ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ ภาพประกอบ รายการทั้งหมด วันที่
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง  22 มิ.ย. 67
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมฉาบปูนผนังด้านหน้าและด้านหลังอาคารทิพย์ช้างสดุดีพร้อมทาสี  22 มิ.ย. 67
160 » คู่มือขั้นตอนการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เอกสารเลขที่ 2.2567  10 มิ.ย. 67
159 » คู่มือเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านพัสดุ เอกสารเลขที่ 1.2567  10 มิ.ย. 67
» รายงานการเผยแพร่แผน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)  10 มิ.ย. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฉาบปูนผนังด้านหน้าและด้านหลังอาคารทิพย์ช้างสดุดีพร้อมทาสี  07 มิ.ย. 67
158 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ค.67 (แบบ สขร.1)   04 มิ.ย. 67
» รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  31 พ.ค. 67
» ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  31 พ.ค. 67
» รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  31 พ.ค. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง  17 พ.ค. 67
157 » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสนามเด็กเล่นและศาลพระภูมิโรงเรียนบ้านหม้อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  08 พ.ค. 67
156 » ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านหม้อ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  08 พ.ค. 67
155 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเม.ย.67 ( แบบ สขร.1)  02 พ.ค. 67
154 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา จำนวน 110 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เม.ย. 67
153 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา จำนวน 110 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เม.ย. 67
152 » ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เม.ย. 67
151 » ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแข่งนทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เม.ย. 67
150 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมี.ค.67 ( แบบ สขร.1)  01 เม.ย. 67
149 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มี.ค. 67
148 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มี.ค. 67
147 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 67
146 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รายการ Toner laser HP 35A จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 67
145 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 67
144 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รายการ Toner laser HP 35A จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 67
143 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 67
142 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการแข่งนทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มี.ค. 67
141 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนก.พ.67 ( แบบ สขร.1)  02 มี.ค. 67
140 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 มี.ค. 67
139 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 มี.ค. 67
138 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 3 รายการ  28 ก.พ. 67
137 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ  28 ก.พ. 67
136 » ประกาศสาระคำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 3 รายการ  28 ก.พ. 67
135 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ  28 ก.พ. 67
134 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.พ. 67
133 » ประกาศสาระสำคัญของสัญญางานปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง  13 ก.พ. 67
132 » ประกาศสาระสำคัญของสัญญางานปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงทาสีรั้วรอบบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง  13 ก.พ. 67
131 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.พ. 67
130 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง  13 ก.พ. 67
129 » ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง(ของเดิม) จำนวน ๑ งาน  06 ก.พ. 67
128 » ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแชมโรงอาหารค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง  06 ก.พ. 67
127 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนม.ค.67 ( แบบ สขร.1)  01 ก.พ. 67
126 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ม.ค. 67
125 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ม.ค. 67
124 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ม.ค. 67
123 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเตรียมดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ม.ค. 67
122 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
121 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
120 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
119 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
118 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมีกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
117 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมีกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
116 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาคาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
115 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาคาราม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ม.ค. 67
114 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2567  15 ม.ค. 67
113 » ประกาศข้อมูลารสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567  15 ม.ค. 67
112 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567  15 ม.ค. 67
111 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2567  15 ม.ค. 67
110 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โรงเรียนบ้นกาศเมฆ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 27 มีนาคม 2567  15 ม.ค. 67
109 » ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โรงเรียนบ้นกาศเมฆ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 27 มีนาคม 2567  15 ม.ค. 67
108 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน ป.3 ของโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  12 ม.ค. 67
107 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านทราย  12 ม.ค. 67
106 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านทราย  12 ม.ค. 67
105 » ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านทุ่งปงเรียนมายังโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67  11 ม.ค. 67
104 » ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านผึ้งสบเฟืองมายังโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67  11 ม.ค. 67
103 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านแตะมายังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567  11 ม.ค. 67
102 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านแตะมายังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567  11 ม.ค. 67
101 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบ้านปู่จ้อยมายังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567  11 ม.ค. 67
100 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพาหนะรับส่งนักเรียนบ้านปู่จ้อยมายังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567  11 ม.ค. 67
99 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง  10 ม.ค. 67
98 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนชุมชนบ้านทราย  09 ม.ค. 67
97 » ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ของโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง  08 ม.ค. 67
96 » ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุจัดกิจกรรมค่าย RT NT และ Onet โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง  08 ม.ค. 67
95 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านกาศเมฆ  08 ม.ค. 67
94 » ประกาศสาระสำคัยในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  05 ม.ค. 67
93 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ม.ค. 67
92 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ม.ค. 67
91 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  05 ม.ค. 67
90 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถบัส) นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จ.พะเยา  05 ม.ค. 67
89 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้) นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จ.พะเยา  05 ม.ค. 67
88 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง  05 ม.ค. 67
87 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งโจ้  05 ม.ค. 67
86 » ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง  05 ม.ค. 67
85 » ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดทุ่งโจ้  05 ม.ค. 67
84 » ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างทำป้ายไวนิล โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง  05 ม.ค. 67
83 » ประกาศผู้ชนะการเสนองานจ้างทำป้ายไวนิล โรงเรียนวัดทุ่งโจ้  05 ม.ค. 67
82 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถบัส) นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จ.พะเยา  05 ม.ค. 67
81 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านหวด  05 ม.ค. 67
80 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ม.ค. 67
79 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ม.ค. 67
78 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.66 ( แบบ สขร.1)  02 ม.ค. 67
77 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ระหว่างวันที่ 2-19 มกราคม 2567  02 ม.ค. 67
76 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ระหว่างวันที่ 2 - 19 มกราคม 2567  02 ม.ค. 67
75 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 2-15 ม.ค. 2567  02 ม.ค. 67
74 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 2-15 ม.ค. 2567  02 ม.ค. 67
73 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประจำเดือน มกราคม 2567  02 ม.ค. 67
72 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประจำเดือน มกราคม 2567  02 ม.ค. 67
71 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านทราย  02 ม.ค. 67
70 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านทราย  02 ม.ค. 67
69 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 2 - 15 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02 ม.ค. 67
68 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 2 - 15 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02 ม.ค. 67
67 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค..66 (แบบ สขร.1) โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า  28 ธ.ค. 66
66 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค..66 (แบบ สขร.1) โรงเรียนบ้านกาศเมฆ  28 ธ.ค. 66
65 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกาศเมฆ  28 ธ.ค. 66
64 » ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกรายการจ้างเหมาบริการรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง นางสาวจรินทร์ยา เขื่อนคำ  28 ธ.ค. 66
63 » ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจ้างเหมาบริการรายเดือนครูอัตราจ้าง นางสาวนฤมล ตาเมืองปลูก  28 ธ.ค. 66
62 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดพร้อมฮาร์ทดิส  28 ธ.ค. 66
61 » ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจริปิดพร้อมฮาร์ทดิส  28 ธ.ค. 66
60 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ระหว่างวันที่ 2-31 ม.ค. 2567  28 ธ.ค. 66
59 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ระหว่างวันที่ 2-31 ม.ค. 2567  28 ธ.ค. 66
58 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ระหว่างวันที่ 2-31 ม.ค. 2567  28 ธ.ค. 66
57 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ระหว่างวันที่ 2-31 ม.ค. 2567  28 ธ.ค. 66
56 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.66 ( แบบ สขร.1) โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  26 ธ.ค. 66
55 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธ.ค. 66
54 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนบ้านกาดเมฆ  22 ธ.ค. 66
53 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค.66 ( แบบ สขร.1) โรงเรียนบ้านหวด  21 ธ.ค. 66
52 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา (จ้างตัดหญ้า) โรงเรียนบ้านหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธ.ค. 66
51 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนบ้านหวด  21 ธ.ค. 66
50 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ผืน เพื่อกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  21 ธ.ค. 66
49 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค..66 (แบบ สขร.1) โรงเรียนบ้านบุญนาค  18 ธ.ค. 66
48 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค..66 (แบบ สขร.1) โรงเรียนบ้านจำค่า  18 ธ.ค. 66
47 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธ.ค..66 (แบบ สขร.1) โรงเรียนชุมชนบ้านทราย  18 ธ.ค. 66
46 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น โรงเรียนบ้านบุญนาค วันที่ 22-23 ธันวาคม 2566  18 ธ.ค. 66
45 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น โรงเรียนบ้านจำค่า วันที่ 21-23 ธันวาคม 2566  18 ธ.ค. 66
44 »  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านทราย วันที่ 22-23 ธันวาคม 2566  18 ธ.ค. 66
43 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถประจำทางเพื่อนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านจำค่า  18 ธ.ค. 66
42 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโรงเรียนบ้านบุญนาค  18 ธ.ค. 66
41 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2566  18 ธ.ค. 66
40 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ระหว่างวันที่ 18 -28 ธันวาคม 2566  18 ธ.ค. 66
39 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธ.ค. 66
38 » ประกาศสาระสำคัญใขสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธ.ค. 66
37 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง นางบุญมี ปินทรายมูล  13 ธ.ค. 66
36 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง นายเต็มศักดิ์ สุขกมลกุล  13 ธ.ค. 66
35 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 4-28 ธ.ค. 2566  04 ธ.ค. 66
34 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เฟือง ระหว่างวันที่ 4-28 ธ.ค. 2566  04 ธ.ค. 66
33 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ย.66 ( แบบ สขร.1)  01 ธ.ค. 66
32 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 ธ.ค. 66
31 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 ธ.ค. 66
30 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 ธ.ค. 66
29 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 ธ.ค. 66
28 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ระหว่างวันที่ 1-28 ธ.ค. 2566  01 ธ.ค. 66
27 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ระหว่างวันที่ 1-28 ธ.ค. 2566  01 ธ.ค. 66
26 » ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ระหว่างวันที่ 1-28 ธ.ค. 2566  01 ธ.ค. 66
25 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว ระหว่างวันที่ 1-28 ธ.ค. 2566  01 ธ.ค. 66
24 » มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  29 พ.ย. 66
23 » รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566  29 พ.ย. 66
22 » รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566  29 พ.ย. 66
21 » ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้ใช้งานภายในห้องปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 26 โรงเรียน โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 66
20 » ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจัดทำติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติงานสำหรับธุรการโรงเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 66
19 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้ใช้งานภายในห้องปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ให้โรงเรียนขนาดเล็ก 26 โรงเรียน โดยวิซีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 66
18 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องปฏิบัติงานสำหรับธุรการโรงเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พ.ย. 66
17 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรม School Account Online เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านบัญชี  20 พ.ย. 66
16 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดรางหลอดไฟ LED T8 พร้อมหลอด 18 W แสงเดย์ไลท์ เพื่อใช้เปลี่ยนของเดิม จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พ.ย. 66
15 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม School Account Online เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านบัญชี  20 พ.ย. 66
14 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรางหลอดไฟ LED T8 พร้อมหลอด 18 W แสงเดย์ไลท์ เพื่อใช้เปลี่ยนของเดิม จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พ.ย. 66
13 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พ.ย. 66
12 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พ.ย. 66
9 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประจำเดือน พฤจิกายน2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 พ.ย. 66
8 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารและสถานที่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 พ.ย. 66
7 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประจำเดือน พฤจิกายน2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 พ.ย. 66
11 » สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนต.ค.66 ( แบบ สขร.1)  01 พ.ย. 66
10 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารและสถานที่ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01 พ.ย. 66
6 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ต.ค. 66
5 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ต.ค. 66
4 » ประกาศสาระสำคัยในสัญญา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ต.ค. 66
3 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงาน สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ต.ค. 66
2 » ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ laser HP MFP 137 fnw จำนวน 3 กล่อง สำหรับงานเลขานุการ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑  17 ต.ค. 66
1 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ laser HP MFP 137 fnw จำนวน 3 กล่อง สำหรับงานเลขานุการ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑  17 ต.ค. 66