ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม สบป้าดวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ระบบเครือข่ายชำรุด สัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียนใช้ไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นางสาวดวงนภา อินยะยศ
วันที่แจ้งซ่อม 16 พฤษภาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม วิธีดำเนินงาน

1.ตรวจเช็ควงจรระบบเครือข่าย internet เดิม

2.สลับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากวงจร uninet/3bb

มาใช้ วงจร true

3.แนะนำการใช้งาน/วิธีการแก้ปัญหาให้ครูที่ดูแล

**** สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต DLIT ทั้งทุกอาคารเรียน ***
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร

2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน สบป้าดวิทยา
รวมระยะทาง 45
วันที่ดำเนินการซ่อม 16 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ