แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ประจำปีการศึกษา 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

กราฟสรุปข้อมูล

สรุปข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ วันเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63

 

 ภาพรวมเขตพื้นที่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
รวมชาย รวมหญิง รวม (ชาย+หญิง)
อนุบาล 1 304 316 620 30
อนุบาล 2 696 656 1352 101
อนุบาล 3 774 791 1565 107
ประถมศึกษาปีที่ 1 977 924 1901 117
ประถมศึกษาปีที่ 2 993 1043 2036 120
ประถมศึกษาปีที่ 3 1024 968 1992 120
ประถมศึกษาปีที่ 4 1032 969 2001 121
ประถมศึกษาปีที่ 5 967 954 1921 121
ประถมศึกษาปีที่ 6 970 907 1877 116
มัธยมศึกษาปีที่ 1 215 182 397 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2 200 152 352 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3 178 179 357 26
รวม 8,330 8,041 16,371 1,031