ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านหมากหัววัง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รับสัญญาณไม่ได้ 4 ห้องเรียน หลังจากเกิดพายุ /ของห้อง ป4 เปิดสอนอยู่ แต่สัญญาณเปลี่ยนเป็นของห้องป1
ผู้แจ้งซ่อม นางละเอียด โรจน์รุ่ง
วันที่แจ้งซ่อม 28 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.รีเซตค่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม receiver
2.ปรับแก้ไขระบบส่งสัญญาณ
3.จูน/ตั้งค่าความถี่การรับสัญญาณใหม่

อุปกรณ์ที่ใช้
- ไม่ได้ใช้

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านหมากหัววัง
รวมระยะทาง 15
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านทุ่งโจ้ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง