แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

 รายงานข้อมูลนักเรียน

ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนครูและบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ผู้รายงาน ยืนยันข้อมูล จัดการข้อมูล
1 52010001 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์ 15 148 11 นายธงไชย จันต๊ะวงค์ Y
2 52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ 8 68 8 นางธัญสุดา วงค์ใจบุตร Y
3 52010005 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์ 10 64 8 น.ส.บุษราคัม จิตร์วิไลย์ Y
4 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง นายประชัน กุญชร 12 43 8 นางสาววริศรา เต็มกันทา Y
5 52010009 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์ 6 81 8 นางสาวดลฤทัย กลั่นภูมิศรี Y
6 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง นายวินัย แป้นน้อย 40 534 24 นายพีรวัตร ธรรมลังกา Y
7 52010016 บ้านสำเภา เมืองลำปาง นายสุวิทย์ สมทราย 3 14 3 นายพีรวัตร ธรรมลังกา Y
8 52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ 14 138 8 นางสาวภัคภร Y
9 52010023 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง นายพรหมมิฬ ยะนะโย 14 130 11 นางสาวอัญชลี หน่อเครือคำ Y
10 52010024 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์ 9 76 9 นางศศิวิมล สีดาโคตร์ Y
11 52010025 บ้านท่าโทก เมืองลำปาง - 4 16 6 นางศศิวิมล สีดาโคตร์ Y
12 52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง นายประกาศิต สิงห์หล้า 11 87 9 นางสาวอาทิตยา มูลศรี Y
13 52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง นายมนัส แก้วมิตร 10 93 8 นางสาวสุภาวรรณ กุณะด้วง Y
14 52010034 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ 11 114 8 นางสาวสรพรรณ วงศ์อินทร์ Y
15 52010042 บ้านห้วยเป้ง เมืองลำปาง - 0 0 0 - Y
16 52010043 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา 11 95 11 พิศมัย นิลมูล Y
17 52010044 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์ 10 65 8 นายคิณกรณ์ สุระทิพย์ Y
18 52010045 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์ 10 58 8 นางสาวฉัตรสุดา ใจสิน Y
19 52010046 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง นายอินจันทร์ กองจินา 6 50 8 นายอินจันทร์ กองจินา Y
20 52010047 บ้านบ่อหิน เมืองลำปาง นางพรณิชา ขัดฝั้น 0 0 0 นางพรณิชา ขัดฝั้น Y
21 52010048 วัดบ้านเป้า เมืองลำปาง นางพรณิชา ขัดฝั้น 0 0 0 นางพรณิชา ขัดฝั้น Y
22 52010051 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง นางพรณิชา ขัดฝั้น 21 156 11 นางพรณิชา ขัดฝั้น Y
23 52010052 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง นางสาวอ​รุณี​ แก้วมา 9 84 8 นางสาวศรัณย์​ญา ฉายศิริ Y
24 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง นางสาวศิรภัสสร คำหลู่ 6 34 8 นางสาวศิรภัสสร คำหลู่ Y
25 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง นายธนิต ลาลุน 11 98 8 นางศรุตา เหมือนจันทร์ Y
26 52010056 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง นายพิศาล เครือทนุ 8 66 8 นางสาวแสงอรุณ ติ๊บบุตร Y
27 52010059 วัดเสด็จ เมืองลำปาง นายบพิตร ศิริรัตน์ 14 165 8 นางสุนทรี คำรพมิ่ง Y
28 52010060 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง นายสัมฤทธิ์ กอไธสง 7 56 8 นางสาวชัชฎา ใจมาบุตร Y
29 52010061 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง นายปัญญา ใจหาญ 7 43 8 นายปัญญา ใจหาญ Y
30 52010063 บ้านจำค่า เมืองลำปาง นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์ 7 43 8 นายประวรร.ธน์ โชติระวีวรฤทธิ์ Y
31 52010064 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง นางพรณิชา ขัดฝั้น 0 0 0 นางพรณิชา ขัดฝั้น Y
32 52010065 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง นางกนกพร อ่ำกลาง 10 101 8 นางสาวสุนทรี จุ้ยเจ๊ก Y
33 52010066 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง นางวิภารัตน์ สรรเสริญ 6 40 8 นางสาวอรวดี นิติสุทธิกา Y
34 52010069 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง นายสุรชัย กิมาคม 8 42 8 น.ส.อมรพรรณ สร้อยวัน Y
35 52010070 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา 10 62 8 นางสาวเจนจีรา สายธิ Y
36 52010071 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 10 105 8 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา Y
37 52010072 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง นายณรงค์ ใจอ้าย 5 45 8 น.ส.เกศรินทร์ แสนจิตร Y
38 52010073 วัดบ้านแลง เมืองลำปาง นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 2 26 7 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา Y
39 52010075 วัดนาน้อย เมืองลำปาง - 0 0 0 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
40 52010077 บ้านกาด เมืองลำปาง - 0 0 0 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
41 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย เมืองลำปาง - 0 0 0 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
42 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง นายนพดล ยอดวงศ์ 9 68 8 นางสาวิตตรี ยุชมภู Y
43 52010082 วัดต้นต้อง เมืองลำปาง - 0 0 0 นายอิทธิ ทุ่งเก้า Y
44 52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) เมืองลำปาง - 1 0 0 นายอิทธิ ทุ่งเก้า Y
45 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง นางปนัดดา เข็มนาค 12 98 11 นายอิทธิ ทุ่งเก้า Y
46 52010085 บ้านปงวัง เมืองลำปาง นายวิกร จันหอม 7 17 9 นางสาวศิริพร โนชัย Y
47 52010088 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง นายชำนาญ แสงจันทร์ 126 2347 61 นางสกุลทอง ทองหล่อ Y
48 52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง นายเดชวิทย์หล้าปาวงศ์ 249 3190 95 นางสาวศิรินธร สายวุฒิกุล Y
49 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ นายสุภาพ หงส์สามสิบเจ็ด 22 132 11 นางกุลชญา กันธิยาใจ Y
50 52010091 บ้านทาน แม่เมาะ นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี 12 113 11 นางพันธ์ศภรณ์ ทิพยศักดิ์ Y
51 52010092 บ้านวังตม แม่เมาะ นายทิตย์ ปิงผล 9 44 8 นางสาวปวีณา พูลสวัสดิ์ Y
52 52010093 บ้านนาแช่ แม่เมาะ นายบุญเรือง นันตะกูล 10 59 8 นางสาวนริศรา ใจคำ Y
53 52010095 บ้านนาสัก แม่เมาะ นายมณฑล อินเจือจันทร์ 10 96 8 นางสาวพัชรินทร์ การินวงศ์ Y
54 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญละคร 22 155 11 นางสาวกิติญา ศักดิ์นาวีพร Y
55 52010099 บ้านแม่จาง แม่เมาะ นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ 9 44 8 นางสาวพรพิมล วงศ์อ้าย Y
56 52010100 วัดสบจาง แม่เมาะ นางลัดดา ท้วมไชยนาม 10 60 8 นางสาววรดา ต๊ะสิทธิ์ Y
57 52010101 วัดท่าสี แม่เมาะ นายยงเกียรติ อินทรเดช 10 69 8 นางสาววาสนาพรรณ รัตน้ำหิน Y
58 52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง แม่เมาะ นายทนงศักดิ์ เตจ๊ะ 4 30 5 นางสาวอรราภา ลาภมา Y
59 52010105 บ้านจำปุย แม่เมาะ นายสมยศ ยะม่อนแก้ว 13 100 9 นายกิตติคุณ ยะนะโย Y
60 52010106 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ นายทนงศักดิ์ เตจ๊ะ 12 58 8 นางสาวอรราภา ลาภมา Y
61 52010107 วัดหัวฝาย แม่เมาะ นายอานนท์ จันทร์มณี 8 60 8 นายสุวิทย์ อุปแดง Y
62 52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา แม่เมาะ - 0 0 0 นางโชติกา มะวงศ์ไว Y
63 52010109 วัดบ้านแขม แม่เมาะ นายเฉลิม สิงห์แก้ว 19 211 15 นางโชติกา มะวงศ์ไว Y
64 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ นางทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล 65 1208 39 นางอัมพร วรรณแก้ว Y
65 52010113 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน 20 144 11 นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน Y
66 52010114 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม 7 52 8 นางสาวอรทัย แสนวิชัย Y
67 52010116 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์ 17 117 12 นางสาวจุฑามาศ นามวงศ์ Y
68 52010120 แม่แป้นวิทยา งาว นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์ 15 97 11 นายสมชาย นันทะเสน Y
69 52010121 แม่ฮ่างวิทยา งาว นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว 20 190 11 นายอลงกรณ์ ไชยหมอน Y
70 52010123 บ้านโป่ง งาว นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง 0 0 0 นางสุพรรษา จอมอินทร์ Y
71 52010124 บ้านสบพลึง งาว นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง 15 158 11 นางสุพรรษา จอมอินทร์ Y
72 52010125 บ้านใหม่ งาว ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม 8 73 11 ศิริพร อ่องประกิจ Y
73 52010127 ชุมชนบ้านร้อง งาว นายมานพ สิทธิกูลนะ 1 11 0 นายมานพ สิทธิกูลนะ Y
74 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว นายมานพ สิทธิกูลนะ 8 56 6 นายมานพ สิทธิกูลนะ Y
75 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว งาว นายมานพ สิทธิกูลนะ 2 16 6 นายมานพ สิทธิกูลนะ Y
76 52010130 ผาแดงวิทยา งาว - 12 98 11 นายอนุพนธ์ คำหล้า Y
77 52010131 บ้านแม่งาวใต้ งาว นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล 4 13 4 นางสาวเพชรา บุญเรือง Y
78 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล 2 7 2 นายศุภกิจ หล้าพระบาง Y
79 52010134 บ้านหวด งาว นายอนันต์ ชัยวรรณ์ 7 58 8 นางสาวสำรวย แก้วก้อน Y
80 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว นายอัครเดช สารบรรณ์ 20 238 11 นางปาณิศรา อินทรปัญญา Y
81 52010138 ชุมชนบ้านแหง งาว สงกรานต์ จิตตรง 10 75 8 นางสาวจิราภรณ์ ก่อเถาว์ Y
82 52010140 บ้านบ่อห้อ งาว นายเจริญ อุทานันท์ 21 216 11 นายนินธนา หมื่นวังใน Y
83 52010143 บ้านห้วยหก งาว นายวีรยุทธ์ ควรคิด 1 0 0 นายวีรยุทธ์ ควรคิด Y
84 52010145 บ้านอ้อน งาว นายวีรยุทธ์ ควรคิด 21 229 11 นายวีรยุทธ์ ควรคิด Y
85 52010147 บ้านแม่กวัก งาว นายวีรยุทธ์ ควรคิด 3 38 7 นายวีรยุทธ์ ควรคิด Y
86 52010149 บ้านห้วยอูน งาว นายวิสุทธิ์ สุขรัตน์ 13 108 8 นางศิรารัตน์ เรือนนาค Y
87 52010150 บ้านขุนแหง งาว นายวิสุทธิ์​ สุขรัตน์ 1 0 0 นางศิรารัตน์ เรือนนาค Y
88 52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว นายวรริทธิ์​ กันชาติ 10 87 11 นางสาวอัจฉรา​ อ่องประกิจ Y
89 52010155 บ้านแม่ตีบ งาว นายชัยวัฒน์ ศรีธิ 17 225 12 นางสาวกาญจนา จันทร์สิงห์ Y
90 52010156 บ้านงิ้วงาม งาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1 0 0 นางสาวกาญจนา จันทร์สิงห์ Y
91 52010157 บ้านทุ่ง งาว นายสมคิด ดอนมอญ 13 92 9 นางสาวเมษิยา ขวัญทอง Y
92 52010159 บ้านหลวงใต้ งาว นายวัชราวุฒิ กลมไล 10 72 8 นางสาวสุทธิญา เจริญทะขิล Y
93 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ 9 94 9 ญาณิศา วรรณวงค์ Y
94 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว นายเชาวเร กันอิน 44 613 27 นางอิศรา สารบรรณ์ Y
95 52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร นางอรพิน ไชยโวหาร 13 124 11 นายภัทรกร กาชาติ Y
96 52010169 บ้านสัน ห้างฉัตร นายจรัส แก้วหนองแสง 9 43 8 นางสาวสุภาภรณ์ ชุ่มใจ Y
97 52010170 บ้านเหล่า ห้างฉัตร นายนิสัย ธรรมไชย 13 148 9 นางสาวรัตนา สายคำฟู Y
98 52010171 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร นายอนันต์ เงาเดช 20 190 12 นางสาวมัณฑณา ปานพิมพ์ Y
99 52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร นายสมบัติ สุตา 14 185 9 นายณัฐกิตติ์ ใจกันทา Y
100 52010176 บ้านป่าเหียง ห้างฉัตร - 0 0 0 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
101 52010177 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร นายศักดิ์ นามะเสน 9 124 8 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
102 52010178 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร นางสาวอรทัย วรรณสรณ์ (รักษาการแทน) 8 45 8 นายวสันต์ หมื่นบุญเป็ง Y
103 52010180 บ้านปันเต้า ห้างฉัตร - 1 1 1 นางจันจิรา สุทธคุณ Y
104 52010182 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร นายกุศล ต๊ะมะโน 11 58 8 นางสาวดวงใจ ดวงสาร Y
105 52010183 บ้านทุ่งผา ห้างฉัตร - 0 0 0 นางสาวดวงใจ ดวงสาร Y
106 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ห้างฉัตร นางสุทธิพร แก้วหนองแสง 5 20 6 นางสาวทิพวรรณ ยิ่งนอก Y
107 52010185 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร - 6 30 8 นางสาวนิลาวัลย์ ใจคำท้าว Y
108 52010186 บ้านทุ่งเกวียน ห้างฉัตร - 0 4 4 นางภัทรา ปากกล้า Y
109 52010188 บ้านดอนหัววัง ห้างฉัตร - 0 0 0 - Y
110 52010189 บ้านสันทราย ห้างฉัตร นายศักดิ์ แสงบุญเรือง 7 58 8 นางภัทรา ปากกล้า Y
111 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา ห้างฉัตร นายสมชาย ธรรมทอง รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนท 6 11 4 นางมัทรี มิ่งเชื้อ Y
112 52010194 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร นายสมเจตน์ ไปเร็ว 11 65 8 นางสาวสุกัญญารัตน์ สัตย์มาก Y
113 52010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร นายชัยชนะ สมหวัง 41 844 24 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง Y
114 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร นายชาติณรงค์​ มณีมูล 9 45 8 นางสาววิราวรรณ​ เมืองหล้า Y
รวม 1,499 16,371 1,031