ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านจำปุย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ทีวีเสียจำนวน 2 เครื่อง เครื่งรับสัญญาณภาพดาวเทียมเสีย 3 เครื่อง จานดาวเทียมเสีย 1 จาน เนื่องจากฟ้าผ่า
ผู้แจ้งซ่อม นางเตือนจิตร์ เงินเย็น
วันที่แจ้งซ่อม 31 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับหน้าจานดาวเทียม ตั้งค่าให้ได้รับสัญญานที่ดีที่สุด (หน้าจานชำรุดเนื่องจากตกกระทบพื้น ทำให้มีบางส่วนของหน้าจานผิดรูป แต่ยังสามารถใช้งานได้)
2.ตรวจเช็คสาย RG6 และจุดเชื่อมต่อ (Spliter) ทุกจุด โดยการเช็คหัว Ftype และปรับปรุงเข้าหัวใหม่ให้ใช้งานได้
3.ห้อง ป.1, ป.4-6 ปรับตั้งค่ากล่องรับสัญญานใหม่ สามารถรับชมได้ครบทุกห้อง (ห้อง ป.5 กล่องรับสัญญานดาวเทียมเสียหาย จึงแก้ปัญหาด้วยการนำกล่องสัญญานที่โรงเรียนมีอยู่เดิม (โครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) มาเชื่อมต่อ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.ห้อง ป.2-3 พบว่าห้อง ป.2 ใช้งานได้ปกติ แต่ห้อง ป.3 เครื่องรับสัญญานโทรทัศน์ และกล่องรับสัญญานดาวเทียมเสียหาย จึงแก้ปัญหาด้วยการนำกล่องสัญญานที่โรงเรียนมีอยู่เดิม (โครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) มาเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่โรงเรียนนำมาสำรองใช้ สามารถรับชมได้ตามปกติ

รายการอุปกรณ์ที่ใช้
1.หัว F Type จำนวน 4 หัว
2.กิ๊ปตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 8 ตัว
3.สายเคเบิลไทล์ 3 เส้น
4.สาย RCA 2 เส้น
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านจำปุย
รวมระยะทาง 48
วันที่ดำเนินการซ่อม 8 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง