ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน สังกัดสํานั

 เปิดอ่าน

21 เม.ย. 64 DLICT 53