ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาง ลำดวน เปล่งแสงทอง หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นาง กนกทิพย์ ศรีคำ หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ