ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านทุ่งฝาย
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รับสัญญาณไม่ได้
ผู้แจ้งซ่อม นางมณีวรรณ นกเจริญ
วันที่แจ้งซ่อม 21 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ปรับค่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่
2.ปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อรับสัญญาณ new DLTV จำนวน 6 ห้อง

อุปกรณ์ที่ใช้

- ไม่ได้ใช้อุปกรณ์

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)

นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านทุ่งฝาย
รวมระยะทาง 3
วันที่ดำเนินการซ่อม 23 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ เดินทางไปจุดต่อไปคือ โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง