ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมทั้งหมด 73 คน

รวมจำนวนบุคลากร ภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายใน 1 คน

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
นาย นรินทร์ สกุณา ชาย หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ