ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านหัวทุ่ง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ชั้นป.3 ไม่สามารถรับสัญญาณช่อง dltv ได้ แต่สามารถรับสัญาณช่องปกติได้
ผู้แจ้งซ่อม นายอนันต์ เงาเดช
วันที่แจ้งซ่อม 22 พฤษภาคม 2561
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม การดำเนินการ
1.ตั้งค่าความถี่การรับสัญญาณใหม่
2.ปรับระบบสายสัญญาณ
3.สลับกล่องจานดาวเทียม receiver เนื่องจาก Adapter เสีย
4.เปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ห้องป. 4 เนื่องจากเครื่องที่ติดตั้งอยู่เสีย โดยใช้เครื่องรับโทรทัศน์ระบบเก่าที่โรงเรียนมีอยู่เดิมมาเชื่อมต่อเพื่อให้ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

อุปกรณ์ที่ใช้
1.กิ๊บตอกเก็บสาย RG6 จำนวน 10 ตัว

ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑)
นายวรเดช ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมชาย ครุธนาค สพป.ลำปาง เขต 1
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านหัวทุ่ง
รวมระยะทาง 42
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ