ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน������������������������������������

รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 14 คน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ลำดับ ตำแหน่ง เพศ รวม
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชาย 1
2 ครู หญิง 9
3 ครู ชาย 2
4 ครูธุรการ หญิง 1
5 ครูผู้ช่วย หญิง 1
รวมทั้งหมด 14

ข้อมูลครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียน������������������������������������
นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์ : ผู้อำนวยการโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วิชาเอก รูปภาพ
นาย อิสระ วัจนะประดิษฐ์ ชาย วัดหลวงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กัณภิรมย์ กันทะตั๋น หญิง วัดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จิตตินันท์ วันชมภู หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธิติวุฒิ หลิ่มเทศ ชาย วัดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง ชัญญาภรณ์ ศิวิลัยซ์ หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จณิตา พุทธวงค์ หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธงไชย จันต๊ะวงค์ ชาย วัดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปิยะวดี คำหมื่นกุล หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง เรไร มาปลูก หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ปานัดดา อ่อนนวล หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิตตวดี ภัทรธรรมาพร หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เยาวรัตน์ คำภิระแปง หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ศิริพร ประเสริฐศรี หญิง วัดหลวงวิทยา ครูธุรการ ปฏิบัติการ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ปาริฉัตต์ จุราเพชร หญิง วัดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์