ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
รายละเอียดการแจ้งซ่อม เรียนแจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
ของโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ช่องออกอากาศชั้น ป.2 หายไปครับ ส่วนช่อง ป.4 ออกซ้ำกัน ขอช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
ผู้แจ้งซ่อม นายเธวิญ เย็นใจ
วันที่แจ้งซ่อม 16 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับหน้าจาน และตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม
2.ปรับค่าความถี่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่เนื่องจากค่าความถี่ซ้ำกันทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ครบทุกช่อง
3.ปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ให้รับสัญญาณ new DLTV จากระบบ
4.ติดตั้งสายสัญญาณ,ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์, ปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์สำหรับห้อง ป.1

อุปกรณ์ที่ใช้
1.สาย RG6 ยาว 20 เมตร
2.หัว F type 3 หัว
3.ข้อต่อ F type 1 ตัว
4.กิ๊บตอกเดินสาย RG6 20 ตัว

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ โรงเรียนธงชัยวิทยา
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์
รวมระยะทาง 19
วันที่ดำเนินการซ่อม 23 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนบ้านบุญนาค ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง