ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม โรงเรียนเมืองยาววิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ระบบกระจายสัญญาณ Internet ไม่สามารถใช้งานได้
ผู้แจ้งซ่อม ครูจรัญ
วันที่แจ้งซ่อม 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้งานได้ เป็นปกติ มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi ไม่สามารถกระจายสัญญาณ Internet ได้
จึงได้นำกลับมาตรวจเช็ค 1 รายการ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง
ถึงโรงเรียน โรงเรียนเมืองยาววิทยา
รวมระยะทาง 3
วันที่ดำเนินการซ่อม 26 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ