ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นางสาว วันเพ็ญ เมฆบังวัน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาว กรรณิกา เปี้ยปลูก หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง อารีวรรณ ประสาน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุภา ไชยวิเศษ หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง ผุสดี ยอดเรือน หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นาง อรัญญา นาคะปรีชา หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ