ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 16,337 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 16,337 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 16,337 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 16,337 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน อำเภอ%
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16,337 คน | นร.ชาย :  คน | นร.หญิง :  คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง จัดการข้อมูล
1 3759 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนบูรณ์ คำเขื่อน อ.2 1
2 3736 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวุฒิภัทร พุฒใจกา อ.2 1
3 3761 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภูริช คงธนพงศ์เดชา อ.2 1
4 3735 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ตาไชย อ.2 1
5 3738 วัดหลวงวิทยา เด็กชายรัชชานนท์ อินต๊ะขัน อ.2 1
6 3739 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงลลิตา ฟ้าคำตัน อ.2 1
7 3741 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพีชญา นมเนย อ.2 1
8 3740 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอำทิตา โฆษิตดลยาพัฒน์ อ.2 1
9 3717 วัดหลวงวิทยา เด็กชายก้าวบารมี ก้อนคำ อ.3 1
10 3713 วัดหลวงวิทยา เด็กชายคณาธิป คำก้อน อ.3 1
11 3712 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอรุฒ พรมเหลือง อ.3 1
12 3716 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณัชพล อินใจ อ.3 1
13 3718 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรากร คำชาวนา อ.3 1
14 3714 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงใจศักดิ์ อ.3 1
15 3742 วัดหลวงวิทยา เด็กชายปิยังกูร ศรีสุวรรณ อ.3 1
16 3719 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพุทธมนต์ ใจหงอก อ.3 1
17 3715 วัดหลวงวิทยา เด็กชายรักไทย มหาพรม อ.3 1
18 3725 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชญาภา เป็งตัน อ.3 1
19 3722 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปาลิกา โฆษิตดลยาพัฒน์ อ.3 1
20 3723 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนันทมนต์ อุ่นม่อน อ.3 1
21 3721 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วบังวัน อ.3 1
22 3720 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวนิดา วันยาว อ.3 1
23 3743 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชลกนก ใจอินทร์ อ.3 1
24 3724 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปุญญิสา จิตรหมั้น อ.3 1
25 3687 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์แดง ป.1 1
26 3683 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกฤตนัย ฝั้นจักรสาย ป.1 1
27 3685 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกิตติกวิน สอนแปง ป.1 1
28 3684 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกิตติกุล มะโนชัย ป.1 1
29 3681 วัดหลวงวิทยา เด็กชายการุฒ พรมเหลือง ป.1 1
30 3686 วัดหลวงวิทยา เด็กชายทิวากร ขันคำ ป.1 1
31 3682 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวชิรพงศ์ คำก้อน ป.1 1
32 3689 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจารุพา สอนแปง ป.1 1
33 3688 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชลิตา พลต้น ป.1 1
34 3690 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงมติมนต์ ชนะกมล ป.1 1
35 3733 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจุรีพร คำเศษ ป.1 1
36 3694 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธีรพันธุ์ ปัญไชยา ป.2 1
37 3693 วัดหลวงวิทยา เด็กชายมังกร เรือนคำ ป.2 1
38 3711 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภาคภูมิ บุญทา ป.2 1
39 3692 วัดหลวงวิทยา เด็กชายตะวันรุ่ง อ้างอิง ป.2 1
40 3764 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงรินรดา ปันจา ป.2 1
41 3697 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงรุ่งนภา ฟ้าคำตัน ป.2 1
42 3696 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงณิชานันท์ กันทา ป.2 1
43 3699 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงกันต์กมล เสมอวงค์ติ๊บ ป.2 1
44 3678 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปาณัทดา อาษาสุข ป.2 1
45 3673 วัดหลวงวิทยา เด็กชายเตชิต คำเขื่อน ป.3 1
46 3669 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภัทรพล จำปาขาว ป.3 1
47 3674 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนภูมิ จอมฟอง ป.3 1
48 3672 วัดหลวงวิทยา เด็กชายตรัยรัตน์ แข็งแรง ป.3 1
49 3670 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภาคิน คำเขื่อน ป.3 1
50 3668 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภูตะวัน ดาวสูงเนิน ป.3 1
51 3744 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชยุตรา สุนสะดี ป.3 1
52 3700 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอาริสจิยา ก้อนคำ ป.3 1
53 3769 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงธัญชนก อ้ายสุทธิ ป.3 1
54 3677 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสุจิตรา เครือแปง ป.3 1
55 3675 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงศุภัชญา จูอิน ป.3 1
56 3676 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงไอลดา กันตา ป.3 1
57 3650 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณัฐชนน พรมเพ็ชร ป.4 1
58 3652 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรพล นันต๊ะภาพ ป.4 1
59 3649 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนพล สมบูรณ์ ป.4 1
60 3767 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกมลภพ มาลาสาย ป.4 1
61 3648 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนภัทร ขันนาแล ป.4 1
62 3701 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนกฤต ใจหงอก ป.4 1
63 3765 วัดหลวงวิทยา เด็กชายศุภวัฒน์ ปัญญาหลวง ป.4 1
64 3654 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกมล ศรีอิ่นแก้ว ป.4 1
65 3762 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวริศรา สุขประเสริฐ ป.4 1
66 3660 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนลินนิภา ตรีณาวงษ์ ป.4 1
67 3661 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสุชาวดี อิ่นแก้ว ป.4 1
68 3655 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพิชชาภา เครือพรม ป.4 1
69 3656 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ทิชา เขื่อนแก้ว ป.4 1
70 3659 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงเบญญาภา ใจน้อย ป.4 1
71 3658 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงภัทรวดี คำชู ป.4 1
72 3603 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวชิรวัฒ อินต๊ะขัน ป.5 1
73 3621 วัดหลวงวิทยา เด็กชายดิษฐวัฒน์ ปะละน่าน ป.5 1
74 3622 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอัครวัฒน์ วงค์เขียว ป.5 1
75 3604 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอภินันท์ บุญทา ป.5 1
76 3623 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนโชติ ศรีสุวรรณ ป.5 1
77 3625 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงทนัญญา เล็กอินทร์ ป.5 1
78 3703 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงณัชชา ยอดศิรจินดา ป.5 1
79 3628 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงญารินดา คำเขื่อน ป.5 1
80 3629 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอริสา มูลแก้ว ป.5 1
81 3626 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวิลาวัณย์ พวงเศรษฐี ป.5 1
82 3577 วัดหลวงวิทยา เด็กชายรัชชานนท์ มาลาสาย ป.6 1
83 3600 วัดหลวงวิทยา เด็กชายปิยะวัฒน์ จันทร์สุยะ ป.6 1
84 3598 วัดหลวงวิทยา เด็กชายทยากร อาสาสุข ป.6 1
85 3663 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนกฤต คำเขื่อน ป.6 1
86 3734 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนภูมิ ใจดวงแก้ว ป.6 1
87 3601 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรพล อุ่นผูก ป.6 1
88 3588 วัดหลวงวิทยา เด็กชายชนินทร์ อุ่นผูก ป.6 1
89 3630 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกษิดิ์ดิศ เขื่อนคำปา ป.6 1
90 3599 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอธิคม ปิ่นฝั้น ป.6 1
91 3704 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอภิยุทธ แจ้คำ ป.6 1
92 3587 วัดหลวงวิทยา เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีอิ่นแก้ว ป.6 1
93 3606 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงขวัญธิดา จันทร์สมวงศ์ ป.6 1
94 3586 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอาภาภรณ์ อุ่นผูก ป.6 1
95 3585 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงกรพินธุ์ หอมแก่นจันทร์ ป.6 1
96 3747 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงขวัญพิชชา จันทร์เรือน ป.6 1
97 3593 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวรัญญา เนื่องยะ ป.6 1
98 3605 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงมัณฑนา หมื่นภิรมย์ ป.6 1
99 3664 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงร่มเกล้า ศรีสุวรรณ ป.6 1
100 3768 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวริษฐา สมบูรณ์ ป.6 1
101 3770 วัดหลวงวิทยา นายกฤษณพงษ์ ดวงน่าน ม.1 1
102 3575 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณัฐนันท์ ไชยเจริญ ม.1 1
103 3559 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพัสกร ใจหงอก ม.1 1
104 3576 วัดหลวงวิทยา เด็กชายสิรภพ สุเรียมมา ม.1 1
105 3581 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงขวัญข้าว โชติพันธ์ ม.1 1
106 3583 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอมรรัตน์ สมบูรณ์ ม.1 1
107 3580 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงกชกร วงค์สาย ม.1 1
108 3579 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชวัลรัตน์ แก้วคีนี ม.1 1
109 3582 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงมณีรัตน์ เขื่อนแก้ว ม.1 1
110 3578 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์สมวงค์ ม.1 1
111 3766 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงศศิกาญจน์ เกตุสุวรรณ ม.1 1
112 3566 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนนภิชา จิตรหมั้น ม.1 1
113 3705 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจรีย์พร กาจารี ม.1 1
114 3540 วัดหลวงวิทยา นายปิยพงษ์ หมื่นภิรมย์ ม.2 1
115 3754 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวธัญญู คำวัง ม.2 1
116 3590 วัดหลวงวิทยา เด็กชายรักชาติ มหาพรม ม.2 1
117 3748 วัดหลวงวิทยา เด็กชายจักรกฤษณ์ ขันนาแล ม.2 1
118 3755 วัดหลวงวิทยา เด็กชายศุภกิตติ์ พร้าวหอม ม.2 1
119 3752 วัดหลวงวิทยา นายนนทภพ ใจหงอก ม.2 1
120 3751 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์สุริยะ ม.2 1
121 3558 วัดหลวงวิทยา เด็กชายปิยวัฒน์ ตรีณาวงษ์ ม.2 1
122 3574 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภานุเดช วงศ์เขียว ม.2 1
123 3557 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภูวเนศ เขื่อนแก้ว ม.2 1
124 3757 วัดหลวงวิทยา นายสุรเชษฐ์ ศิริติ๊บ ม.2 1
125 3749 วัดหลวงวิทยา เด็กชายชนาวี ศรีอิ่นแก้ว ม.2 1
126 3589 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธีรภัทร พรมเพ็ชร ม.2 1
127 3756 วัดหลวงวิทยา เด็กชายสราวุฒิ หมื่นภิรมย์ ม.2 1
128 3561 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจหงอก ม.2 1
129 3763 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอริสรา ป้อมหิน ม.2 1
130 3564 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสาวิกา ใจหงอก ม.2 1
131 3563 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพิชญ์พิชา จารุสิทธากุล ม.2 1
132 3541 วัดหลวงวิทยา นายจักรพรรดิ์ พรมเพ็ชร ม.3 1
133 3728 วัดหลวงวิทยา นายอรรคพล สิงห์ทอง ม.3 1
134 3727 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณัฐพล อินต๊ะภาพ ม.3 1
135 3594 วัดหลวงวิทยา นายภาคภูมิ อุ่นผูก ม.3 1
136 3544 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรพันธ์ หอมนวล ม.3 1
137 3543 วัดหลวงวิทยา นายปฏิภาณ บุญปลูก ม.3 1
138 3551 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงภัทรธิดา แปงคำปัน ม.3 1
139 3550 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชฎาภรณ์ นิลพงศ์ ม.3 1
140 3548 วัดหลวงวิทยา นางสาวจารวี แสงจันทร์ ม.3 1
141 3760 วัดหลวงวิทยา นางสาวกิติยา ทะปะละ ม.3 1
142 3729 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีวัง ม.3 1
143 3665 วัดหลวงวิทยา นางสาวสุนิสา สังเขียว ม.3 1
144 3636 วัดหลวงวิทยา นางสาวกมลชนก สารคำ ม.3 1
145 3730 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงเทวิกา อินนันชัย ม.3 1
146 3732 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอารียา คำดี ม.3 1
147 3731 วัดหลวงวิทยา นางสาววรรณทิวา ไทยใหม่ ม.3 1
148 2848 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายจักรพันธ์ ขันนาแล อ.2 1
149 2847 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายวุฒิชัย ใจวังเย็น อ.2 1
150 2851 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณัฐณิชา เดชศิวบุตร อ.2 1
151 2850 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงนภัสกร สอนนายอ อ.2 1
152 2849 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงภัทรธิดา บุรี อ.2 1
153 2834 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายชนะพล ปวนปันวงค์ อ.3 1
154 2823 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายปัณณวิชญ์ เรืองโชติ อ.3 1
155 2835 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายตะวัน ฟ้าคำตัน อ.3 1
156 2838 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงสุชาวดี หอมแก่นจันทร์ อ.3 1
157 2836 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณัฐนรี คำมีอ่อน อ.3 1
158 2839 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงอริศรา เพิ่มชาติ อ.3 1
159 2837 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงสุษิตา กองประถม อ.3 1
160 2822 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเจษฎากร ใยแก้ว ป.1 1
161 2815 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภัทรปกรณ์ ประดิษฐกุล ป.1 1
162 2832 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภัทรดนัย ทายะ ป.1 1
163 2821 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายรัชชานนท์ อินนันชัย ป.1 1
164 2852 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายพุฒิพงศ์ เรือนใส ป.1 1
165 2825 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงลลิตภัทร เอี่ยมจิตร์ ป.1 1
166 2833 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงกวินธิดา บุญเทพ ป.1 1
167 2820 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงขรินทิพย์ ไกลถิ่น ป.1 1
168 2826 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณฉัตรปวีณ์ สอนนายอ ป.1 1
169 2812 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายกิตติภูมิ อินต๊ะขัน ป.2 1
170 2811 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายพัชรดนัย วรโชติวุฒิ ป.2 1
171 2814 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายประยุทธ มณฑา ป.2 1
172 2840 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภัทรพล อินต๊ะขัน ป.2 1
173 2841 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายธนวรรธ เจียมไพศาล ป.2 1
174 2813 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายกวีรัฐ จันทร์ตระกูล ป.2 1
175 2853 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายดลภัทร คำน้อย ป.2 1
176 2846 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายศุภกิจ มีสำราญ ป.2 1
177 2810 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายอชิระ เพิ่มชาติ ป.2 1
178 2819 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงพัชรธิดา วรโชติวุฒิ ป.2 1
179 2802 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงชนากานต์ คำเขื่อน ป.2 1
180 2818 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงรดาฤทัย ศรียอด ป.2 1
181 2816 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงนันทพร เครือแก้ว ป.2 1
182 2817 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงอิศวีร์ภรณ์ บุญเรือง ป.2 1
183 2829 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเตชินท์ กองประถม ป.3 1
184 2801 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายยศพนธ์ เขื่อนแก้ว ป.3 1
185 2799 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเดชเดชา ศรีวัง ป.3 1
186 2796 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงพัฒชรธิดา โพธิ์ฤทธิ์ ป.3 1
187 2805 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงบุรพร จันทร์สุริยะ ป.3 1
188 2804 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงรินทร์ลภัส วงศ์เรือน ป.3 1
189 2803 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงดุษฎี โพธิ์ฤทธิ์ ป.3 1
190 2794 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายปัญญากร อินนันชัย ป.4 1
191 2843 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเอกรินทร์ สายสุวรรณ ป.4 1
192 2793 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายอิทธิกร ยศนวล ป.4 1
193 2790 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายกฤษติพงษ์ คำก้อน ป.4 1
194 2844 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายชญานันท์ หอมแก่นจันทร์ ป.4 1
195 2791 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายมัทธิว อินต๊ะขันธ์ ป.4 1
196 2792 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายณรัศ ศรียอด ป.4 1
197 2828 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงลักษณารีย์ อินนันชัย ป.4 1
198 2842 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงธิดาทิพย์ คำวิชิต ป.4 1
199 2795 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจหงอก ป.4 1
200 2797 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงธนพร เตะตั้มลุงกุล ป.4 1
201 2769 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภูมินทร์ มณฑา ป.5 1
202 2783 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายจักรพงษ์ ขันนาแล ป.5 1
203 2784 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายพิพัฒชัย อุ่นผูก ป.5 1
204 2782 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายอัศวปกรณ์ ประดิษฐกุล ป.5 1
205 2831 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงทิฆัมพร คำอินบุตร ป.5 1
206 2786 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุรี ป.5 1
207 2827 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงบัณฑิตา เขื่อนแก้ว ป.5 1
208 2845 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงบุณิกา บุญโคตร ป.5 1
209 2770 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายปฏิภาณ คำเขื่อน ป.6 1
210 2768 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายจักรริน เคือคำ ป.6 1
211 2777 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงชลดา ภาวดี ป.6 1
212 2809 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงปาณชญา ปิงวงศ์สา ป.6 1
213 2775 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงเมธาวี ปงหาญ ป.6 1
214 2776 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงอภัสรดา ศรีวงค์ ป.6 1
215 2808 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงชนัญชิดา จักษุตน ป.6 1
216 3141 บ้านกาศเมฆ เด็กชายณัฐพงษ์ ยะม่อนแก้ว อ.2 1
217 3142 บ้านกาศเมฆ เด็กชายปุญญวิทย์ มั่นคงรัตนศักดิ์ อ.2 1
218 3137 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงอารดา ชมภู อ.2 1
219 3134 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงชาลิสา โตมา อ.2 1
220 3135 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงรัตนชนก ทาเขียว อ.2 1
221 3136 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงชนัฐปภา คมเฉลียว อ.2 1
222 3133 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงเกวลิน คำป่าแลว อ.2 1
223 3127 บ้านกาศเมฆ เด็กชายปกรณ์ - อ.3 1
224 3105 บ้านกาศเมฆ เด็กชายกรรธิวัทร ถาวงค์ อ.3 1
225 3106 บ้านกาศเมฆ เด็กชายณภัทร บู่ทอง อ.3 1
226 3122 บ้านกาศเมฆ เด็กชายจิรายุ ทาเขียว อ.3 1
227 3104 บ้านกาศเมฆ เด็กชายธนกร ใหม่วงค์ อ.3 1
228 3118 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงหนึ่งธิดา มาปลูก อ.3 1
229 3139 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงศศิธร คุ้มสอาด อ.3 1
230 3120 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงสุภาพร พรมทา อ.3 1
231 3107 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงธัญชนก ธนานนท์ภานุกุล อ.3 1
232 3119 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงอารยา กันทางาม อ.3 1
233 3111 บ้านกาศเมฆ เด็กชายธนนท์ ตันวัน ป.1 1
234 3109 บ้านกาศเมฆ เด็กชายศุภฤกษ์ หมื่นภักดี ป.1 1
235 3097 บ้านกาศเมฆ เด็กชายภูผา โคเวียง ป.1 1
236 3110 บ้านกาศเมฆ เด็กชายยุทธภูมิ สุดหอม ป.1 1
237 3126 บ้านกาศเมฆ เด็กชายจารุวัฒน์ วงศ์แสนน้อย ป.1 1
238 3132 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงเมธินี เวียงต้า ป.1 1
239 3099 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงบุญญิสา หมายหมั้น ป.1 1
240 3138 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงฐิติชญา รินท้าว ป.1 1
241 3128 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงสุธาสินี สุทาศรี ป.1 1
242 3131 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงพิมพ์พรจรัส วงศ์หลวง ป.1 1
243 3096 บ้านกาศเมฆ เด็กชายพชรกมล กาเตชะ ป.2 1
244 3098 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงตรีวิลักษณ์ ตรีวิมล ป.2 1
245 3100 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยยะทรัพย์ ป.2 1
246 3124 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงตรีรัตน์ คมเฉลียว ป.2 1
247 3082 บ้านกาศเมฆ เด็กชายฑีฆายุ ใจวรรณะ ป.3 1
248 3084 บ้านกาศเมฆ เด็กชายภูริธาดา กาจารี ป.3 1
249 3102 บ้านกาศเมฆ เด็กชายพชร บู่ทอง ป.3 1
250 3080 บ้านกาศเมฆ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองปลูก ป.3 1
251 3085 บ้านกาศเมฆ เด็กชายปฐวีกานต์ นามโส ป.3 1
252 3083 บ้านกาศเมฆ เด็กชายจิรายุ วังกาวี ป.3 1
253 3092 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงดาววรรณ เวียงต้า ป.3 1
254 3086 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงชาลิดา ลังกาเปี้ย ป.3 1
255 3087 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงปาริชาติ กาจารี ป.3 1
256 3068 บ้านกาศเมฆ เด็กชายเทพหัสดิน ทองรักษ์ ป.4 1
257 3065 บ้านกาศเมฆ เด็กชายกิติพงษ์ ฟูแก้ว ป.4 1
258 3071 บ้านกาศเมฆ เด็กชายวราวุธ อินยาศรี ป.4 1
259 3077 บ้านกาศเมฆ เด็กชายณภัทร กัลปาลี ป.4 1
260 3069 บ้านกาศเมฆ เด็กชายภัทรจาริน ธงหนึ่ง ป.4 1
261 3073 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงณัฐชา ตี๋น้อย ป.4 1
262 3056 บ้านกาศเมฆ เด็กชายภาสกร คำป่าแลว ป.5 1
263 3047 บ้านกาศเมฆ เด็กชายศุภณัฐ สินธุวา ป.5 1
264 3050 บ้านกาศเมฆ เด็กชายศิวกร ใจแก้วแดง ป.5 1
265 3049 บ้านกาศเมฆ เด็กชายเดชเดโช ศรีแก้ว ป.5 1
266 3115 บ้านกาศเมฆ เด็กชายนรินธรณ์ คำป่าแลว ป.5 1
267 3059 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงญาณินท์ ตาเมืองปลูก ป.5 1
268 3101 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงพรธิวา ก๋าแก่น ป.5 1
269 3060 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงธัญภรณ์ หาญเหมย ป.5 1
270 3058 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงรมิดา โค้ปัน ป.5 1
271 3103 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงณิชา หล้าด่าง ป.5 1
272 3079 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงชลิดา ท้าวศรีชัย ป.5 1
273 3011 บ้านกาศเมฆ เด็กชายธีเดช สุยะดุก ป.6 1
274 3025 บ้านกาศเมฆ เด็กชายพีรพัฒน์ คงเทพ ป.6 1
275 3026 บ้านกาศเมฆ เด็กชายนที วารินต๊ะ ป.6 1
276 3015 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ ลุงต๊ะ ป.6 1
277 3038 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงบุญสิตา ยี่จอหอ ป.6 1
278 2447 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธนกร ฉิมพาลี อ.2 1
279 2449 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายณัฐพงษ์ - อ.2 1
280 2450 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ แก้วใจบุญ อ.2 1
281 2453 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ ศรีแปงวงค์ อ.2 1
282 2451 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทะวงษ์ อ.2 1
283 2452 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปิยาพร สองเป็ง อ.2 1
284 2434 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธราดน ราชคม อ.3 1
285 2436 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายรัชฌานนท์ ยะรังวงษ์ อ.3 1
286 2435 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายสิทธพล มาวงค์วัน อ.3 1
287 2437 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายภัทรพงธ์ เเก้วเสมอใจ อ.3 1
288 2446 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายพงศภัค ธรรมทาทอง อ.3 1
289 2427 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปุณิกา สองเป็ง อ.3 1
290 2439 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงณัฐธิดา กาจารี อ.3 1
291 2440 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปนัดดา เกตุสุวรรณ อ.3 1
292 2423 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายกรกวี หนันดูลย์ ป.1 1
293 2425 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายพลภูมิ บุตรโส ป.1 1
294 2424 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายนนทพัทธ์ สุวรรณวงค์ ป.1 1
295 2417 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายสิทธิพล ถาวร ป.1 1
296 2414 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงนัฐยา ยะคำปลูก ป.1 1
297 2445 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงอรรซิตา ธิช่างทอง ป.1 1
298 2413 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปาเจรา สิมาวัน ป.1 1
299 2418 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธีรวัฒน์ หวุ่นนะ ป.2 1
300 2432 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงศศิธร จันทะวงษ์ ป.2 1
301 2411 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายสุทธิภัทร กันทะวงค์ ป.3 1
302 2444 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายภูตะวัน สีแปงวงค์ ป.3 1
303 2448 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายปพนธีร์ วงค์ษา ป.4 1
304 2396 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายพงษ์สิริ อินต๊ะชุ่ม ป.4 1
305 2409 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปริยกร ทิวงศ์ทราย ป.4 1
306 2402 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงจินจิรา ลุงแดง ป.4 1
307 2398 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงจิรัชญา จันต๊ะ ป.4 1
308 2399 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงเจนจิรา สุขสานต์ ป.4 1
309 2392 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงสุดารัตน์ สีบัวอ่อน ป.4 1
310 2400 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงณิชกานต์ สุขพันธ์ ป.4 1
311 2371 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายนัฐพงษ์ วงศ์ใจมา ป.5 1
312 2442 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงกัลยาณี ศรีสุวรรณ ป.5 1
313 2405 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงรุ่งนภา ยะรังวงษ์ ป.5 1
314 2385 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงเตชินี ทรายแก้ว ป.5 1
315 2362 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายวงศกร ลันขุนทด ป.6 1
316 2393 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายวันเฉลิม ย่าภู่ ป.6 1
317 2369 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายบดินทร์ หนิ้วแก้ว ป.6 1
318 2382 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายพัฒน์ธนพงษ์ โพจนา ป.6 1
319 2372 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปาณิสรา ขันธภาพ ป.6 1
320 3096 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงนิรัติศัย แก้วน้อย อ.2 1
321 3097 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายปัญญาจักร์ - อ.2 1
322 3098 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายวีรภัทร์ สุภช่าง อ.2 1
323 3099 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายอติวิชญ์ ยิ้มคำ อ.2 1
324 3095 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายณัฐวัฒน์ ตุ่นวัน อ.2 1
325 3094 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายกิตติภพ คำภิระธรรม อ.2 1
326 3101 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงปุณิกา วงศ์น้ำนอง อ.2 1
327 3100 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แสง อ.2 1
328 3102 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงอรัญญา เหล่าใจ อ.2 1
329 3103 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายเอกภพ แซ่หลอ อ.3 1
330 3071 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายพนาชัย ยศแก้วอุด อ.3 1
331 3072 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายภูวเดช จักร์นารายณ์ อ.3 1
332 3073 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายศรันย์ เชิงคร่อง อ.3 1
333 3074 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายศรัณย์ แสงจ่า อ.3 1
334 3069 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายณัฐพัชร์ รินฟอง อ.3 1
335 3085 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายเคอหลาว - อ.3 1
336 3070 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายนรวิชญ์ ก้านชมภู อ.3 1
337 3089 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงธนารัตน์ มีสี อ.3 1
338 3105 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงณัฐรดี ศิริวัฒนาเมธานนท์ อ.3 1
339 3076 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงวิลาสินี เหมือยพรม อ.3 1
340 3075 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงพรพรรษา บุตรดา อ.3 1
341 3088 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายธีรภัทร ชั่งวาต ป.1 1
342 3058 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายสุกนต์ธี สุขสอาด ป.1 1
343 3059 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายอาทิตย์ ยศแก้วอุด ป.1 1
344 3057 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายธเนศ - ป.1 1
345 3068 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายพีรณัฐ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ป.1 1
346 3056 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายทิชากร จิกคำ ป.1 1
347 3060 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงพนิดา เชิงคร่อง ป.1 1
348 3104 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงสุจินดา สุยะตุ่น ป.1 1
349 3062 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงสุชัญญา ใจวะนะ ป.1 1
350 3040 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายณัฎฐนันท์ คำนนท์ ป.2 1
351 3043 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายพีรพัฒน์ สารเชื้อ ป.2 1
352 3084 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายสายเคอ - ป.2 1
353 3042 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายตุลภัทร วิละน้อย ป.2 1
354 3041 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายณัฐภูมิ ศรีอยู่เดิม ป.2 1
355 3046 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงนันทนา แสงจ่า ป.2 1
356 3082 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงนงลักษณ์ - ป.2 1
357 3044 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เตชะ ป.2 1
358 3078 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงพรณัฐชา ทรงสวัสดิ์วงศ์ ป.2 1
359 3091 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงชนิสรา กลิ่นศิริ ป.2 1
360 3079 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงกัญญาพัชร กาจารี ป.2 1
361 3083 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงพลอยไพริน - ป.2 1
362 3081 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายวีรชน ผลธารา ป.3 1
363 3023 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายก้องภพ แสนพยอม ป.3 1
364 3027 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายนนทวัชร์ แจ้คำ ป.3 1
365 2993 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายรักนิรันดร์ แสงจ่า ป.3 1
366 3080 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายกฤติธี บงกชผล ป.3 1
367 3028 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายตะวัน ไถวเลิศ ป.3 1
368 3020 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายรัชชานนท์ เตชะ ป.3 1
369 3026 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายทิติกรณ์ ติ๊บมาบุตร ป.3 1
370 3054 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายเบียร์ ไอ่ลอ ป.3 1
371 3093 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายชนาธิป ขิ่งอ่อ ป.3 1
372 3029 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายทรงพล สาระบุตร ป.3 1
373 3032 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงอุ้มบุญ วงค์เทพ ป.3 1
374 3051 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงมธุรส โตเซอ ป.3 1
375 3077 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายกันตภณ กิ่งยอด ป.4 1
376 3052 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายธรรมปพน ทิพย์มณฑา ป.4 1
377 3036 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายปุณยวีร์ ชัยพฤกษ์ ป.4 1
378 2994 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายอนุวัฒน์ บุญมี ป.4 1
379 3087 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายทยากร แซ่ยะ ป.4 1
380 2995 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทาสุวรรณ ป.4 1
381 3000 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงวาสนา วุธนู ป.4 1
382 3001 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงอรชา จันทร์แสง ป.4 1
383 3090 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงขวัญชนก ชั่งวาต ป.4 1
384 2996 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ นิคาโม ป.4 1
385 2997 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงจันทร์จิรา สมลังกา ป.4 1
386 3092 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงรัชนก ขิ่งอ่อ ป.4 1
387 3034 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายอัตธพล แสงหัวช้าง ป.5 1
388 2983 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายวรวิทย์ จันทร์แสง ป.5 1
389 3033 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงรยา นทีเชาว์ ป.5 1
390 2986 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงภัทรธิดา ฟูแสง ป.5 1
391 3038 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายณภัทศพล วิละน้อย ป.6 1
392 3013 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายศุภกฤษ จารุจันทร์ ป.6 1
393 3009 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายอภิวัชร์ เวียงไชย ป.6 1
394 3048 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายรณพีร์ สายมูล ป.6 1
395 2982 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายโรจนธร วงค์ปะละ ป.6 1
396 3021 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายปฏิภาณ ใจแก้วแดง ป.6 1
397 3050 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชะนะมาร ป.6 1
398 3047 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงสุดารัตน์ เวียงไชย ป.6 1
399 3035 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงธิดาพร เป็งราชรอง ป.6 1
400 2989 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงปวิชญา เหล่าใจ ป.6 1
401 9151 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายลัทธพล จิตรกลาง อ.1 1
402 9155 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิริวัฒน์ ทองอินทร์ อ.1 1
403 9146 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฐรฉัต ผ่องศรี อ.1 1
404 9148 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนโชติ อินผูก อ.1 1
405 9142 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติชัย ธงภักดิ์ อ.1 1
406 9157 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายไอยรากรณ์ บุญครอง อ.1 1
407 9144 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเฉลิมราช อินผูก อ.1 1
408 9149 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนาวิน สุทธะ อ.1 1
409 9153 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวิทวัส ใจตา อ.1 1
410 9159 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงขวัญฤทัย เสนาบูรณ์ อ.1 1
411 9161 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจิรัชญา ปัดชัยสุ อ.1 1
412 9167 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงมิว ช่วยวิระ อ.1 1
413 9169 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรรณนภา ใจบาน อ.1 1
414 9171 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุพัตรา หน่อกุณา อ.1 1
415 9165 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนัชชาภร จันทวัง อ.1 1
416 9178 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพรรณนารา ดวงใจศักดิ์ อ.1 1
417 9163 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐพร ฟูเต็มวงศ์ อ.1 1
418 9152 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวชิรวิชญ์ วิรัตน์เกษม อ.1 2
419 9156 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอนุชา อุสาห์ อ.1 2
420 9147 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนวัฒน์ ทองบาล อ.1 2
421 9145 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชินดนัย ศรีคำวัง อ.1 2
422 9143 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจิรายุ ทนคง อ.1 2
423 9154 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิชลย์ งามสุวรรณ์ อ.1 2
424 9180 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรนันท์ ปินตาคำ อ.1 2
425 9150 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายมาวิน หน่อแก้ว อ.1 2
426 9166 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพรทิพา วิโยค อ.1 2
427 9168 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวาเนสซ่า พิมิตย์ อ.1 2
428 9160 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจารุวรรณ รัตนสูตร อ.1 2
429 9164 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนัชญา วงศ์ยาโน อ.1 2
430 9172 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุภัสสรา เต็มเปียง อ.1 2
431 9162 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชญานิน อุปทอง อ.1 2
432 9170 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวันวิสา เทียงทำ อ.1 2
433 9158 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกรวรรณ ฐิติพานิชยางกูร อ.1 2
434 9173 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายทวีภัทร สุดสาย อ.2 1
435 9218 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอติคุณ หน่ออ่อน อ.2 1
436 9139 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณภัทร ดีสมเลิศ อ.2 1
437 9175 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุขเกษม วรรณจิตต์ อ.2 1
438 9059 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายคณพศ ไวมือ อ.2 1
439 9069 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวีรกิจ อุปทอง อ.2 1
440 9063 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนกฤต เตือนกิจ อ.2 1
441 9061 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณภัทร พึ่งสุข อ.2 1
442 9067 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปุญญพัฒน์ จุ่มคำมูล อ.2 1
443 9174 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภานุวัฒน์ ปางลีลาศ อ.2 1
444 9065 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรวุฒิ กิติรส อ.2 1
445 9177 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวิกานดา กันดี อ.2 1
446 9078 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพัชญาภา บุญเลี้ยง อ.2 1
447 9076 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชนัญชิดา หล้าสุวงค์ อ.2 1
448 9074 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกาญจนาวดี เหมชาติ อ.2 1
449 9081 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรัญญา โกษาวัง อ.2 1
450 9080 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรุจิรา นัลคำ อ.2 1
451 9084 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุชาดา ฟูวุฒิ อ.2 1
452 9179 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายถิรวัฒน์ มานะการ อ.2 2
453 9213 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิตตินันท์ บุญมากระจ่าง อ.2 2
454 9062 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฏฐ์ธนัน ใจบุญ อ.2 2
455 9181 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนนธวัช บุญสูง อ.2 2
456 9070 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอรรถนพ วงค์ภิโล อ.2 2
457 9064 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนาดล ไชยเตกุล อ.2 2
458 9066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปรัชญาวุฒิ ปล้องเจริญ อ.2 2
459 9068 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายมีคุณ หน่อแก้ว อ.2 2
460 9060 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายคมเดช ทิพย์ศรีบุตร อ.2 2
461 9071 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกมลชนก หล้าสมบูรณ์ อ.2 2
462 9183 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกวินณภัทร จิตมั่น อ.2 2
463 9079 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงภัทริน อุดด้วง อ.2 2
464 9075 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกัญญาพัชร ธงภักดิ์ อ.2 2
465 9082 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรรณกานต์ โคตโสดา อ.2 2
466 9185 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปณิตา ศรีจันทร์ อ.2 2
467 9077 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ทิวัง อ.2 2
468 9184 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัชนันทร์ ญาณะปลูก อ.2 2
469 9083 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศศินันท์ ศรีใจแก้ว อ.2 2
470 8998 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชลนที แก้วบุญปั๋น อ.3 1
471 9000 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณภัทร แก้วแวว อ.3 1
472 9085 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกรรชัย ขมขำ อ.3 1
473 9006 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพรรณพิพัฒน์ เสริมสุข อ.3 1
474 9005 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปรินทร์ อินศรี อ.3 1
475 9086 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิชัยยุทธ สุรินทร์ อ.3 1
476 9011 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอลงกต อินตางาม อ.3 1
477 8996 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติพร ไก่ฟ้า อ.3 1
478 9009 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภัทรภณ บัวบาน อ.3 1
479 9001 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐพล เรนทอน อ.3 1
480 9002 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธณภัทร เมาลี อ.3 1
481 8997 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจิรายุ วังใจ อ.3 1
482 9007 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพีรดนย์ ง้าวกาเขียว อ.3 1
483 9010 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทินนท์ อ.3 1
484 9004 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนัธทวัฒน์ สร้อยแก้ว อ.3 1
485 9003 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรภัทร รัตนารักษ์ อ.3 1
486 9090 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงทัตพิชา สงแจ้ง อ.3 1
487 9047 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงญาณภา ผ่านสุวรรณ อ.3 1
488 9089 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐฐธิดา อินทร์เหล่าใหญ่ อ.3 1
489 9015 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐธิชา ใจชมภู อ.3 1
490 9014 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจันทภา ศิริวรรณ อ.3 1
491 9088 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิชญธิดา อินต๊ะชุ่ม อ.3 1
492 9012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกชพร แก้วบุญเรือง อ.3 1
493 9087 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชนกวนันท์ คำมูล อ.3 1
494 9013 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีนาค อ.3 1
495 9045 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภานุวัฒน์ ตาปิก อ.3 2
496 9027 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวชิรวิทย์ สายตะเข็บ อ.3 2
497 9022 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปลวัชร ธรรมชัย อ.3 2
498 9024 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิทักษ์ธรรม อุ่งคำ อ.3 2
499 9019 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐทิศตกร แก้วทิพย์ อ.3 2
500 9017 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชลธี ศรีคำจักร อ.3 2
501 9016 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติพล ไก่ฟ้า อ.3 2
502 9092 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวรวุฒิ แก้วบุญมา อ.3 2
503 9091 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจิรายุ อยู่จุ้ย อ.3 2
504 9021 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธันวา ธรรมชัยกุล อ.3 2
505 9025 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพุฒิภัทร อินเต้า อ.3 2
506 9018 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชิษณุพงศ์ ใจยา อ.3 2
507 9050 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายบดินทร์ รัตนแพทย์ อ.3 2
508 9020 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนากร ไชยเตกูล อ.3 2
509 9217 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวริทธิ์ดนย์ แก้วม่วง อ.3 2
510 9052 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธัญธรณ์ จันทร์นุช อ.3 2
511 9096 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกาวิตา คำลือชัย อ.3 2
512 9030 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขันปิงปุ๊ด อ.3 2
513 9031 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐทยา ชั่งชัย อ.3 2
514 9046 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวิรากานต์ ใหญ่คุณ อ.3 2
515 9220 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจามโป๊ย ไม่ปรากฎ อ.3 2
516 9033 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชาลิสา ศรีสุภะ อ.3 2
517 9029 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดาสิน อ.3 2
518 9095 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเอมิกา พิพิทยชัยกุล อ.3 2
519 9032 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงมณิชญา เพิ่มพลู อ.3 2
520 9094 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชนวรรณ ชมภูศรี อ.3 2
521 8825 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภานุพงษ์ พินธิสืบ ป.1 1
522 9219 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอดิเทพ หน่ออ่อน ป.1 1
523 9037 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเทพมงคล เที่ยงทำ ป.1 1
524 8818 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกรวิชญ์ ฐิติพาณิชยางกูร ป.1 1
525 8839 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนกร ธีระพงษ์กุล ป.1 1
526 8842 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนักรบ วงศ์เมือง ป.1 1
527 8840 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนรัต อุดถา ป.1 1
528 8947 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพงษ์บวร เครือมูล ป.1 1
529 8822 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนวัฒน์ คำปันแก้ว ป.1 1
530 9132 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสายน้ำ - ป.1 1
531 8827 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเศรษฐี ใจวุฒิ ป.1 1
532 9097 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนารีรัตน์ ขันติโชติ ป.1 1
533 9176 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปณิดา แก้วคำดี ป.1 1
534 8833 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุทาทิพย์ ขมหวาน ป.1 1
535 8828 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกัญญภัทร เปียงใจ ป.1 1
536 8937 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนภาวดี อินทร์ทอง ป.1 1
537 9036 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธวัลฤทัย ผ่านภพ ป.1 1
538 8852 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุรีย์ - ป.1 1
539 8830 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเบญจพร กิ่งแก้ว ป.1 1
540 8832 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรัญชลี พากกระโทก ป.1 1
541 8834 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายคีตพัฒน์ เสริมสุข ป.1 2
542 8824 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนิตย์ชคุณ จงไมตรีพร ป.1 2
543 8841 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนภดล มงคล ป.1 2
544 8835 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกีรติ ปิกเกษม ป.1 2
545 9034 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิตตินันท์ ก้อนแหวน ป.1 2
546 8838 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายติณณภพ ศรีวิกุล ป.1 2
547 8823 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนพกร แก้วปัน ป.1 2
548 8843 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภาณุวิชญ์ สร้อยแก้ว ป.1 2
549 8826 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศิวานนท์ ศรีใจแก้ว ป.1 2
550 8836 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐตนัย เชยสำโรง ป.1 2
551 8847 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจีรธิดา ชูสุวรรณ ป.1 2
552 8851 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศดานันท์ แซ่ซ้ง ป.1 2
553 9182 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจิรนันท์ คงทน ป.1 2
554 8848 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญสืบ ป.1 2
555 8829 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงทิฆัมพร นาคกุญชร ป.1 2
556 8849 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปิยะพร พินธิสืบ ป.1 2
557 9100 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงทัดดาว สมศรี ป.1 2
558 9099 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเนตรอัปสร คชพรม ป.1 2
559 9038 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปนัดดา สายถิ่น ป.1 2
560 8846 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกรปภา จันทร์ทรายมูล ป.1 2
561 8886 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายบัณฑัต เปาปวง ป.2 1
562 8859 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสรวัชญ์ หล้านามวงศ์ ป.2 1
563 8862 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอดิศร เครือวงจันทร์ ป.2 1
564 8950 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิพัฒน์ วุฒิเจริญ ป.2 1
565 8856 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนุติรักษ์ ชัยวงค์ ป.2 1
566 9198 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอณิรุจน์ ม่วงอ่อน ป.2 1
567 8860 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอรุณ กานันชัย ป.2 1
568 9197 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพีรดลย์ วงค์อุด ป.2 1
569 8879 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธรรมรัตน์ สร้อยแก้ว ป.2 1
570 8877 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชลกร สกุลคูคำ ป.2 1
571 9140 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธันวา วงศ์นันทะ ป.2 1
572 9102 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสรวีย์ รัฐวุฒิโรจน์ ป.2 1
573 8895 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุชัญญา อมประนาม ป.2 1
574 8890 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเฌอลัญจ์ ฉกรรจ์แดง ป.2 1
575 8893 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิชญา ชุ่มคำมูล ป.2 1
576 8874 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวราพร จิตมั่น ป.2 1
577 8864 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกรรณิการ์ มะลิวัลย์ ป.2 1
578 8945 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนิกา ยะจินะ ป.2 1
579 8872 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอรินรดา ภิยาชัย ป.2 1
580 8936 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณิชานันท์ สุรินทะ ป.2 1
581 8866 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขอสืบ ป.2 1
582 8891 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิชชาภัทร์ กิติรส ป.2 1
583 8854 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายติณณภพ ตันปิง ป.2 2
584 8881 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปภาวิชญ์ มณีศรี ป.2 2
585 8878 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัชนนท์ จิตตรง ป.2 2
586 8845 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุกลวัตร ก๋องคำทา ป.2 2
587 9199 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภาคภูมิ ศิริไพรวัลย์ ป.2 2
588 8858 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภูบดินทร์ แลสันกลาง ป.2 2
589 8857 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเป็นไทย ยะตะนัง ป.2 2
590 9103 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติกวิน ตุงใย ป.2 2
591 9104 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพีรวิชญ์ ฉันทะ ป.2 2
592 8855 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรภัทร์ ปั๋นแก้ว ป.2 2
593 8885 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอัฐพงษ์ ฟ้าคำตัน ป.2 2
594 8952 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนธิดา หมื่นท่น ป.2 2
595 8871 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรัตนาวดี ใจวุฒิ ป.2 2
596 8868 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณุชรินทร์ยา บุญจันทร์ ป.2 2
597 8892 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนพร แซ่จิ๋ว ป.2 2
598 8873 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกชกร ประดิษฐ์ ป.2 2
599 8889 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกันยกร หล้าคำเปียง ป.2 2
600 9105 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพรลภัส สีออน ป.2 2
601 8870 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิชาญาภา ต๊ะกูล ป.2 2
602 9138 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเบญญาภา แปงสี ป.2 2
603 8888 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพสิงห์ ป.2 2
604 8867 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงฐิติยวดี เมืองคำบุตร ป.2 2
605 8719 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนภัทร แก้วเมือง ป.3 1
606 8980 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิสิษฐ์ สุรชัย ป.3 1
607 8747 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายมณตกราญ อินศรี ป.3 1
608 8720 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีระพงษ์ เกิดดำรงกุล ป.3 1
609 8725 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภูมินทร์ เมืองมา ป.3 1
610 8981 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวชิรวิทย์ อยู่เจริญกิจ ป.3 1
611 9200 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอนุวัติ เมืองลอง ป.3 1
612 8724 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปริณ ใจมา ป.3 1
613 8723 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนาวิน บุตรใหม่ ป.3 1
614 8979 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเอกวัฒน์ สาลีอาจ ป.3 1
615 8721 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนวัฒน์ ตันปิง ป.3 1
616 8730 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วผล ป.3 1
617 8722 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนัธทวัฒน์ ชมภู ป.3 1
618 9048 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอนุชา ลุงส่างยี่ ป.3 1
619 8726 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวรากรณ์ พระชัย ป.3 1
620 8899 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอ่อน ป.3 1
621 8784 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีคำจักร ป.3 1
622 8727 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุกลวัฒน์ คำอ้าย ป.3 1
623 8717 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกันต์ ชลังสุทธิ์ ป.3 1
624 8770 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายญาณวุฒิ มะโนธรรม ป.3 1
625 8733 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกนกวดี อินทร์ทอง ป.3 1
626 8737 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเนตรนภา คำมาบุตร ป.3 1
627 8736 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธันยพร เทียนทอง ป.3 1
628 8772 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร ขจรคำ ป.3 1
629 8738 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศศิรดา แซ่ซ้ง ป.3 1
630 8735 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐชยา ปวนบุญนำ ป.3 1
631 9201 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุภาวดี ใจสี ป.3 1
632 9129 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปรียพัช หมื่นสุดตา ป.3 1
633 8898 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุติก่อกุลยศ ป.3 1
634 8987 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศตายุ จีบุญมี ป.3 2
635 8743 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนภัทร ตันปิง ป.3 2
636 8985 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอานุชิต น่วมน้อย ป.3 2
637 8744 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนกร วาลินิล ป.3 2
638 8988 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนภัทร์ วังแก้ว ป.3 2
639 9106 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสาธิต ขมขำ ป.3 2
640 8983 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายมรกต จันทร์จอม ป.3 2
641 8984 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพลวัฒน์ ทองละมุล ป.3 2
642 8748 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวัชรสรณ์ ศรีนันชัย ป.3 2
643 8752 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุภกร จอมทอง ป.3 2
644 8751 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอภินัทธ์ พินธิสืบ ป.3 2
645 8745 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธันวา จิตมั่น ป.3 2
646 8742 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเดชา เกียรติพิทักษ์ ป.3 2
647 8746 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภานุพงษ์ มงคล ป.3 2
648 8741 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชยพล เพ็งเรือง ป.3 2
649 8760 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุธิศรางค์ ถนอมตน ป.3 2
650 8754 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชานิญา เดชสาวงค์ ป.3 2
651 8761 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงบัณฑิตา วรรณหลวง ป.3 2
652 8762 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปาณิชยา เครือพัฒน์ ป.3 2
653 8758 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนภัสวรรณ ยุชมภู ป.3 2
654 8755 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชนัญญา ศีลา ป.3 2
655 8986 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงขวัญฤดี จันสอง ป.3 2
656 8757 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเนตรนภา คำขจร ป.3 2
657 8759 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพัชราวดี ยะคำดุก ป.3 2
658 8946 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจันทมณี เม่นขาว ป.3 2
659 8765 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปาณิสรา บุญมากระจ่าง ป.3 2
660 8671 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกฤษฎา วงศาลา ป.4 1
661 8679 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปกรณ์ ถากองแก้ว ป.4 1
662 8767 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภูมิพัชฎะ ประเสริฐสุข ป.4 1
663 8677 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนากรณ์ กองไชย ป.4 1
664 9107 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐวัฒน์ จิตมั่น ป.4 1
665 8902 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอภิวรรณ ใสวรรณ์ ป.4 1
666 8672 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมวิชัย ป.4 1
667 8676 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนากร บุญสิงห์ ป.4 1
668 8680 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปรมินทร์ ใจมา ป.4 1
669 8674 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชนะเทพ เริงนิสัย ป.4 1
670 9202 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจิรภัทร ใจวัน ป.4 1
671 8675 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐภูมิ ดวงคำปัน ป.4 1
672 8901 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณฐพล อินสุข ป.4 1
673 8673 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฉัตรนรินทร์ ประเสริฐ ป.4 1
674 8678 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรวัฒน์ ต้นกลาง ป.4 1
675 8953 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชัยวัฒน์ จิตมั่น ป.4 1
676 8690 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกมลชนก ไก่ฟ้า ป.4 1
677 8989 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสิรินทิพย์ แก้วสีมา ป.4 1
678 9049 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงแสงหอม - ป.4 1
679 8697 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพราวรวี อินทะรังษี ป.4 1
680 8693 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชนิกานต์ จิตมั่น ป.4 1
681 8696 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพรรณนารา เสริมสุข ป.4 1
682 8694 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนพร แรงเขตกรรม ป.4 1
683 8698 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิชญากร แปงใจ ป.4 1
684 8691 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกมลทิพย์ เครืออ้าย ป.4 1
685 8768 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนิษฐา มูลวรรณา ป.4 1
686 8681 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิสุทธิ์ ชาญจารุ ป.4 2
687 9137 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภูวิช ขัดทองล้วน ป.4 2
688 8771 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวศกร วงษ์น้อย ป.4 2
689 8905 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอชิระ คำภิระแปง ป.4 2
690 9204 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุภมงคล แต้มฉลาด ป.4 2
691 8682 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพัชรพล ยุชมภู ป.4 2
692 8710 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายผดุงศักดิ์ ท่นไชย ป.4 2
693 8769 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายทักษ์ดนัย หล้าธิ ป.4 2
694 8689 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอภิรักษ์ ก้างออนตา ป.4 2
695 8686 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศิรวิทย์ สร้อยแก้ว ป.4 2
696 8954 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสมฤทัย หมื่นคำแปง ป.4 2
697 8707 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวลิตาร์ วิชิตนันท์ ป.4 2
698 8711 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุขฤทัย วรรณจิตต์ ป.4 2
699 8903 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเมชญา เวียงแก้ว ป.4 2
700 9203 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธัญรดา ก๋าสัน ป.4 2
701 8773 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรกาญจน์ พันธ์สุข ป.4 2
702 8702 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสวรินทร์ ผ่องสวัสดิ์ ป.4 2
703 8701 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรรณวิสา ธรรมริยา ป.4 2
704 9108 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธาราดา บัวนุ่ม ป.4 2
705 8703 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรัณญา อ่ำแห ป.4 2
706 8942 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำน้อย ป.4 2
707 8699 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิมพ์นารา พรหมจักร์ ป.4 2
708 8700 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรุ่งธิวา หล้าสมบูรณ์ ป.4 2
709 8594 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายก้องภพ พรหมจักร์ ป.5 1
710 9205 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฐิติกร ศรีมี ป.5 1
711 8608 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสุทธิพันธ์ ส่วนสมพงษ์ ป.5 1
712 8597 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายน่านนที เสนนันตา ป.5 1
713 8634 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเธียรวิญช์ ปงอุดทา ป.5 1
714 8603 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภรัณยู บุญสิงห์ ป.5 1
715 8609 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอภิราม แก้วบุญเรือง ป.5 1
716 8605 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวชิรวิทย์ กาวิเต ป.5 1
717 8598 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปองเดช แก้วร่วมวงค์ ป.5 1
718 8990 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติกร อาจารย์ธัมโม ป.5 1
719 9206 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรภัทร วงค์ชมภู ป.5 1
720 9054 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอรรถพล ทองไพรวรรณ์ ป.5 1
721 8604 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภัทรพันธ์ อินทรโชติ ป.5 1
722 8630 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงญาดา มลิวัลย์ ป.5 1
723 8907 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงฐิติมา ชุติจิรัฐิติกาล ป.5 1
724 8627 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศิริพัฒน์ เขียวสนุก ป.5 1
725 8629 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชฎาฉัตร ใจวุฒิ ป.5 1
726 8612 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธัญชนก บุญสืบ ป.5 1
727 8611 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกมลชนก บังเมฆ ป.5 1
728 9109 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงคีตาภัทร เมืองคำ ป.5 1
729 9141 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนุชชบา วงศ์นันทะ ป.5 1
730 8623 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรัชนีวรรณ ซาวสืบ ป.5 1
731 8616 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนวนันท์ ดวงเดือน ป.5 1
732 8628 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอักษิพร พรหมปลูก ป.5 1
733 9207 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอภิญญา เมืองลอง ป.5 1
734 8619 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิมพ์อักษร บัววงศ์ ป.5 1
735 9042 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอภิวิชญ์ ทองละมุล ป.5 2
736 9208 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศรายุทธ ยินดี ป.5 2
737 9209 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนกฤต ภัทราชยานันต์ ป.5 2
738 8600 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพัชรพล นาคกุญชร ป.5 2
739 8807 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธัญเทพ สุด้วง ป.5 2
740 8776 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติ์ธวัช พีระแปง ป.5 2
741 8599 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพงศกร จักร์ดี ป.5 2
742 9130 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายมฤคินทร์ จงไมตรีพร ป.5 2
743 8580 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติเดช วิญญา ป.5 2
744 8610 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติพงศ์ อุ่นใจ ป.5 2
745 8606 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวีรศักดิ์ ใจชมภู ป.5 2
746 9043 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวชิรวิชญ์ แก้วกองเกตุ ป.5 2
747 8716 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัชนน ก๋องชัยวงค์ ป.5 2
748 9210 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนาธิป เสริมสุข ป.5 2
749 8595 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐภัทร เสน่ห์จันทร์ฉาย ป.5 2
750 8602 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพีรพัฒน์ มั่งมี ป.5 2
751 8908 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีคำวัง ป.5 2
752 8607 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิรดนัย แก้วบุญเรือง ป.5 2
753 9044 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพัดชา มาลา ป.5 2
754 8909 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์ ถาไชย ป.5 2
755 8622 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรัชนีพร เถาเปี้ยปลูก ป.5 2
756 8618 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เพ็งเรือง ป.5 2
757 8613 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีวิชัย ป.5 2
758 8625 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศศิวิมล แก้วใจบุญ ป.5 2
759 8620 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพัชรามาศ กานันชัย ป.5 2
760 8614 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธนัญชนก บัวงาม ป.5 2
761 9211 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจักรกฤษณ์ สิทธิกสิกรรม ป.6 1
762 8531 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศิรภัทร ทองคำดี ป.6 1
763 9111 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐวัฒน์ นิวยืน ป.6 1
764 8666 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายจิรวัฒน์ คำชมภู ป.6 1
765 8645 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอชิตะ ขัดทองล้วน ป.6 1
766 8528 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิพัฒพงศ์ จิตมั่น ป.6 1
767 8668 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอนุชา อินจันทร์ ป.6 1
768 8548 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวิศวะ กันทะมา ป.6 1
769 8533 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอภิรักษ์ พินธิสืบ ป.6 1
770 8530 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภูวนัย เตชะนันตา ป.6 1
771 8546 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงชลธิชา แก้วเต็ม ป.6 1
772 8538 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิจิตรา สุจิตร์ ป.6 1
773 8589 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอภินันท์ ก้างออนตา ป.6 1
774 8543 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวิลาสินี ทักษิณ ป.6 1
775 8559 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงฐิตินันท์ ทรงกิจวิศวการ ป.6 1
776 8991 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนงนภัส ประสมทรัพย์ ป.6 1
777 9112 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐธิดา ชั่งชัย ป.6 1
778 8778 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงภัทรวดี บุญทับ ป.6 1
779 8779 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ชัยชื่น ป.6 1
780 8547 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงกุลวดี วงศ์ฝั้น ป.6 1
781 9212 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนบุญ ทนันชัย ป.6 2
782 8992 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนัทชา รัตนวัน ป.6 2
783 8781 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธันว์พชร ถ่ายถอน ป.6 2
784 8529 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพงษ์กร ก๋องคำทา ป.6 2
785 8526 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกฤตยศ ตรวจมรรคา ป.6 2
786 8593 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกฤษฎา ทาเขียว ป.6 2
787 8527 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนันท์ธชัย ยะคำดุก ป.6 2
788 8782 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณพล จงศิริ ป.6 2
789 8993 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐชลิตา หาดไร่ ป.6 2
790 8539 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพร ลุงลาย ป.6 2
791 8542 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวราภรณ์ จำภูวรรณ ป.6 2
792 8783 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพันธิตรา พินธิสืบ ป.6 2
793 8536 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปิยธิดา จินดา ป.6 2
794 8544 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุภาวดี ยาพุฒสืบ ป.6 2
795 8541 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรุ่งทิวา ปิงเถิง ป.6 2
796 8777 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธมลวรรณ ฤทธิธา ป.6 2
797 8545 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรุจิรา เครือดวงคำ ป.6 2
798 8944 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจันทนิภา เม่นขาว ป.6 2
799 8535 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเบญญทิพย์ สายตะเข็บ ป.6 2
800 8911 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพัชราภา แก้วดวงตา ป.6 2
801 8445 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฐิติพงศ์ ธรรมวงค์งาม ม.1 1
802 9188 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปริญญา สายถิ่น ม.1 1
803 8789 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฉัตรชัย บุญประวัติ ม.1 1
804 9186 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภาณุวัตร วิญญา ม.1 1
805 9187 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเอกทัศน์ ขันติวงษ์ ม.1 1
806 9189 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐภูมิ ศิริไพรวัลย์ ม.1 1
807 8478 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายปุณยวัจน์ เพชรนิภา ม.1 1
808 9193 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนรีรัตน์ กามล ม.1 1
809 8787 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงจิรภิญญา สมพงษ์ ม.1 1
810 8785 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพรธนภัทร ถ่ายถอน ม.1 1
811 9041 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฎฐชา มาลา ม.1 1
812 8452 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์วิลาศ ม.1 1
813 9191 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนิรินธนา ตาเตจ๊ะ ม.1 1
814 8792 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนภารัตน์ อินสุข ม.1 1
815 8453 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงเปรมณิการ์ ธรรมริยา ม.1 1
816 8455 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณภูมิ ม.1 1
817 8786 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุทธิกานต์ จำติ๊บ ม.1 1
818 9216 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอินทุอร ผาบัว ม.1 1
819 9215 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปาริชาต มะสูงเนิน ม.1 1
820 9195 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงปติยดา แก้วคำดี ม.1 1
821 8448 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงภควดี บุญสิทธิ์ ม.1 1
822 8647 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงถิรนันท์ อินตางาม ม.1 1
823 8646 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณิชกมล ติคำรัมย์ ม.1 1
824 9192 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงภณิตา ลิ่มสกุล ม.1 1
825 9194 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงนริศรา ญาณะกูล ม.1 1
826 9190 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงฐิติวัฒน์ ศรีมี ม.1 1
827 8814 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนาทรัพย์ อินทอง ม.1 2
828 8456 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฐิติวัส เครือศรี ม.1 2
829 8564 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายกิตติพัฒน์ รังสรรค์ ม.1 2
830 8457 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายฐนา ศรีเฟย ม.1 2
831 8451 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายภูริภัทร รักษ์อารีย์ ม.1 2
832 8483 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิริภูมิ เปียงจันทร์วงค์ ม.1 2
833 8476 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนกร ศรีแก้วสุข ม.1 2
834 9131 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิชัย นัลคำ ม.1 2
835 8811 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชัยชนะ ใจชมภู ม.1 2
836 8449 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพิชญากร ธรรมสอน ม.1 2
837 8363 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายทิวากร กิ่งแก้ว ม.1 2
838 8324 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชาคริต บุญเลี้ยง ม.1 2
839 8481 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสุทิวัส ก้างออน ม.1 2
840 8329 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรพงษ์ ปงกันทา ม.1 2
841 8644 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิทธิชาติ โยธา ม.1 2
842 8442 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวุฒิพงษ์ สมจิตร ม.1 2
843 8458 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอรรถพล แก้วมา ม.1 2
844 8443 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ฟองงาม ม.1 2
845 8788 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเอกรินทร์ อินแสง ม.1 2
846 8454 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชยางกูร บุญเลี้ยง ม.1 2
847 8491 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพรเทพ เล็กเปี่ยม ม.1 2
848 8459 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายเกรียงเดช ชุ่มอินทร์จักร ม.1 2
849 8480 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศราวุฒิ อุตะมะ ม.1 2
850 8450 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายไกรวิชญ์ ทองคำ ม.1 2
851 8327 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐดนัย จวงจันทร์ ม.2 1
852 8339 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิริภพ ลังกาเปี้ย ม.2 1
853 8505 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวรกานต์ คำวรัตน์ ม.2 1
854 8913 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายทัศนัย ใจอินต๊ะ ม.2 1
855 8274 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุธิดา เทพสิงห์ ม.2 1
856 8398 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอรนภา ศรีเขื่อนแก้ว ม.2 1
857 8994 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศุทธนุช เครือฟู ม.2 1
858 9123 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรมย์รวินท์ สุขป้อม ม.2 1
859 8257 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวนิภาพร อินหมี ม.2 1
860 8397 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุภาพร รัตนกูล ม.2 1
861 9196 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรุ่งทิวา ทวีคำ ม.2 1
862 8914 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงมิธิตรา ไชยวงศ์ ม.2 1
863 8396 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงศิรประภา สินธุยะ ม.2 1
864 8275 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอดิษา กิ่งเกียรติกุล ม.2 1
865 8347 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุภัสสร เปียงใจ ม.2 1
866 8395 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงณัฐชยา เตวิชัย ม.2 1
867 8346 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิมชนิดา ยู่โหงว ม.2 1
868 8504 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวริศรา พิทักษ์ ม.2 1
869 8322 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอรวรรณ เครือวงค์ ม.2 1
870 8563 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุธาศินี หล้านามวงค์ ม.2 1
871 8272 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพัชราภรณ์ ง้าวกาเขียว ม.2 1
872 9122 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงวรัญญา ปุดที ม.2 1
873 8651 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสุวิทย์ หงษ์ทอง ม.2 2
874 9114 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายวรานนท์ ตื้อตัน ม.2 2
875 8331 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนุภาดล โมทารัตน์ ม.2 2
876 8714 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรภัทร อินธิมา ม.2 2
877 9117 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายศุภนัย ไชยอุณ ม.2 2
878 8340 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอนุสรณ์ หาดไร่ ม.2 2
879 8330 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรภพ อินผูก ม.2 2
880 9115 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายณัฐภูมิ สอนซื่อ ม.2 2
881 8794 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอัศวิน อินแสง ม.2 2
882 8332 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพรรษา นามปัน ม.2 2
883 9116 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายอิทธิกร มหายศ ม.2 2
884 8941 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรภัทร ปัญญาหม้อ ม.2 2
885 8262 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนากร ใจมี ม.2 2
886 8337 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายยศวิน สราญรมณ์ ม.2 2
887 9214 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงพิมพกานต์ ทนันชัย ม.2 2
888 9121 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงญาณิศา คำมาก ม.2 2
889 8509 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนพรัตน์ ปราณี ม.3 1
890 8970 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายภานุภัทร พึ่งสุข ม.3 1
891 8915 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายณรงค์ศักดิ์ ชุติจิรัฐิติกาล ม.3 1
892 9058 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธีรวัฒน์ วิเจดีย์ ม.3 1
893 8969 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายธีรธรณ์ คำมุข ม.3 1
894 8334 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายภาคิน เอกชัย ม.3 1
895 8975 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายพัชรดนัย พินทิสืบ ม.3 1
896 8326 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายชุติพล อุตะมะ ม.3 1
897 8963 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวอัญชิสา แก้วขจัด ม.3 1
898 8962 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวอัจฉริยา ใจสร้อย ม.3 1
899 8486 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวนฤมล ลุงอ่อง ม.3 1
900 8974 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวปาริฉัตร เมืองอ้าย ม.3 1
901 8183 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวสิริกัญญา แก้วบุญเรือง ม.3 1
902 8259 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวพิชญานิน คำมาก ม.3 1
903 8159 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวกุลธิดา แก้วมุงคุณ ม.3 1
904 8916 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ตะคำ ม.3 1
905 8474 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวฐิดาพร ทรงกิจวิศวการ ม.3 1
906 8400 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวนิศาชล แก้วธานี ม.3 1
907 8261 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาววิรงนันท์ บุญสุภากุล ม.3 1
908 8255 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวณัฐกานต์ การี ม.3 1
909 8168 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวธนพร ศรีแก้วสุข ม.3 1
910 8956 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายภูสิน กองวงค์ ม.3 2
911 8957 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายภูชนะ กองวงค์ ม.3 2
912 8960 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายภูริวัฒน์ รินสาย ม.3 2
913 8959 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายนพฤทธิ์ ดีนุ่ม ม.3 2
914 8967 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายธีรวัฒน์ สาลีอาจ ม.3 2
915 9135 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายณัฐวุฒิ โตวงค์ ม.3 2
916 8955 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายนิพพาน พุทธะวงค์วัน ม.3 2
917 8266 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายรัฐภูมิ คำดี ม.3 2
918 8966 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายพบโชค เซ็นทองหลาง ม.3 2
919 8968 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายธนภัทร ไชยากุล ม.3 2
920 8253 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นายธีรภัทร อ่วยกระโทก ม.3 2
921 8961 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายสิทธิโชค ทองไชย ม.3 2
922 8958 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายคมกริช ชุ่มคำมูล ม.3 2
923 9056 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กชายนนทพัฒน์ เหมชาติ ม.3 2
924 8973 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวรมณีย์ ปิ่นทอง ม.3 2
925 8972 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์ ใจกาวิล ม.3 2
926 8208 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวสุภัสสร สุขเจริญ ม.3 2
927 8918 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงธัญญารินทร์ อินผูก ม.3 2
928 9125 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงอภัชฌา ยินดี ม.3 2
929 8965 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา นางสาวเบญจวรรณ เรือนสุข ม.3 2
930 8917 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เด็กหญิงรัตนาวลี ถาไชย ม.3 2
931 1641 บ้านสำเภา เด็กชายภูวดล บุญตั้ง ป.3 1
932 1639 บ้านสำเภา เด็กชายชนาภัทร คำมาก ป.3 1
933 1638 บ้านสำเภา เด็กชายจักรกิจ อุปทอง ป.3 1
934 1640 บ้านสำเภา เด็กชายธนภัทร พุทธิระ ป.3 1
935 1637 บ้านสำเภา เด็กหญิงศิรประภา เมืองใจ ป.3 1
936 1634 บ้านสำเภา เด็กหญิงสุพรรณนิกา อุปทอง ป.4 1
937 1636 บ้านสำเภา เด็กหญิงวันวิสา บุญตั้ง ป.4 1
938 1622 บ้านสำเภา เด็กชายธนกฤต หมื่นท่น ป.5 1
939 1624 บ้านสำเภา เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญตั้ง ป.5 1
940 1623 บ้านสำเภา เด็กหญิงต้นหลิว เสริมสุข ป.5 1
941 1626 บ้านสำเภา เด็กหญิงศิรัญญากร เมืองใจ ป.5 1
942 1625 บ้านสำเภา เด็กหญิงจารุวรรณ เรือนสุข ป.5 1
943 1627 บ้านสำเภา เด็กหญิงชลัญญดา ขันติวงษ์ ป.5 1
944 1628 บ้านสำเภา เด็กหญิงชลัญญภัทร ขันติวงษ์ ป.5 1
945 8510 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายฐีรวัฒน์ พวงเสงี่ยม อ.2 1
946 8512 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายอัครเดชานนท์ ขันโท อ.2 1
947 8513 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายวรเดช กระแสงสิง อ.2 1
948 8511 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายประยุทธ์ ศรีวงษา อ.2 1
949 8509 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกิตติรัตน์ แฉ่งฉายา อ.2 1
950 8514 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายเมธานันท์ ทรัพย์สิน อ.2 1
951 8516 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพิชชาพร บางเมือง อ.2 1
952 8518 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงอภิชญาภา แผ่นทอง อ.2 1
953 8517 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงเมษาทิวา ถาไชย อ.2 1
954 8519 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงรินรัดดา เดชาวัฒน์ อ.2 1
955 8515 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงจิดาภา พวงเสงี่ยม อ.2 1
956 8500 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายศุภกร ฝั้นชุมภู อ.3 1
957 8499 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภูวนัย บุญญา อ.3 1
958 8501 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกัณพัธร อ่อนคำ อ.3 1
959 8497 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายพิศุทธิ์ ไอศวรรย์จินดา อ.3 1
960 8483 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภานรินทร์ ทาเขียว อ.3 1
961 8506 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภัทรเวช ฟังเย็น อ.3 1
962 8502 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายวีรภพ ศรีชัยยา อ.3 1
963 8498 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายคมสร บัวเร็ว อ.3 1
964 8503 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงรตา ณ วงค์จ้นทร์ อ.3 1
965 8496 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงปาริฉัตร เทพสถิตย์ อ.3 1
966 8505 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงบัวบูชา ศรีอุบล อ.3 1
967 8504 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงกนิษฐา แสนจังหรีด อ.3 1
968 8472 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกรวี ตาคำ ป.1 1
969 8436 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกิติพงศ์ กระแสงสิง ป.1 1
970 8462 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทรัพย์สิน ป.1 1
971 8460 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายมุอาซ สะนอ ป.1 1
972 8461 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงปรีชญาพรรณ์ มงคล ป.1 1
973 8470 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวรินทร วันสูง ป.1 1
974 8459 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพัชราภา ทนานนท์ ป.1 1
975 8464 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวิภาวณี แสนคำ ป.1 1
976 8520 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีหนุ้น ป.1 1
977 8468 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงกุลพัชร ธิวงค์ ป.1 1
978 8507 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงภัทรปภา ศรีษะ ป.1 1
979 8471 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงแพรชมพู อ้วนสูง ป.1 1
980 8467 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงสิริรัตน์ ชัยสงคราม ป.1 1
981 8485 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปินตา ป.1 1
982 8486 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายณัฐกรณ์ อินตา ป.2 1
983 8438 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายปรวัฒน์ วงศ์สุ่ย ป.2 1
984 8439 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายชัยธวัช เทพสถิตย์ ป.2 1
985 8433 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภาสกร เชี่ยวชาญ ป.2 1
986 8434 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายจตุภัทร วังแก้ว ป.2 1
987 8437 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายทินธากรณ์ สุภาษร ป.2 1
988 8440 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายปวริศ เวียงชัย ป.2 1
989 8435 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายชวกร สิทธิมา ป.2 1
990 8487 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายจักรภัทร ณ วันเพ็ญ ป.2 1
991 8449 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพิมลวรรณ์ ราฮามัน ป.2 1
992 8443 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงช่อฟ้า ศรีชัยยา ป.2 1
993 8446 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวัลนาพร รินฟอง ป.2 1
994 8445 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงปุณย์ญิสา คำหล้า ป.2 1
995 8442 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพิมพ์ลดา วรรณเลิศ ป.2 1
996 8448 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวิรดา เขียวคำ ป.2 1
997 8447 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงชมพูนุช อ้วนสูง ป.2 1
998 8444 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงปาริฉัตร เสวนามิตร ป.2 1
999 8450 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงฟ้าลิขิต กระแสสิง ป.2 1
1000 8413 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายรัฐธรรมนูญ วงค์ใจแก้ว ป.3 1
1001 8412 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกว่างเลียง โลนมาหะ ป.3 1
1002 8414 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายอนุชา ขจรคำ ป.3 1
1003 8408 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายอภิสิทธิ์ ใจเย็น ป.3 1
1004 8417 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายรพีภัทร์ ขัตติยะวงค์ ป.3 1
1005 8489 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายณัฐชานนท์ วงค์สิงห์ ป.3 1
1006 8410 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภูวภัทร สุพรรณ ป.3 1
1007 8453 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายนพรัตน์ ใจมาโม๊ะ ป.3 1
1008 8477 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายประสบชัย ศรีมายา ป.3 1
1009 8371 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายเจษฎา ศิริเครือ ป.3 1
1010 8372 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุข ป.3 1
1011 8416 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายวรพรต เป็งงา ป.3 1
1012 8420 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงดวงนภา สาระวงค์ ป.3 1
1013 8419 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพัชรินณ์ สีขาว ป.3 1
1014 8475 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงชนินทร ท้าวไทย ป.3 1
1015 8418 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์ดวงใส ป.3 1
1016 8422 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงณัฐนิกา อินทร์กำแหง ป.3 1
1017 8508 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงมิถุนา ฟังเพราะ ป.3 1
1018 8423 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงชนาภา ใสยิ่ง ป.3 1
1019 8488 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ปินตา ป.3 1
1020 8521 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ศรีวงษา ป.3 1
1021 8421 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงกุลธิดา เครือวงค์ษา ป.3 1
1022 8424 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงอิสริยา สุดใจ ป.3 1
1023 8344 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายธนาเทพ มาลีบุตร ป.4 1
1024 8343 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายวีรภัทร บัวบาน ป.4 1
1025 8357 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายจิรพัฒน์ เดชาวัฒน์ ป.4 1
1026 8378 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายวราวุฒิ วงค์สุตา ป.4 1
1027 8373 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายชัชวิน ศรีสันทราย ป.4 1
1028 8406 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภานุพงศ์ ข่ายแก้ว ป.4 1
1029 8377 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายภูเวียง อยู่เย็น ป.4 1
1030 8466 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายตะวัน คงแสง ป.4 1
1031 8374 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมสาย ป.4 1
1032 8402 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายเพ็ชรนุกูลกิจ นาคประสิทธิ์ ป.4 1
1033 8376 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายปฏิภาณ เชี่ยวชาญ ป.4 1
1034 8385 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพอใจ วัลลิภากรณ์ ป.4 1
1035 8384 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพลอยไพลิน ธิวงศ์ ป.4 1
1036 8387 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิ่นทอง ป.4 1
1037 8355 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงเพลินไพลิน อรุณแสง ป.4 1
1038 8522 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงกีรัตยา ละออง ป.4 1
1039 8465 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงลักษิกา เครือวงศ์ษา ป.4 1
1040 8381 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงจิรภิญญา ผลจันทร์ ป.4 1
1041 8388 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวีรนุช วงค์เรือน ป.4 1
1042 8452 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงพรไพริน สืบคำแก้ว ป.4 1
1043 8338 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายอนันตา บุญปัน ป.5 1
1044 8404 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายพีร์วาทิน สุภาษร ป.5 1
1045 8491 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายจักรวาล ณ วันเพ็ญ ป.5 1
1046 8482 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายณรรฐพล วงค์แขม ป.5 1
1047 8342 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายเดชาวัฒน์ ปินตา ป.5 1
1048 8358 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกานต์นที แสนจังหรีด ป.5 1
1049 8395 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายพฤตินันท์ ชาวปลายนา ป.5 1
1050 8345 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายปาริวัติ ประสานนอก ป.5 1
1051 8492 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายกิตติกวิน อ้อเจริญ ป.5 1
1052 8340 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายรัฐธรรมนูญ ภาคีอรรถ ป.5 1
1053 8362 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายอรรถนนท์ เชื้อเมืองพาน ป.5 1
1054 8353 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงสุภานัน ขัดศิริ ป.5 1
1055 8348 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงรัตนา มโนพันธ์ ป.5 1
1056 8455 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงอุทุมพร ถาไชย ป.5 1
1057 8490 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงสไบทิพย์ ฝั้นเตียม ป.5 1
1058 8352 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวริศรา ภาคีอรรถ ป.5 1
1059 8524 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงมีนา มะโนเสาร์ ป.5 1
1060 8347 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงสรัลชนา ทาจี ป.5 1
1061 8350 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงกวินตา ล้วนมงคล ป.5 1
1062 8356 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงสุภาวิณีย์ สัตย์ต่อชาติ ป.5 1
1063 8354 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงมติมนต์ บัวทอง ป.5 1
1064 8346 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงประภาพร ศรีขาว ป.5 1
1065 8474 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายชญานินทร์ ท้าวไทย ป.6 1
1066 8304 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายนพรัตน์ ถาใจ ป.6 1
1067 8370 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายอันดา บุญตรง ป.6 1
1068 8306 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายธนากร วัลลิภากรณ์ ป.6 1
1069 8478 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายวรภัทร แผ่นทอง ป.6 1
1070 8302 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายศุภลักษณ์ ใจยามี ป.6 1
1071 8301 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายธาดา ความดี ป.6 1
1072 8309 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายโชคทวี หลงลืม ป.6 1
1073 8308 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายญาณภัทร สุธรรมปวง ป.6 1
1074 8523 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายดีมาก แซ่หาง ป.6 1
1075 8369 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายสาทิตย์ ศรีษะ ป.6 1
1076 8493 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายธนกฤต อานามวงษ์ ป.6 1
1077 8307 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กชายรัฐนนท์ ล่ำสวย ป.6 1
1078 8310 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ถาใจ ป.6 1
1079 8313 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงวรกานต์ ขัตติยะวงค์ ป.6 1
1080 8393 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงอินทุอร ้ภาวงค์ ป.6 1
1081 8314 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงอรัญญา ปิงวัง ป.6 1
1082 8311 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เด็กหญิงณวรา วงศ์ปัญโญ ป.6 1
1083 2329 ธงชัยวิทยา เด็กชายจักษุธรรม โกฎสืบ อ.2 1
1084 2328 ธงชัยวิทยา เด็กชายจอมยุทธ ยศตื้อ อ.2 1
1085 2331 ธงชัยวิทยา เด็กชายธนภัทร เจริญประพันธ์ศรี อ.2 1
1086 2330 ธงชัยวิทยา เด็กชายจรัสทิวา เกิดพงษ์ อ.2 1
1087 2332 ธงชัยวิทยา เด็กชายอนาวิน พิมสาร อ.2 1
1088 2333 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงยุพาพร แสงเดือน อ.2 1
1089 2335 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงนันธ์ชนัน ยิ้มแจ้ง อ.2 1
1090 2341 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงนลิตา วงค์ใหม่ อ.2 1
1091 2334 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพนิดา พานะสิทธิ์ อ.2 1
1092 2306 ธงชัยวิทยา เด็กชายกิตติศักดิ์ นพคุณ อ.3 1
1093 2307 ธงชัยวิทยา เด็กชายกนกกร หล่มราช อ.3 1
1094 2313 ธงชัยวิทยา เด็กชายธีรภัทร สุภาวรรณ อ.3 1
1095 2308 ธงชัยวิทยา เด็กชายณรงค์เดช ใจเปี้ย อ.3 1
1096 2312 ธงชัยวิทยา เด็กชายธนัท ตะสะ อ.3 1
1097 2311 ธงชัยวิทยา เด็กชายธณัฐชา บัวบุษย์ อ.3 1
1098 2310 ธงชัยวิทยา เด็กชายทินกร ยศตื้อ อ.3 1
1099 2309 ธงชัยวิทยา เด็กชายทักษพล หลงคำ อ.3 1
1100 2314 ธงชัยวิทยา เด็กชายภูวมินทร์ พิมสาร อ.3 1
1101 2316 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงเมทีญา โชตินันทพร อ.3 1
1102 2315 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงนัฐนันท์ รินทร์แก้ว อ.3 1
1103 2285 ธงชัยวิทยา เด็กชายณัฐภูมิ แสนสุข ป.1 1
1104 2286 ธงชัยวิทยา เด็กชายนันทิพัฒน์ ขัตติข่าย ป.1 1
1105 2284 ธงชัยวิทยา เด็กชายกันต์ศักดิ์ ปิงแก้ว ป.1 1
1106 2319 ธงชัยวิทยา เด็กชายธนาธิป พรวนแก้ว ป.1 1
1107 2288 ธงชัยวิทยา เด็กชายสุชานนท์ อยู่มาก ป.1 1
1108 2289 ธงชัยวิทยา เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทองหล่อ ป.1 1
1109 2326 ธงชัยวิทยา เด็กชายจิรายุ ปิงแก้ว ป.1 1
1110 2292 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ ป.1 1
1111 2293 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพรธิดา พิลาสมบัติ ป.1 1
1112 2291 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงนฤภา บุญฟู ป.1 1
1113 2294 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพิชญาภา รัตนนิยม ป.1 1
1114 2295 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงเพชรมณี ภูแข่งหมอก ป.1 1
1115 2302 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพิมชนก ใจบุญทา ป.1 1
1116 2298 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพีชญา เรืองปราชญ์ ป.1 1
1117 2258 ธงชัยวิทยา เด็กชายกิตติภพ ปิงวัง ป.2 1
1118 2271 ธงชัยวิทยา เด็กชายธนกร ทากสุวรรณ์ ป.2 1
1119 2257 ธงชัยวิทยา เด็กชายฑีฆายุ จำปาอูป ป.2 1
1120 2216 ธงชัยวิทยา เด็กชายตุลา ทองรัตนะ ป.2 1
1121 2301 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงวีรภัทรา ดิสกุล ป.2 1
1122 2259 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญหอม ป.2 1
1123 2260 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงฐิตินัณท์ สิลชัยญา ป.2 1
1124 2262 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงกุลธิรัตน์ ณ ลำปาง ป.2 1
1125 2336 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงอิงฤทัย มงคล ป.2 1
1126 2274 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงนาเดีย สุหลง ป.2 1
1127 2272 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงอพิณญา ใจแน่น ป.2 1
1128 2261 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงปาลิตา จันพรมมิน ป.2 1
1129 2242 ธงชัยวิทยา เด็กชายรชานนท์ ไชยบุญทา ป.3 1
1130 2297 ธงชัยวิทยา เด็กชายอนุภัทร บุญเต็ม ป.3 1
1131 2337 ธงชัยวิทยา เด็กชายกิตติพล อ้ายจักร ป.3 1
1132 2241 ธงชัยวิทยา เด็กชายทรงกลต ปานทอง ป.3 1
1133 2240 ธงชัยวิทยา เด็กชายธนภัทร ยองจา ป.3 1
1134 2243 ธงชัยวิทยา เด็กชายพงพณิช สิทธิหาญ ป.3 1
1135 2244 ธงชัยวิทยา เด็กชายอัฐชานนท์ สิลชัยญา ป.3 1
1136 2245 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงชลธิชา ทรายคำ ป.3 1
1137 2255 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงอินทิรา แสงทอง ป.3 1
1138 2249 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงกิตติยา ปิงวัง ป.3 1
1139 2246 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงขวัญทิพย์ ปิงวงค์ษา ป.3 1
1140 2296 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงชีรพรรณ ศรีวงค์ ป.3 1
1141 2247 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงรมิดา แก้วเมืองมา ป.3 1
1142 2215 ธงชัยวิทยา เด็กชายสมพงษ์ ใจกล้า ป.4 1
1143 2213 ธงชัยวิทยา เด็กชายนวมินทร์ พิมสาร ป.4 1
1144 2320 ธงชัยวิทยา เด็กชายภาคิณ ณ ลำปาง ป.4 1
1145 2214 ธงชัยวิทยา เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนพันธ์ ป.4 1
1146 2256 ธงชัยวิทยา เด็กชายสุรศักดิ์ โพธิ์มน ป.4 1
1147 2219 ธงชัยวิทยา เด็กชายวรินทร นบนอบ ป.4 1
1148 2217 ธงชัยวิทยา เด็กชายภานุวัฒน์ เรือนน้อย ป.4 1
1149 2218 ธงชัยวิทยา เด็กชายจารุเดช ฝั้นแก้ว ป.4 1
1150 2227 ธงชัยวิทยา เด็กชายอัศวโยธิน บุญฟู ป.4 1
1151 2221 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงนภัสร เกิดสติ ป.4 1
1152 2222 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจเมตตา ป.4 1
1153 2273 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงศรีนวล ลุงทุน ป.4 1
1154 2198 ธงชัยวิทยา เด็กชายกิตติพงษ์ ปันทะสืบ ป.5 1
1155 2321 ธงชัยวิทยา เด็กชายณัฐวุฒิ สุดดี ป.5 1
1156 2195 ธงชัยวิทยา เด็กชายกิตติพัฒน์ หลุ่มราช ป.5 1
1157 2200 ธงชัยวิทยา เด็กชายธีรวัฒน์ ฟูคำบุตร ป.5 1
1158 2252 ธงชัยวิทยา เด็กชายศักดิ์ดา วงค์ฟู ป.5 1
1159 2197 ธงชัยวิทยา เด็กชายศุภวิชญ์ เหมวิโรจน์ ป.5 1
1160 2196 ธงชัยวิทยา เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบูรณ์ ป.5 1
1161 2205 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงเอมิกา แสงทอง ป.5 1
1162 2203 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงกชพร ปานทอง ป.5 1
1163 2201 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงณิชา แก้วเมืองมา ป.5 1
1164 2186 ธงชัยวิทยา เด็กชายเธียรชัย มาจินา ป.6 1
1165 2177 ธงชัยวิทยา เด็กชายธนากร ทองภักดี ป.6 1
1166 2176 ธงชัยวิทยา เด็กชายวัชรพงษ์ หลุ่มราช ป.6 1
1167 2305 ธงชัยวิทยา เด็กชายฤทธิไกร มาตย์นอก ป.6 1
1168 2303 ธงชัยวิทยา เด็กชายรัฐศาสตร์ ใจบุญทา ป.6 1
1169 2192 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงณัฐธิดา ฝั้นแก้ว ป.6 1
1170 2184 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงเจนจิรา บัวทอง ป.6 1
1171 2322 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงปิ่นมณี รักบุตร ป.6 1
1172 2185 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงกชกร อานากาศ ป.6 1
1173 2183 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงปรางศิริ ทองพูน ป.6 1
1174 2323 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงประกายพร มงคล ป.6 1
1175 2182 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงกานต์ณิชา หลงคำ ป.6 1
1176 2181 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงชญานันท์ นันตระกูล ป.6 1
1177 2153 ธงชัยวิทยา เด็กชายภควัต สุดดี ม.1 1
1178 2147 ธงชัยวิทยา เด็กชายไกรวิชญ์ พลแสน ม.1 1
1179 2152 ธงชัยวิทยา เด็กชายวิชชุกร ทาแดง ม.1 1
1180 2234 ธงชัยวิทยา เด็กชายภูเบศ ทอนศรี ม.1 1
1181 2151 ธงชัยวิทยา เด็กชายอนุพนธ์ สมมาเมือง ม.1 1
1182 2228 ธงชัยวิทยา เด็กชายธีรภัทร บุญเต็ม ม.1 1
1183 2149 ธงชัยวิทยา เด็กชายอมร กันทิวงศ์ ม.1 1
1184 2150 ธงชัยวิทยา เด็กชายศุภวิชญ์ เริงไชยภูมิ ม.1 1
1185 2338 ธงชัยวิทยา เด็กชายณัฐกร ไชยศร ม.1 1
1186 2160 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงณิชากร แก้วสาย ม.1 1
1187 2235 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงชัญญานุช ยองจา ม.1 1
1188 2339 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงปวีณ์นุช ศักดิ์เพชร ม.1 1
1189 2154 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงสุชาดา เกิดพงษ์ ม.1 1
1190 2340 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เหล็กดี ม.1 1
1191 2126 ธงชัยวิทยา เด็กชายพีรภัทร หลุ่มราช ม.2 1
1192 2318 ธงชัยวิทยา เด็กชายนำชัย ลาภโต ม.2 1
1193 2269 ธงชัยวิทยา เด็กชายกัณชัย ใหม่สีลา ม.2 1
1194 2125 ธงชัยวิทยา เด็กชายณภัทร ตาสืบ ม.2 1
1195 2132 ธงชัยวิทยา เด็กชายวุฒิพงษ์ พุทธวงศ์ ม.2 1
1196 2129 ธงชัยวิทยา เด็กชายกฤตเมธ แก้วสาย ม.2 1
1197 2127 ธงชัยวิทยา เด็กชายพีรพัฒน์ ใจคำเครือ ม.2 1
1198 2131 ธงชัยวิทยา เด็กชายศิริชัย แก้วสาย ม.2 1
1199 2136 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงพิมพ์พร บุญมา ม.2 1
1200 2174 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์ หลุ่มราช ม.2 1
1201 2137 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงสุกัญญา แก้วสาย ม.2 1
1202 2108 ธงชัยวิทยา เด็กชายนพดล ใจอินปัน ม.3 1
1203 2105 ธงชัยวิทยา นายภุมรักษ์ ปิงแก้ว ม.3 1
1204 2106 ธงชัยวิทยา นายกฤษณพงศ์ โฆบุตร ม.3 1
1205 2107 ธงชัยวิทยา เด็กชายธีรภัทร วรรณเลิศ ม.3 1
1206 2103 ธงชัยวิทยา นายพีรพัฒ นวลคำ ม.3 1
1207 2102 ธงชัยวิทยา นายสิทธิชาติ ทรายคำ ม.3 1
1208 2236 ธงชัยวิทยา เด็กชายปภังกร อินญาศรี ม.3 1
1209 2104 ธงชัยวิทยา นายภุมเรศ ปิงแก้ว ม.3 1
1210 2325 ธงชัยวิทยา นายชัยวัฒน์ เกิดไข ม.3 1
1211 2233 ธงชัยวิทยา นางสาวพิธิชา ทอนศรี ม.3 1
1212 2114 ธงชัยวิทยา นางสาวสุภาวดี แซ่ลิ้ม ม.3 1
1213 2116 ธงชัยวิทยา เด็กหญิงศิโรรัตน์ สิริวงค์ ม.3 1
1214 2381 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายสิทธิชาติ สุธรรมป๋า อ.1 1
1215 2374 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายกรรภิรมย์ ยานะเครือ อ.1 1
1216 2378 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายธีรภัทร ตะนะเกต อ.1 1
1217 2376 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายณัฐวรรธน์ แก้วจรัญ อ.1 1
1218 2380 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายรัชชานันท์ ใจสา อ.1 1
1219 2377 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายณัฐวุฒิ จิตเย็น อ.1 1
1220 2379 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายภานุพงศ์ ต๊ะเฟย อ.1 1
1221 2375 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายณัฐนนท์ กาวินันท์ อ.1 1
1222 2386 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงอลินดา คำฟูบุตร อ.1 1
1223 2384 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงพิมพ์นารา พวงอินทร์ อ.1 1
1224 2383 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงทัสพร แสนคำ อ.1 1
1225 2382 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยเรือน อ.1 1
1226 2362 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายธนภัทร มณีทิพย์ อ.2 1
1227 2387 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายสรวิชญ์ อุตเตกูล อ.2 1
1228 2367 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายภูวดล ข่ายสุวรรณ อ.2 1
1229 2388 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงปภัสสร สร้อยสุวรรณ อ.2 1
1230 2363 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงแพรพลอย การขยัน อ.2 1
1231 2364 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงเจริญขวัญ ติ๊บจันทร์ อ.2 1
1232 2365 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงณัฐชา อินต๊ะสง อ.2 1
1233 2385 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงสุริยะฉาย สีแดด อ.2 1
1234 2354 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายนพวัตร ตาตัน อ.3 1
1235 2353 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายธนกฤต ดวงคำ อ.3 1
1236 2356 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายสิทธิไชย สุธรรมป๋า อ.3 1
1237 2357 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอัครวินท์ ทิพย์ฝั้น อ.3 1
1238 2392 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิรุณ อ.3 1
1239 2366 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงสุชาวรี พุทธวงค์ อ.3 1
1240 2358 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงพิมพ์นารา พรมสอน อ.3 1
1241 2344 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายวีรภัทร ณ ลำปาง ป.1 1
1242 2370 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายศิธารากรณ์ มันปาละ ป.1 1
1243 2352 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายทิวานนท์ แสนผาบ ป.1 1
1244 2372 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายรัชชานนท์ ใจสา ป.1 1
1245 2341 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอนันต์ธนัฏ ตะนะเกต ป.1 1
1246 2338 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายทักดนัย กาวิตา ป.1 1
1247 2340 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีใจวงศ์ ป.1 1
1248 2351 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายณัฐพงศ์ การขยัน ป.1 1
1249 2391 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายภาคิน ดวงจินดา ป.1 1
1250 2339 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายทวิวัฒน์ ปวนบุญนำ ป.1 1
1251 2373 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงอภิญญาภรณ์ จันวรรณ ป.1 1
1252 2350 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงอรุณรัตน์ วงวาน ป.1 1
1253 2342 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงจิรณุพร มาลีบุตร ป.1 1
1254 2343 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงสุธาสินี วรกำพล ป.1 1
1255 2371 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงญาณภัทร สุกเสริม ป.1 1
1256 2345 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายนัฐพรณ์ ยาอินทร์ ป.2 1
1257 2390 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายธนภัทร ตะนะเกต ป.2 1
1258 2346 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงณัฐนรี มาลีบุตร ป.2 1
1259 2347 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงนริศรา นันตาเครือ ป.2 1
1260 2348 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงวรรณิษา วงค์ช่างเงิน ป.2 1
1261 2332 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายชัยเลิศ ฟูใจ ป.3 1
1262 2331 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายฉัตรชนก ทองสุข ป.3 1
1263 2333 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายณัฐกรณ์ ดวงแก้ว ป.3 1
1264 2321 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายเจษฎา ลาโต ป.3 1
1265 2349 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายวีระศักดิ์ ปวนบุญนำ ป.3 1
1266 2334 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายธวัชชัย กาวินันท์ ป.3 1
1267 2330 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายคฑาวุธ สุรินทร์ ป.3 1
1268 2336 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงณัฐชรินทร์ญา คุ้มประไพ ป.3 1
1269 2369 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงกรรณิกา คำภูบุตร ป.3 1
1270 2326 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายสงกรานต์ ก๋าจู ป.4 1
1271 2361 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอัสณัยญ์ เทพวัง ป.4 1
1272 2322 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายนพรัตน์ ชัยเรือง ป.4 1
1273 2320 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายจิรวัฒน์ ระโพธิ์ ป.4 1
1274 2324 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงนพมาศ การหมั่น ป.4 1
1275 2389 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงเบญญาพร ปัญญา ป.4 1
1276 2312 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอัศวิน กันทวงศ์ ป.5 1
1277 2309 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายวุฒิชัย พัฒนพรหม ป.5 1
1278 2337 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายภาคภูมิ มาลีบุตร ป.5 1
1279 2310 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายศักดิ์ดา กาวินันท์ ป.5 1
1280 2368 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายณัฐนิช เจริญสุข ป.5 1
1281 2359 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แก้วจรัญ ป.5 1
1282 2314 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงอรทัย กันทะวงค์ ป.5 1
1283 2313 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงแก้ว ป.5 1
1284 2304 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอนันตชัย พิมพ์เหมือน ป.6 1
1285 2303 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายศราวุท ไชยเรียน ป.6 1
1286 2302 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายอัษฎาวุธ กันทาคำ ป.6 1
1287 2301 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายภานุวัฒน์ ทองสุก ป.6 1
1288 2317 บ้านทุ่งฝาย เด็กชายพีรพัฒน์ ปวนบุญนำ ป.6 1
1289 2308 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงพุทธิดา กันทวงศ์ ป.6 1
1290 2307 บ้านทุ่งฝาย เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทองสุข ป.6 1
1291 2910 บ้านท่าโทก เด็กชายนพชัย ปันติ อ.3 1
1292 2900 บ้านท่าโทก เด็กชายกฤษฎา สร้อยสุวรรณ ป.2 1
1293 2891 บ้านท่าโทก เด็กชายพลวัฒน์ สุกเสวก ป.3 1
1294 2892 บ้านท่าโทก เด็กหญิงศรสวรรค์ หล้าพรหม ป.3 1
1295 2894 บ้านท่าโทก เด็กหญิงพรรณษา ศรีใจ ป.3 1
1296 2896 บ้านท่าโทก เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ลุงคำ ป.3 1
1297 2895 บ้านท่าโทก เด็กหญิงธิติมา เชื้้อคำลือ ป.3 1
1298 2885 บ้านท่าโทก เด็กชายชนันธร เมืองคอน ป.4 1
1299 2880 บ้านท่าโทก เด็กชายภัทรพงษ์ ฟูบุตร ป.4 1
1300 2882 บ้านท่าโทก เด็กหญิงมาธิกา สุรินทนนท์รักษ์ ป.4 1
1301 2872 บ้านท่าโทก เด็กหญิงรัตติกาล ณ ริมเป็ง ป.5 1
1302 2877 บ้านท่าโทก เด็กหญิงธัญญกานญ์ คิดอ่าน ป.5 1
1303 2873 บ้านท่าโทก เด็กหญิงณัฐกมล ศรีใจ ป.5 1
1304 2869 บ้านท่าโทก เด็กชายธนันธร เชื้อคำลือ ป.6 1
1305 2826 บ้านท่าโทก เด็กชายวีรกร สัมคง ป.6 1
1306 2868 บ้านท่าโทก เด็กชายณัฐวัศ อินต๊ะยศ ป.6 1
1307 1807 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายนฤพล ลัวะตื้น อ.1 1
1308 1806 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐพล นาคดี อ.1 1
1309 1810 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงสิริรัตน์ คำผอง อ.1 1
1310 1809 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ เก่งจริง อ.1 1
1311 1808 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงวณิดา ทวีพนากูล อ.1 1
1312 1800 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายวรมันต์ ชัยเจริญ อ.2 1
1313 1799 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอภิชาตบุตร ศรีวิชัย อ.2 1
1314 1803 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายฟ้าประทาน จันทร์ใจ อ.2 1
1315 1811 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายภัทรพงษ์ ม้าแก้ว อ.2 1
1316 1802 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์ไว อ.2 1
1317 1801 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายคมชาญ พึ่งประชา อ.2 1
1318 1789 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอัครวัฒน์ ประถม อ.2 1
1319 1790 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายวรายุทธ์ อุตมะ อ.2 1
1320 1791 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงนภัสราพร อุปสุข อ.2 1
1321 1794 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงรุ่งทิวา ใจเย็น อ.2 1
1322 1793 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงวรนุช เกตุบุตร อ.2 1
1323 1795 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงนันต์พิชา อินต๊ะเครือ อ.2 1
1324 1804 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงนงนภัส ตามเพียร อ.2 1
1325 1792 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงกวินทิพย์ ขัดวงค์ อ.2 1
1326 1805 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงณัฐฐิชา ณีวันกูล อ.2 1
1327 1775 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐวัฒน์ โคกขุนทด อ.3 1
1328 1778 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณวัฒน์ โนชัย อ.3 1
1329 1777 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายฤทธิเดช วิงวอน อ.3 1
1330 1776 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายภูริช พิเดช อ.3 1
1331 1780 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงกัลยดา กันทวงค์ อ.3 1
1332 1779 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงํณัฐธิดา โยมงาม อ.3 1
1333 1788 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงมลธิกาญจน์ มงคลวัจน์ อ.3 1
1334 1768 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายธวารินทร์ จิตมั่น ป.1 1
1335 1798 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐวัฒน์ สุริยะวงค์ ป.1 1
1336 1764 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอินทัธ เต็มระวงค์ ป.1 1
1337 1767 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายกัณฐภัตร์ คำลือ ป.1 1
1338 1766 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายชนะชัย สุริยะวงค์ ป.1 1
1339 1755 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงณัฐธิชา นาคดี ป.1 1
1340 1754 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงทิพานัน พุ่มพวง ป.1 1
1341 1772 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงณัฐชานันท์ กันทะวงค์ ป.1 1
1342 1756 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงสุพัฒตรา มณีชัย ป.1 1
1343 1771 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงช่อฟ้า มงคลวัจน์ ป.1 1
1344 1774 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงรินลดา เขียวอิ่ม ป.1 1
1345 1773 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงดารินทร์ ถาอิ่นแก้ว ป.1 1
1346 1751 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายเอกณัฏฐ์ เกี๋ยงแก้ว ป.2 1
1347 1747 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอนุพงษ์ ยาสกุล ป.2 1
1348 1745 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐพงษ์ เกี๋ยงแก้ว ป.2 1
1349 1746 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐดนัย โยมงาม ป.2 1
1350 1744 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายนวพล ชมภู ป.2 1
1351 1748 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายพิชัยยุทธ กันธะ ป.2 1
1352 1750 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐนนท์ ศิริโยธา ป.2 1
1353 1749 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายกัญณภัทร มีชื่อ ป.2 1
1354 1726 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐภูมินทร์ มีกำไร ป.3 1
1355 1763 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายพิพัฒนชัย คำประเทือง ป.3 1
1356 1731 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอนุชิต เขื่อนสาม ป.3 1
1357 1729 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายธีรสินธุ์ ตากล้า ป.3 1
1358 1730 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายพชรพล คำลือ ป.3 1
1359 1728 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐวุฒิ ทาสิทธิ์ ป.3 1
1360 1735 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงปวริศา ปัญญาใจ ป.3 1
1361 1785 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงปนัดดา บุญมา ป.3 1
1362 1787 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงอมลภา จินบุญมา ป.3 1
1363 1732 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงมณีรัตน์ หลวงแก้ว ป.3 1
1364 1737 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงธนภรณ์ อวดร่าง ป.3 1
1365 1738 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงกวินตรา มณีชัย ป.3 1
1366 1736 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงจริยา ถะเกิงสุข ป.3 1
1367 1733 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงชมพูนุช มูลดี ป.3 1
1368 1734 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงพิชญาภา อ้นแก้ว ป.3 1
1369 1722 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันทวงศ์ ป.4 1
1370 1797 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงรัตนมน ถาบู้ ป.4 1
1371 1721 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ คำลอง ป.4 1
1372 1723 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงสมจินตนา โคกขุนทด ป.4 1
1373 1699 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายวัชระพล ตั้งอยู่ ป.5 1
1374 1796 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายธนพัฒน์ มงคลวัจน์ ป.5 1
1375 1700 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอมรินทร์ เนื่องยะ ป.5 1
1376 1719 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฐพัชร์ มาชัย ป.5 1
1377 1702 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายศิรสิทธิ โง้นแดง ป.5 1
1378 1712 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอังศุชวาล วงศ์ไว ป.5 1
1379 1759 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอมรเทพ มีเงิน ป.5 1
1380 1708 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงพิมพกานต์ ทะสุดใจ ป.5 1
1381 1707 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงดรุณี ปุกคำ ป.5 1
1382 1706 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงสลิลทิพย์ คำลือ ป.5 1
1383 1711 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงอัญชลี แก้วระเสนี ป.5 1
1384 1710 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงปวันรัตน์ กันทะวงค์ ป.5 1
1385 1741 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายบุญนำพรพิสุทธิ์ พรหมมี ป.6 1
1386 1691 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายณัฏฐ์กิตต์ เกษโกมล ป.6 1
1387 1693 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายภณเชษ ปิดหลก ป.6 1
1388 1697 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายชาตรี ปัณทะโชติ ป.6 1
1389 1692 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายอรุณ ไวปัญญา ป.6 1
1390 1679 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กชายศุกลวัฒน์ ชัยวร ป.6 1
1391 1694 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงบุษบาพร ใหญ่แก่นทราย ป.6 1
1392 1695 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงเขมรัตน์ พุทธสอน ป.6 1
1393 1696 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เด็กหญิงลีลาวดี มณีชัย ป.6 1
1394 1507 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายธชย การักษ์ อ.2 1
1395 1508 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายปรัชญา ประฮาดไชย อ.2 1
1396 1509 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายเพชรธาดา อุทธาหรณ์ อ.2 1
1397 1506 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายจักริน ต่อสนิท อ.2 1
1398 1514 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงปัญญาภัทร เก่งจริง อ.2 1
1399 1512 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงณัฐธิดา สุรัน อ.2 1
1400 1513 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงมุทิตา คุณมี อ.2 1
1401 1510 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงกมลพร โพธิ์แสนสุข อ.2 1
1402 1511 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงกรชนก พลอยเงิน อ.2 1
1403 1493 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายชินดนัย แว่นไว อ.3 1
1404 1499 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายภูษิต เสนจันทร์ อ.3 1
1405 1495 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายปวิชยา อินตานันท์ อ.3 1
1406 1494 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายธีรพงค์ ตุ้ย อ.3 1
1407 1497 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายพรเทพ พูลเขียว อ.3 1
1408 1496 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายปรเมศวร์ ไชยปราบ อ.3 1
1409 1502 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงจิรานุช ครองจริง อ.3 1
1410 1505 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงอาราดา ถาไชย อ.3 1
1411 1503 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงพัชราพร ปัญญาฉลาด อ.3 1
1412 1504 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงโยชิตา เก่งจริง อ.3 1
1413 1472 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายธนพัต ธรรมลังกา ป.1 1
1414 1474 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายพงษ์ศิลป์พิทยา จงใจ ป.1 1
1415 1475 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายภัทรพล ยอดทาเครือ ป.1 1
1416 1473 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายธีรากรณ์ แต้มรู้ ป.1 1
1417 1480 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงแววผกา ปาละสิงห์ ป.1 1
1418 1468 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงชญานิน สุขปวง ป.1 1
1419 1479 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตามปัญญา ป.1 1
1420 1478 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กหญิงดาวิกา ด่านซ้าย ป.1 1
1421 1452 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เด็กชายศิริโชค ไชยบุญทา ป.2 1