ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1

 รายละเอียดข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

โรงเรียนแจ้งซ่อม สบป้าดวิทยา
รายละเอียดการแจ้งซ่อม สัญญาณอินเตอร์เน็ต Wifi มีปัญหา
และสัญญาณ Wifi ไม่ครอบคลุมการให้บริการนักเรียนในแต่ละอาคารเรียน จึงขอทีม ICT ช่วยตรวจสอบและช่วยแนะนำให้กับทางโรงเรียน
ผู้แจ้งซ่อม ผอ.บุญศักดิ์ นาคอ่อน
วันที่แจ้งซ่อม 8 ตุลาคม 2563
รายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อม ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
ทีมช่วยเหลือ/ผู้ซ่อม นายสมชาย ครุธนาค
เริ่มการเดินทางจาก สพป.ลำปาง เขต 1
ถึงโรงเรียน สบป้าดวิทยา
รวมระยะทาง 40
วันที่ดำเนินการซ่อม 1 มกราคม 2513
หมายเหตุ