ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
รายละเอียดการแจ้งซ่อม รร.อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) อ.เมือง ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ไอซีที เขต ช่วยไปตรวจสอบการใช้งานระบบ dltv ห้อง อัจฉริยภาพการเรียนรู้การติดตั้งกระดานสมารท์บอร์ด ทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ห้องอื่นใช้ได้ปกติ
ผู้แจ้งซ่อม นางสาวอรทัย บัวบาล
วันที่แจ้งซ่อม 14 กันยายน 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม เชื่อมต่อสายสัญญาณ Active Board กระดานอัจฉริยะ กับคอมพิวเตอร์ครูผู้สอน
ติดตั้ง Driver Active Board กระดานอัจฉริยะ เครื่องคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน
กำหนดจุดสัมผัสบนกระดานเพื่อการทัชสรีนที่แม่นยำและตรงที่สุด Calibration
เชื่อมต่อไมค์ชุดเครื่องเสียง
แนะนำการใช้งาน Active Board เบื้องต้นให้กับครูผู้สอน
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
สมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
รวมระยะทาง 5
วันที่ดำเนินการซ่อม 20 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ