ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านทุ่งโจ้
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ทีวี ป.1 กับ ป.4 เปิดแล้วออกช่องเดียว
ผู้แจ้งซ่อม นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี
วันที่แจ้งซ่อม 18 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
2.ปรับเครื่องรับโทรทัศน์ให้รับสัญญาณ newDLTV

อุปกรณ์ที่ใช้
- ไม่ได้ใช้

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ โรงเรียนธงชัยวิทยา
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านทุ่งโจ้
รวมระยะทาง 34
วันที่ดำเนินการซ่อม 22 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง