ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมกลุ่มอำนวยการ 25 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา กลุ่มอำนวยการ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาง สุปราณี กิ่งก้ำ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง กัลยา มีเมือง หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาว ศิรินารถ หมูเทพ หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกพร โกษาวัง หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นาง ขวัญฤดี แสนอินทร์ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นาง กุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุล หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นาย เดชา ป้องแก้วน้อย ชาย กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จีรวัฒน์ อุดหมอ ชาย กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สังเวียร เดชะวงค์ หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรอุมา ดาวะเศรษฐ์ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรัณย์พร แซ่เตีย หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงศักดิ์ มีเพียร ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์จิรา องอาจ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิวัฒน์ สันเป็ง ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ คำเป็ก ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อินจันทร์ สมศรี ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพร จิตมั่น ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บริสุทธิ์ อิ่นทา ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สวิง หน่อวงศ์ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนอง เสาร์พันธุ์คำ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิคม อินต๊ะรัตน์ ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไสว สูตรเลข ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ช.3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถพร เถิ้มแก้ว ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมบัติ ชมภูทวีป ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ