ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านหัวทุ่ง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รับสัญญานไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นายพิศาล เครือทนุ
วันที่แจ้งซ่อม 21 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับจานอาคารเรียน ประถมต้น
2..ปรับจานอาคารเรียน ป.5-6
3.ตรวจสอบระบบสายสัญญาณแต่ละห้อง
4.จูนค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่

อุปกรณ์ที่ใช้
1.สกรูเกลียวปล่อยยาว 3 นิ้ว จำนวน 8 ตัว


ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านหัวทุ่ง
รวมระยะทาง 7
วันที่ดำเนินการซ่อม 23 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ เดินทางกลับ สพป.ลำปาง เขต 1 ระยะทาง 29 กม.