������������������������������������������������������������������������������ ������.7
ลำดับ เลขที่คำร้องขอ ชื่อ-นามสกุล วันที่ยื่นคำร้อง สถานะ วันที่รับเรื่องดำเนินการ
1 0038 นายกิติศักดิ์ มะกอกทิพย์ 16 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
2 0037 นายวิชัย เรืองยศ 8 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
3 0036 นางสาววิไล ติ๊บบุตร 8 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
4 0035 นายนายบุญทวี ทรายคำปวน 8 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
5 0034 นางปราณี ห่อทอง 8 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
6 0033 นางสาวภาวิณี คุณชมภู 8 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
7 0032 นางสาวภาวิณี คุณชมภู 8 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
8 0030 นางชรินทร์รัตน์ โยมงาม 1 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
9 0029 นางธัญวัลย์ วงศ์น้ำนอง 1 กันยายน 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
10 0021 นางสาวกมลทิพย์ สุริลาวงค์ 23 สิงหาคม 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
11 0015 นางวิพา อุดมเพ็ชร 11 สิงหาคม 2564  ยื่นคำร้อง/ยังไม่ได้รับเรื่อง
ลำดับ เลขที่คำร้องขอ ชื่อ-นามสกุล วันที่ยื่นคำร้อง วันที่รับเรื่องดำเนินการ สถานะ