ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านกาศเมฆ
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ไม่มีสัญญาณ
ผู้แจ้งซ่อม บุษราคัม จิตร์วิไลย?
วันที่แจ้งซ่อม 24 กันยายน 2562
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม อาการเสีย
1.ห้อง ป.4 ไม่สามารถรับสัญญาณได้

การแก้ไข
1.ปรับองศาจานรับสัญญาณ
2.เปลี่ยนหัว RG6
3.ตั้งค่า LNB กล่องรับสัญญาณ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม 1.นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
2.นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำาปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านกาศเมฆ
รวมระยะทาง 13
วันที่ดำเนินการซ่อม 25 กันยายน 2562
หมายเหตุ