ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณไม่เสถียร บางชั้นไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้
ผู้แจ้งซ่อม นางสาวสโรชา ภูธิเบศน์
วันที่แจ้งซ่อม 3 กรกฎาคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม เข้าตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหา

โดยการปรับองศาจาน

จูนรับสัญญาณใหม่

สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายสมชาย นันทะเสน ครู รร.แม่แป้นวิทยา
นายอลงกรณ์ ไชยหมอน ครู รร.แม่ฮ่างวิทยา
นายจตุพล วรรณวงค์ ครู รร.บ้านอ้อน
นายประวิทย์ แสงงาม ครู รร.บ้านหวด
เริ่มการเดินทางจาก โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อ.งาว จ.ลำปาง
ถึงโรงเรียน บ้านข่อยมิตรภาพที่110 สาขาบ้านแม่งาว
รวมระยะทาง 64
วันที่ดำเนินการซ่อม 10 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ ระยะทางจาก โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อ.งาว จ.ลำปาง ถึงโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ 110 สาขาบ้านแม่งาว 32 กม. ไปกลับ 64 กม.