ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมà¸�ลุ่มบริหารงานà¸�ารเงินà¹�ละสินทรัพย์ 0 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา à¸�ลุ่มบริหารงานà¸�ารเงินà¹�ละสินทรัพย์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ