������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับ เลขที่คำร้องขอ ชื่อ-นามสกุล วันที่ยื่นคำร้อง สถานะ วันที่รับเรื่องดำเนินการ
1 0031 นาง จีราพร ทองศิริกุล 2 กันยายน 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 2 กันยายน 2564
2 0025 นางสาว จริยา หงษ์ชีวิน 30 สิงหาคม 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
3 0024 นางสาว จริยา หงษ์ชีวิน 30 สิงหาคม 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
4 0023 นางสาว จริยา หงษ์ชีวิน 30 สิงหาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 30 สิงหาคม 2564
5 0018 นาง สุนันท์ สริชัย 18 สิงหาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 19 สิงหาคม 2564
6 0017 นาย สุขุม สุขเสน 17 สิงหาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 17 สิงหาคม 2564
7 0016 นาย สุนันท์ หมื่นตาบุตร 17 สิงหาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 17 สิงหาคม 2564
8 0013 นาง สุนิสา สิทธิสาตร์ 11 สิงหาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 11 สิงหาคม 2564
9 0012 นาย ทวีศักดิ์ คำดา 11 สิงหาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 11 สิงหาคม 2564
10 0006 นาง ลัดดา จินา 19 พฤษภาคม 2564  รับเรื่องคำร้อง/ดำเนินการ 29 มิถุนายน 2564
ลำดับ เลขที่คำร้องขอ ชื่อ-นามสกุล วันที่ยื่นคำร้อง วันที่รับเรื่องดำเนินการ สถานะ