ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านนาสัก
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ๑.จานรับสัญญาณได้รับความเสียหายจากลมแรงต้องทำการติดตั้งใหม่/เปลี่ยนจาน
๒.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องสัญญาณไม่ทั่วถึง
ผู้แจ้งซ่อม นายมณฑล อินเจือจันทร์
วันที่แจ้งซ่อม 2 สิงหาคม 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม อาการเสียหาย
1.จานรับสัญญาณห้องสมุด และ ห้องเบรนคราวด์ ตกหล่นเสียหาย รวม 2 จุด
2.จานรับสัญญาณห้อง ป.2-3 และห้องอนุบาล องศาเคลื่อน

การแก้ไข
1.ติดตั้งจานรับสัญญาณใหม่ 2 จุด คือ ห้องสมุด และ ห้องเบรนคราวด์
2.ปรับองศาจานรับสัญญาณห้อง ป.2-3 และห้องอนุบาล
3.เปลี่ยน splitter แบบ power pass 1 ตัว
4.เพิ่มสาย RG6 5 เมตร
5.ใช้หัว RG6 6 ตัว
6.ข้อต่อกลาง 2 ตัว
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านนาสัก
รวมระยะทาง 118
วันที่ดำเนินการซ่อม 14 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ ระยะทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1 ไป โรงเรียนบ้านนาสัก 59 กม. ไปกลับ 118 กม.