินการด้วยครับ นายสมยศ ยะม่อนแก้ว 17 พ.ค. 2563
14 บ้านหมากหัววัง เมือง ไม่มีสัญญาณ นางละเอียด โรจน์รุ่ง 29 ม.ค. 2563
15 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ สัญญาณอินเตอร์เนต อาคารปฐมวัย และอาคารประถมใช้การไม่ได้ครับ ผอ.บุญศักดิ์ นาคอ่อน 22 ธ.ค. 2562
16 บ้านแม่งาวใต้ งาว คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ธีรัช 27 พ.ย. 2562
17 บ้านกาศเมฆ เมือง ย้ายตำแหน่งจานรับสัญญาณดาวเทียม ธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ 2 พ.ย. 2562
18 บ้านกาศเมฆ เมือง ไม่มีสัญญาณ บุษราคัม จิตร์วิไลย? 24 ก.ย. 2562
19 บ้านแม่อาง เมือง รร.บ้านแม่อาง อ.เมือง ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ไอซีที เขต ช่วยไปตรวจสอบการใช้งานระบบ dltv ห้อง ป.2 ทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ห้องอื่นใช้ได้ปกติ Arunee Keawma 8 ส.ค. 2562
20 บ้านนาสัก แม่เมาะ ๑.จานรับสัญญาณได้รับความเสียหายจากลมแรงต้องทำการติดตั้งใหม่/เปลี่ยนจาน ๒.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องสัญญาณไม่ทั่วถึง นายมณฑล อินเจือจันทร์ 2 ส.ค. 2562
21 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 1. คอมพิวเตอร์ห้องป.4 2. คอมพิวเตอร์ห้องกระจายสื่อ โรงเรียนประชารัฐ 2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ดวงนภา อินยะยศ 23 ก.ค. 2562
22 บ้านจำปุย แม่เมาะ จานดาวเทียม และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เสียหาย ห้อง ป.3 ไม่สามารถใช้งานได้ สมชาย 18 มิ.ย. 2562
23 บ้านจำปุย แม่เมาะ ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนจานดาวเทียมเนื่องจากจานเดิมชำรุดบิดเบี้ยว ทำให้องษาการรับสัญญาณไม่ค่อยชัดเจน สมชาย 14 มิ.ย. 2562
24 บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ทีวีห้องป.5และป.6 ไม่มีสัญญาณ อุมาพร บุรพาสิริ 7 มิ.ย. 2562
25 บ้านบุญนาค เมือง เครื่องรับโทรทัศน์ skyworth เปิดไม่ได้ ไฟฟ้าไม่เข้า นายณรงค์ ใจอ้าย 4 มิ.ย. 2562
26 บ้านกาศเมฆ เมือง สัญญาณไม่มี บุษราคัม จิตร์วิไลย์ 4 มิ.ย. 2562
27 บ้านจำปุย แม่เมาะ ย้ายห้อง วรเดช ศรีเดช 27 พ.ค. 2562
28 วัดหลวงวิทยา เมือง ไม่มีสัญญานภาพ และเสียง นายธงไชย จันต๊ะวงค์ 22 พ.ค. 2562
29 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ไม่มีสัญญาณ จำนวน 3 ห้องเรียน นายอนันต์ เงาเดช 17 พ.ค. 2562
30 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ระบบเครือข่ายชำรุด สัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียนใช้ไม่ได้ นางสาวดวงนภา อินยะยศ 16 พ.ค. 2562
31 บ้านนาสัก แม่เมาะ จานรับสัณญาณภาพเคลื่อน และเปลี่ยนตำแหน่ง นายมณฑล อินเจือจันทร์ 8 พ.ค. 2562
32 ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร สัญญาณไม่ดี นางอรพิน ไชยโวหาร 27 ก.พ. 2562
33 บ้านจำปุย แม่เมาะ ห้อง ป.3 ไม่มีสัญญาณ นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 22 ก.พ. 2562
34 โรงเรียนบ้านจำปุย แม่เมาะ ไม่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้ นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 13 ก.พ. 2562
35 โรงเรียนเมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ระบบกระจายสัญญาณ Internet ไม่สามารถใช้งานได้ ครูจรัญ 13 ก.พ. 2562
36 โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ในโครงการตามพระราชดำริ เมือง รับชมสัญญาณ DLTV ไม่ชัดเจน ภาพและเสียงขาดๆ หายๆ ครู 10 ธ.ค. 2561
37 ธงชัยวิทยา เมือง ระบบสัญญาณระบบเดิมถูกตัด ใช้ไม่ได้สักห้อง สุทิน จันทรวรเชตต์ 8 ธ.ค. 2561
38 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร smart TV เปิด แล้วไฟไม่เข้า นางชัญญานุช โพธิ์ทอง 29 พ.ย. 2561
39 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ฟ้าผ่า หม้อแปลงไฟ ทำให้อุปกรณ์ DLTV/DLIT และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสียหาย 1. TV. 28 นิ้ว 1 เครื่อง 2. รีเชิฟเวอร์ 1 เครื่อง 3.wireless 1 เครื่อง 4.เราท์เตอร์ 1 เครือ่ง 5. ตู้คอนซูมเมอร์กันดูด 1เครื่อง นางสาวพวงพรรณ จันทร์ฟุ่น 2 ต.ค. 2561
40 แม่ก๋งวิทยา เมือง รับสัญญาณไม่ได้ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางงามตา มามิ่ง 18 ก.ค. 2561
41 แม่ก๋งวิทยา เมือง หน้าจอแสดง "ไม่มีสัญญาณ" ทุกชั้นเรียนไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษา นายจงรักษ์ 10 ก.ค. 2561
42 บ้านสัน ห้างฉัตร ไม่มีสัญญาณภาพ 1 ห้องเรียน นายจรัส 19 มิ.ย. 2561
43 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร รีโมททีวีตามโครงการ DLIT ที่จัดซื้อโดย สพป. ลำปาง เขต 1 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดลองเปลี่ยนถ่านแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ บริษัทผู้ขายหรือระบบแจ้งซ้อมของเขตจะแก้ไข นายบุญธรรม แก้วยอด 19 มิ.ย. 2561
44 แม่ฮ่างวิทยา งาว ทีวี DLTV ระดับชั้น ป.4-6 เปิดแล้ว ไม่มีภาพ มีแต่เสียง รบกวนมาดูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ครูธุรการ 12 มิ.ย. 2561
45 บ้านนาแช่ แม่เมาะ องศาของจานเคลื่อน รับสัญญานไม่ดี นายภัทรพล ปัญญาจานนุกูล 3 มิ.ย. 2561
46 บ้านวังตม แม่เมาะ ไม่มีกล่องสัญญาณ เนตไม่เสถียร รับได้บางจุด รับได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ นางลัดดา ท้วมไชยนาม 2 มิ.ย. 2561
47 บ้านทุ่งโจ้ เมือง ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณทางไกล DLTV อาคารระดับชั้นปฐมวัย งานติดตั้งใหม่เนื่องจากทางโรงเรียนขาดช่างชำนาญงานในการติดตั้ง นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี 22 พ.ค. 2561
48 บ้านป่าตันกุมเมือง เมือง ย้ายจานดาวเทียมจากโรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย มายังโรงเรียนป่าตันกุมเมือง (โรงเรียนเรียนรวม) นายศิวะชัย พรหมจันทร์ 18 พ.ค. 2561
49 บ้านทุ่งโจ้ เมือง ทีวี ป.1 กับ ป.4 เปิดแล้วออกช่องเดียว นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี 18 พ.ค. 2561
50 บ้านจำปุย แม่เมาะ ทีวีเสียจำนวน 2 เครื่อง เครื่งรับสัญญาณภาพดาวเทียมเสีย 3 เครื่อง จานดาวเทียมเสีย 1 จาน เนื่องจากฟ้าผ่า นางเตือนจิตร์ เงินเย็น 31 พ.ค. 2561
51 บ้านหมากหัววัง เมือง รับสัญญาณไม่ได้ 4 ห้องเรียน หลังจากเกิดพายุ /ของห้อง ป4 เปิดสอนอยู่ แต่สัญญาณเปลี่ยนเป็นของห้องป1 นางละเอียด โรจน์รุ่ง 28 พ.ค. 2561
52 ผาแดงวิทยา งาว กล่องรับสัญญาณเสีย จานรับสัญญาณเสีย สายสัญญาณชำรุด นายอดิเรก ยอดเมือง 25 พ.ค. 2561
53 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ชั้นป.3 ไม่สามารถรับสัญญาณช่อง dltv ได้ แต่สามารถรับสัญาณช่องปกติได้ นายอนันต์ เงาเดช 22 พ.ค. 2561
54 บ้านทุ่งฝาย เมือง รับสัญญาณไม่ได้ นางมณีวรรณ นกเจริญ 21 พ.ค. 2561
55 บ้านหัวทุ่ง เมือง รับสัญญานไม่ได้ นายพิศาล เครือทนุ 21 พ.ค. 2561
56 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ตัวส่งสัญญาณถูกสายฟ้าพาดผ่าน ใช้การไม่ได้ครับ จรัล ปันแก้ว 17 พ.ค. 2561
57 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมือง เรียนแจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV ของโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ช่องออกอากาศชั้น ป.2 หายไปครับ ส่วนช่อง ป.4 ออกซ้ำกัน ขอช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ นายเธวิญ เย็นใจ 16 พ.ค. 2561
58 บ้านบุญนาค เมือง ไม่สามารถรับได้ 1 จุด ห้องเรียน ป. 2 น่าจะเป็นตัวรับสัญญาณ สายเดียวกันห้องอื่นรับสัญญาณได้ มีบางห้องสัญญาณติดๆดับๆ นายธนิต ลาลุน 16 พ.ค. 2561
59 บ้านศรีหมวดเกล้า เมือง จานดาวเทียมรับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ เนื่องจาก มุมองศาจาน ไม่ถูกต้อง ขอแกนนำเครือข่ายเข้ามาปรับค่าจานดาวเทียมหน่อยครับ นายณัฐพงษ์ คำบุญทา 15 พ.ค. 2561