ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านโทกหัวช้าง
รายละเอียดการแจ้งซ่อม ใช้การไม่ได้ เปิดสัญญาณ DLTV ไม่ออก เครื่องบอกไม่มีสัญญาณ ชั้น ป.2 กับ ป.3
ผู้แจ้งซ่อม นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์
วันที่แจ้งซ่อม 30 มิถุนายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
สมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน บ้านโทกหัวช้าง
รวมระยะทาง 36
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ