ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านป่าตันกุมเมือง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ย้ายจานดาวเทียมจากโรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย มายังโรงเรียนป่าตันกุมเมือง (โรงเรียนเรียนรวม)
ผู้แจ้งซ่อม นายศิวะชัย พรหมจันทร์
วันที่แจ้งซ่อม 18 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ถอดจานดาวเทียมจากโรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย จำนวน 1 จาน
2.ติดตั้งจานดาวเทียมที่โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง
2.ปรับเครื่องรับโทรทัศน์ให้รับสัญญาณ newDLTV

อุปกรณ์ที่ใช้
1.พุกเหล็กเบอร์ 8 จำนวน 4 ตัว
2.สาย RG6 ยาว 20 เมตร
3.หัว Ftype จำนวน 2 หัว
4.กิ๊บตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 30 ตัวทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ โรงเรียนธงชัยวิทยา
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านทุ่งโจ้ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านป่าตันกุมเมือง
รวมระยะทาง 65
วันที่ดำเนินการซ่อม 22 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ เดินทางกลับ สพป.ลำปาง เขต 1 ระยะทาง 25 กม