ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านทุ่งโจ้
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณทางไกล DLTV อาคารระดับชั้นปฐมวัย งานติดตั้งใหม่เนื่องจากทางโรงเรียนขาดช่างชำนาญงานในการติดตั้ง
ผู้แจ้งซ่อม นายทวีทรัพย์ จันทร์มณี
วันที่แจ้งซ่อม 22 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ติดตั้งจานดาวเทียมใหม่
2.เดินสาย RG-6 จากจานรับมา กล่องจานดาวเทียม receiver
3.เชื่อมต่อระบบ
4.ตั้งค่าความถี่การรับสัญญาณ

อุปกรณ์ที่ใช้
1.พุกเหล็กเบอร์ 8 จำนวน 4 ตัว
2.กิ๊บตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 10 ตัว

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านทุ่งโจ้
รวมระยะทาง 39
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง